تحلیل تأثیر مطالعات میان‌رشته‌ای بر پویایی علمی جغرافیا (با تمرکز بر مطالعات میان‌رشته‌ای کارآفرینی- جغرافیا)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

تحولات در جهان امروز بسیار شتابان است و علم جغرافیا باید بتواند پویایی علمی لازم را در برابر تغییرات سریع از خود نشان دهد، برخی از جغرافیدانان باور دارند که جغرافیا در پاسخگویی به مسائل سال‌های اخیر فاقد سرعت کافی است. انجام پژوهش‌های میان‌رشته‌ای مانند میان‌رشته‌ای جغرافیا_ کارآفرینی یکی از راه‌حل‌های چنین موقعیت‌هایی است چرا که میان‌رشته‌ای موجب ایجاد تنوع در محورهای اصلی کارهای علمی می‌گردد. سئوال اساسی این تحقیق عبارت است از این که رویکرد غالب جغرافیدانان در تنوع‌بخشی به عناصر اصلی مقاله‌های بین رشته‌ای منتشر شده در حوزه جغرافیا و کارآفرینی، چه تاثیری بر پویایی و توسعه علمی جغرافیا داشته است؟ در این تحقیق با هدف شناخت رویکرد غالب جغرافی‌دانان در کارهای میان‌رشته‌ای و شناخت چگونگی تاثیر آن بر پویایی علم جغرافیا تعداد ۷۳ مقاله از طریق نمونه‌گیری تصادفی که در ۲۷ مجله‌های تخصصی جغرافیایی در زمینه کارآفرینی نوشته شده بودند، انتخاب شدند تا وجود رویکرد تنوع‌گرایی در این کارها بررسی شود. روش تحقیق کیفی و تشخیص کدهای منفرد، شمارش و مقایسه آنها در هر یک از محورهای مورد بررسی به‌کار گرفته شده. براساس یافته‌های این مطالعه، در محورهای اصلی مورد بررسی یعنی: موضوع، اهداف، زمینه، نتایج، افراد و موقعیت متغیر کارآفرینی، تنوع محدودی در رویکرد پژوهشگران وجود دارد و کارهای بین رشته‌ای با کارآفرینی، تاثیر محدودی بر محورهای مورد بررسی برای پویایی علمی جغرافیا دارد. در حالی که رویکرد تنوع‌بخشی در جغرافیا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین علوم میان‌رشته‌ای‌ می‌تواند پویایی، قدرت تشخیص، حل مسئله علم جغرافیا و کارآیی جغرافیدانان را در جامعه خود افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of interdisciplinary studies on the scientific dynamics of geography (focusing on interdisciplinary studies of entrepreneurship-geography)

نویسندگان [English]

 • Zahra Torkashvand 1
 • Fazileh Dadvarkhani 2
1 Assistant Professor, Department of Human Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Human Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Basic question: “How have the dynamism and scientific development of geography been influenced by the dominant approach adopted by Iranian geographers for diversity in the main elements of the published interdisciplinary geography-entrepreneurship papers?” The abstracts of the papers, which had summarized their main contents, were reviewed in order to report their level of diversity in terms of objective, result, topic, area, participants and the entrepreneurship variable type, as the greater diversity in these categories in original scientific works shows the researchers' profundity and efforts to cover more issues and respond to more efficient approaches in society. From the points about the development and dynamism of geography, the following seven concepts are obtained as the signs of its dynamism and development:
Removal of specialization-caused limitations,
Contribution to content extension and researchers' profundity,
Diversification of problem solving methods,
Solving new scientific problems,
Diversification of scientific subjects,
Changing the researchers' perspectives towards issues, and
Expanding the area of science.
Geography considers entrepreneurship as a phenomenon that underlies the development of society, especially in deprived areas. It tries to plan its development process in Iran by identifying its factors, capacities and obstacles, as well as the quality of the factors in terms of being natural or human and internal or external, and presenting a development model for it.
 
Methodology
This study is based on the meta-analysis method, and its data were collected through the documentary method.
