تاثیر منافع اقتصادی گردشگری در حفاظت از منابع طبیعی مطالعه موردی: منطقه میانکاله

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای شهری، دانشگاه مازندران. ایران.

2 استادیار دانشگاه مازندران، ایران.

3 دانشیار دانمشگاه مازندران، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق شناخت نقش فعالیت گردشگری در اقتصاد محلی و همچنین سنجش میزان تاثیر منافع حاصله از آن بر حفاظت از منابع طبیعی است. محدوده موردمطالعه شبه جزیره میانکاله و پنج روستا از روستاهای دهستان میانکاله نظیر زاغمرز، امیر آباد، زینوند، نمک چال و یعقوب لنگه از توابع شهرستان بهشهر است که تحت تاثیر توسعه گردشگری قرار گرفته اند. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی مبتنی بر پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه خانوار و روستا می باشد. داده های تحقیق از طریق آزمون های آماری تی تک نمونه ای، تی مستقل یا مقایسه ای و همبستگی و با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق در منطقه مورد مطالعه نشان می دهدکه گردشگری اثرات اقتصادی مثبت و معناداری بر ساکنان داخل منطقه حفاظت شده و روستاهای پیرامونی آن داشته است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد به طور کلی منافع اقتصادی ناشی از توسعه گردشگری که توسط جوامع محلی درک شده است با میزان حمایت آنان در حفاظت از منابع طبیعی محلی همبستگی معناداری دارد. همچنین نتایج آزمون تی مستقل بین ساکنان داخل مناطق حفاظت شده و روستاهای پیرامونی بیانگر آن است بین این دو به لحاظ میزان وابستگی اقتصادی به بخش گردشگری تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که ساکنان داخل مناطق حفاظت شده وابستگی اقتصادی بیشتری نسبت به ساکنان روستاهای پیرامونی دارند. از سوی دیگر به لحاظ میزان حمایت ساکنان از توسعه اکوتوریسم و میزان تمایل به حفاظت از منابع طبیعی بین این دوگروه تفاوت معنادار است گرچه به طورکلی میزان حمایت از توسعه گردشگری در مناطق حفاظت شده و میزان تمایل به حفاظت از منابع طبیعی بیش از حد متوسط است، اما ساکنان داخل مناطق حفاظت شده به دلیل وابستگی اقتصادی بیشتر نسبت به ساکنان روستاهای پیرامونی، دارای میزان حمایت بیشتر و تمایل به حفاظت از منابع طبیعی بالاتری از ساکنان روستاهای پیرامونی بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of the economic benefits of tourism on the protection of natural resources Case study: Miankala region

نویسندگان [English]

  • N. Aligholizade 1
  • M. Ghadami Ghdami 2
  • Sh. Vahabi 3
1
2
3
چکیده [English]

The purpose of this research is to know the role of tourism activity in the local economy and also to measure the impact of its benefits on the protection of natural resources. The studied area of Miankale peninsula and five villages of Miankale district such as Zaghmarz, Amir Abad, Zinvand, Namak Chal and Yaqoub Lange are among the functions of Behshahr city which have been affected by the development of tourism. The method of this research is descriptive and analytical based on survey and data collection tool, household and village questionnaire. The research data have been analyzed through one-sample t-tests, independent or comparative t-tests, and correlation using spss software. The research findings in the study area show that tourism has had positive and significant economic effects on the residents of the protected area and its surrounding villages. Also, the findings of the research show that in general, the economic benefits of tourism development that are perceived by local communities have a significant correlation with the level of their support in the protection of local natural resources. Also, the independent t-test results between the residents inside the protected areas and the surrounding villages indicate that there is a significant difference between the two in terms of the amount of economic dependence on the tourism sector, so that the residents inside the protected areas have more economic dependence than the residents of the surrounding villages. On the other hand, there is a significant difference between these two groups in terms of residents' support for the development of ecotourism and the desire to protect natural resources, although in general, the support for tourism development in protected areas and the desire to protect natural resources are more than average. , but the residents inside the protected areas have more support and desire to protect natural resources than the residents of the surrounding villages due to their greater economic dependence than the residents of the surrounding villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural resources
  • protected area
  • Miankale village
  • ecotourism of rural areas