واکاوی ظرفیت های توسعه گردشگری میراث فرهنگی در روستای باستانی میمند

نویسنده

مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر که به لحاظ هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی تحلیلی است، به واکاوی ظرفیت های توسعه ی گردشگری میراث فرهنگی روستای باستانی میمند کرمان می پردازد. در این پژوهش بر ظرفیت هایی همچون میراث، اجتماعی- فرهنگی، زیرساختی و نهادی تاکید شده است. داده های پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. مطالعات میدانی پژوهش، شامل طرح ابزار پرسشنامه بر اساس ادبیات پژوهشی و گردآوری آراء متخصصان حوزه های گردشگری و معماری سنتی می باشد. روایی پرسشنامه از سوی همکاران دانشگاهی تایید شده و آلفای کرونباخ (864.) نیز نشانگر پایایی بالای ابزار است. برای پردازش داده ها از نرم افزار SPSS و برای تحلیل داده ها نیز بر اساس ماهیت داده ها و اهداف پژوهش، از آزمون های تی تک نمونه ای، فریدمن و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند، ظرفیت های میراث فرهنگی بیشترین نقش و سهم را در توسعه ی گردشگری در این منطقه دارند. در این میان شاخص های معماری سنتی و هویت، نگرش جامعه ی محلی، احداث زیرساخت ها و تعامل مسئولین با گردشگران به ترتیب مهمترین شاخص های ابعاد میراث فرهنگی، اجتماعی فرهنگی، زیرساختی و نهادی محسوب می شود. همچنین سهم هر یک از ابعاد در توسعه ی گردشگری میراث فرهنگی برابر نبوده و بعد میراث فرهنگی بیشتری و بعد زیرساختی کمترین سهم را در توسعه ی گردشگری میراث فرهنگی داشته اند. در این خصوص باید اذعان داشت که میراث فرهنگی اساسا عامل شکل گیری گردشگری در این منطقه محسوب می شود و سایر ابعاد به ترتیبی که یاد شده، نشانگر سطح توسعه یافتگی و جایگاه این گونه از گردشگری در منطقه می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the development capacities of cultural heritage tourism in the ancient village of Maimand

نویسنده [English]

  • M.H. Zal
Tourism Management, Mazandaran University, Iran.
چکیده [English]

The current research, which is applied in terms of purpose and analytical in terms of descriptive nature, examines the capacities of cultural heritage tourism development in the ancient village of Meimand, Kerman. In this research, capacities such as heritage, social-cultural, infrastructural and institutional are emphasized. The data of the current research was collected by library and field method. The research field studies include the design of the questionnaire tool based on the research literature and gathering the opinions of experts in the fields of tourism and traditional architecture. The validity of the questionnaire was confirmed by academic colleagues and Cronbach's alpha (864.) also indicates the high reliability of the tool. SPSS software was used for data processing, and t-test, Friedman, and linear regression were used for data analysis based on the nature of the data and research objectives. The results show that the capacities of cultural heritage have the greatest role and contribution in the development of tourism in this region. In the meantime, the indicators of traditional architecture and identity, the attitude of the local community, the construction of infrastructures and the interaction of officials with tourists are the most important indicators of cultural heritage, socio-cultural, infrastructural and institutional dimensions, respectively. Also, the contribution of each dimension in the development of cultural heritage tourism is not equal, and the cultural heritage dimension has more and the infrastructure dimension has the least contribution in the development of cultural heritage tourism. In this regard, it should be acknowledged that the cultural heritage is considered to be the main factor in the formation of tourism in this region, and other aspects, as mentioned, indicate the level of development and the position of this type of tourism in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heritage tourism
  • cultural capacities
  • Maymand
  • Kerman