A total of 27 active journals were identified in the first step, and then the relevant terms were searched in the website of each journal. More detailed information was obtained through the advanced search of the websites about the use of the word entrepreneurship among the keywords of papers and they were sorted by chronological order. At this stage, a total of 108 science research papers which had used the word entrepreneurship as one of their keywords were identified. Since this study focuses on the works of geographers, the authors' expertise in geography was also checked. Of the initial number of the papers, 91 papers (84.25%) had been written by Iranian authors and published in geographical journals. The number of research samples was determined 73 papers (over 80%) based on the Morgan table. Titles and abstracts of the papers were selected and studied in order to collect statistical data, as the abstract of any scientific paper has to be written within clear frameworks that researchers and journals are required to observe, and it must sum up the whole content of the paper, although it had not been observed in some cases. The content analysis method was used in this study for data analysis purpose. The sampling unit was the abstracts of the papers prepared by the author(s), and the registration unit consisted of the research objectives, research methods, analysis methods, findings, results (achievements), suggestions extracted from the research abstracts, as well as the topics of the studies, which could be extracted from the titles in the most cases. Research codes were exploratory, and each and every new codeword was written down, and if a single word or a synonym of it was replicated, it was added to the code number.
 
Results and Discussion
An Overview of All Categories
According to )T7(, the difference between the actual situation (85 scores) and the desired situation (370 scores) is 285 scores, which means the loss of a 77% score of diversity approach in the papers. Another notable result is that if we subtract the total actual scores (58.77, Column 5 of T7) from 370 (only 15.9% of the total capacity scores of the codes in all categories), the resulting figure will be 311.226.
Assessing the total codes and scores obtained from the papers shows two noticeable points. First, 370 new and diverse codes could have been obtained in the 73 geography-entrepreneurship interdisciplinary papers of Iranian geographers to achieve the essential diversity for the scientific development of geography; however, a total of 85 codes (23%) were actually obtained. Second, many of these codes were replicate codes, and replication was not a sign of the importance of the topic and even the existence of a difference in attitude in the dimensions of the topic. Although this was not discussed in this paper, it is confirmed by the initial reviews. The reasons for the replication of some codes need to be explored even in such a limited community in order for the society, publishers and researchers to benefit from it. However, the current study shows that the replication of some codes brought the authors only nearly 59 scores in terms of diversity, and they have lost a larger part of it, approximately equal to 311.5 scores. This indicates a lack of diversity approach in the papers.
 
Conclusion
The findings of this study show that Iranian geographers have achieved part of the desired success through the geography-entrepreneurship inter-discipline; however, more changes are needed for them to achieve the deserving position and provide appropriate and timely responses and solutions to the current problems and needs of society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geography
 • Interdisciplinary
 • Entrepreneurship
 • Scientific dynamics
 1. ابراهیم‌پور، علی (1399). بازاندیشی در مفهوم شناسی میان‌رشتگی و تاریخچه ادبیات نظری آن در ایران، مطالعات دانش‌شناسی، دوره6، شماره22، صص.142-113.https://civilica.com/doc/1023852
 2. احمدی، پروین؛ سبحانی نژاد، مهدی و امیری، مهدی (1394). سازماندهی میان‌رشته‌ای برنامه درسی با تاکید بر اثربخش‌سازی محتوای دروس، پژوهش‌های آموزش و یادگیری، دوره 22، دوره جدید، شماره 6، صص. 122- 97،https://www.sid.ir/paper/520440/fa.
 3. افراخته، حسن (1395). تحول جغرافیا به عنوان علمی میان‌رشته‌ای، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره 8، شماره 2، صص. 132- 119،
 4. اکبری نوری، رضا (1393). تفکر انتقادی به مثابه روشی عام برای پژوهش‌های میان‌رشته‌ای علوم انسانی، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره6، شماره3، صص. 21-1.https://www.sid.ir/paper/152467/fa.
 5. بحرانی، مرتضی (1392). رشته، میان‌رشته و تقسیم بندی علوم، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره 5، شماره 2، صص. 59-78.https://www.sid.ir/paper/152430/fa.
 6. بی نام (۱۳۷۱). ماهیت و قلمرو علم جغرافیا (مجموعه سخنرانی ها)به همت سمت.
 7. پاریاد، رحمان و معروفی، یحیی (1393). یگانگی معرفت و علوم انسانی؛ رویکردی بین رشته‌ای، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره6، شماره4، صص. ۱۸-http://www.isih.ir/article_171.html.
 8. توفیقی، جعفر و فراستخواه، مقصود (1381). لوازم ساختاری توسعه علمی در ایران، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 8، شماره3، صص. 36- 1.https://www.sid.ir/paper/67817/fa.
 9. جاودانی، حمید و توفیقی، جعفر (1388). ساختارها، فرآیندها و عوامل مؤثر بر توسعۀ میان‌رشته‌ای، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره دوم، شماره 1، صص 56،https://www.sid.ir/paper/152478/fa
 10. حاتمی‌نژاد، حسین (1391). جغرافیای رادیکال رویکرد میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره 4، شماره 3، صص. 31 –https://www.sid.ir/paper/152401/fa.
 11. خورشیدی، غلام‌حسین و پیشگاهی، شیوا (1391). پیش‌نیازها و موانع تحقق توسعه علوم انسانی میان‌رشته‌ای، مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره 4 شماره 2 صص. 15- 1،https://www.sid.ir/paper/152445/fa.
 12. داورپناه، محمدرضا (1383). روابط میان‌رشته‌ای در علوم انسانی: تحلیلی استنادی مطالعات تربیتی و روانشناسی دوره 5، شماره 2، صص 36- 17.https://www.sid.ir/paper/152516/fa.
 13. داوری اردکانی، رضا ( 1386). توسعه علمی یا تکثیر و ازدیاد تعداد مقالات؟ مجله: نامه فرهنگستان، شماره 35، صص. 8- 1.https://www.sid.ir/paper/469344/fa.
 14. شهامت، نادر (1394)، مقدمه‌ای برای ایجاد ساختارهای میان‌رشته‌ای در آموزش عالی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 6، شماره 3، پیاپی 23، صص. 181- 165،https://www.sid.ir/paper/168753/fa.
 15. صباغیان، علی و فیروزی، فاطمه (1385)، پست مدرنیسم و سازمان‌های فراصنعتی، فصلنامه بصیرت، شماره 37، صص. 160- 144.https://www.magiran.com/paper/622361
 16. صفری، ث. (1391). نقش توسعه اعضای هیات علمی در ارتقاء میان‌رشته‌ای، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره 4، شماره 4، صص.51- 35. https://www.sid.ir/paper/152458/fa.
 17. صمدی، مریم (1391). میان‌رشته پژوهی پارادایم و دستاوردهای تربیتی، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره 5، شماره 1، صص.130- 117. https://www.sid.ir/paper/152494/fa.
 18. علوی‌پور، سیدمحسن (1387). مبانی نظری و روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای: مجموعه مقالات، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 19. قاسمی، علی‌اصغر و امامی میبدی، راضیه (1394). نقش و جایگاه مطالعات میان‌رشته‌ای در رشد و توسعه علوم انسانی در کشور، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره 7، شماره 4، صص. 19-1.https://www.sid.ir/paper/152516/fa.
 20. قانعی، رشید و حسینی، سیدحسن (1394). نقد و بررسی چالش‌های علم مدرن از دیدگاه دکتر سید حسین نصر، فلسفة علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره 5، شمارة 1، صص. 112-101.https://philosophy.ihcs.ac.ir/article_1730.html.
 21. کریم‌زاده، حسین (1389). مدل‌سازی فضایی فرصت‌های کارآفرینی با تاکید بر گردشگری در نواحی روستایی، رساله دکتری به راهنمایی حسن‌علی فرجی سبکبار، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 22. کلاوال، پل (1394). جغرافیای قرن بیست‌ویکم، ترجمه صدوق. سیدحسن، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 23. گلشنی، مهدی (1396). سیر تحول از علوم رشته‌ای تا علوم میان رشته ای و علوم یکپارچه فلسفة علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره8، شمارة1، صص.86-69،https://philosophy.ihcs.ac.ir/article_3237.html.
 24. محمدی، حسین (۱۳۹۲). جغرافیا چیست؟ تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 25. ممانی، رعنا (1398). شناسایی موانع ساختاری و فرآیندی و اثربخشی رشته‌های میان‌رشته‌ای علوم انسانی، نشریه پیشرفت‌های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش، شماره 17، صص. 118- 110. https://civilica.com/doc/1353033/.
 26. هولت جنسن، آریل (1376) جغرافیا: تاریخ و مفاهیم، ترجمه تبریزی، ج.، تهران: سیر و سیاحت.
 27. Afrakhteh, H.‌ (2016). Transformation of Geography as an Interdisciplinary Science, Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol. 8, No.2, pp. 119-132.  [persian].
 28. Ahmadi, P., Sobhaninejad, M. & Amiri, M‌. (2015). Interdisciplinary Organization of Curriculum with Focus on Course Content Effectiveness, Teaching and Learning Research, Vol. 22, No.6, pp. 97-122. [persian].
 29. Akbari Nouri, R‌. (2014) Critical Thinking as a General Method for Interdisciplinary Research of Humanities. Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol.6, No.3,pp. 1-21. [persian].
 30. Alavipour, S.M. ‌(2008). Theoretical Foundations and Methodology of IDS: Proceedings, Tehran: Institute for Cultural and Social Studies. [persian].
 31. Arbabi, Z, Talebinejad, M., Taki, S. & Akhlaghi, M. ‌(2011). A comparative study on the structure of English abstracts of Persian and English medical journals. J Shahrekord Univ Med Sci.Vol.13, No.3, pp. 36-43. [persian].
 32. Bahrani, M.‌ (2013). Disciplinary and IDS and Classification of Sciences, Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol.5, No.2, pp. 37-59. [persian].
 33. Butler, D. (1998). Interdisciplinary research ‘being stifled’. Nature 396, 202‌. https://doi.org/10.1038/24217.
 34. Claval, P. (2003). La Geographie de XXIe Sicle. Paris : L’Harmattan. ‌ (Seddough, H. Trans.). Tehran: Shahid Beheshti University Press.
 35. Darzi, G., Gharamaleki, A., Pahlevan, M.‌ (2013). Typologies of Quranic Interdicsiplinary Interdisciplinary Studies in the Humanities, Vol.5, No.4, pp. 73-102. doi: 10.7508/isih.2014.20.004 [persian].
 36. Davari Ardakani, R‌. (2007). Scientific Development or Increased Number of Papers? Journal: Name-ye Farhangestan. 35: 2-8 ‌[persian].
 37. Davarpanah, M.R. ‌(2004). Interdisciplinary Relations in Humanities: A Citation Analysis, Educational Studies and Psychology, Vol.5, No.2, pp. 17-36. DOI: 10.22035 / isih.2016.219 ‌[persian].
 38. Ebrahimpour, A.‌ (2020). Rethinking Interdisciplinary Conceptology and the History of Its Theoretical Literature in Iran, Vol.6,‌ No.22, 113-142 [persian].
 39. Eernando, M., Fox, S., Bandara, R. & Hartley, D‌. (2020). Lowering the walls: an integrative approach to first-year undergraduate business education. Journal of International Education in Business, Vol.13, No.2, pp. 275–295. doi:10.1108/jieb-04-2020-0027.
 40. Ghaneei, R. & Hosseini, S.H. ‌(2015) A Critique and Review of the Challenges Confronting Modern Science from Dr. Seyyed Hossein Nasr's Perspective. Philosophy of Science, Institute for Humanities and Cultural Studies, Vol.5, No.1, pp.101- 112 [persian].
 41. Ghasemi, A. & Emami Meybodi, R. ‌(2015). Role and Place of IDS in the Growth and Development of Humanities in Iran, Interdisciplinary Studies in Humanities,Vol. 7, No,4, pp. 1-19. [persian].
 42. Golshani, M. ‌(2017). Evolution from Disciplinary to Interdisciplinary and Integrated Sciences, Philosophy of Science, Institute for Humanities and Cultural Studies, 69-86, Bi-Science-Research Bi-Quarterly Journal, Vol. 8‌, No. 1, pp. 69- 86. [persian].
 43. Han, S. J., Abadi, M., Jin, B. & Chen, J. ‌(2020). Cultivating interdisciplinary team creativity through an intensive design competition. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, ahead-of-print, doi:10.1108/heswbl-06-2020-0141.
 44. Hataminejad, H. ‌(2012). Radical Geography, Interdisciplinary Approach in Humanities. Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol.4, No.3, pp. 15-31. [persian].
 45. Holt- Jensen, A‌. (1988). Geography: History and Concepts. ISBN: 1- 85396- 011-x.‌(Tabrizi, J. Trans.). Tehran. Seyr va Siahat Publication. [persian].
 46. Kajikawa, Y. ‌(2008). Research core and framework of sustainability science. Sustain Sci 3, pp. 215–239. https://doi.org/10.1007/s11625-008-0053-1.
 47. Javdani, H. & Towfighi, J. ‌(2009). Structures, Processes and Factors Affecting the Development of Interdisciplinaries. Interdisciplinary Studies in Humanities,Vol.2, No.1, PP. 37-56. [persian].
 48. Karimzadeh, H. ‌(2010). Spatial Modeling of Entrepreneurial Opportunities with Focus on Tourism in Rural Areas, PhD dissertation supervised by Faraji Sabokbar, Faculty of Geography, University of Tehran [persian].
 49. Kerry, J. & Cuganesan, S. ‌(2014). Interdisciplinary accounting research in the Public Sector:Dissolving boundaries to tackle wicked problems, Accounting, Auditing & Accountability Journal,Vol.27, No.8, pp. 1250-1256. https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2014-1732.
 50. Khorshidi, Gh. & Pishgahi, Sh‌. (2012). Prerequisites and Obstacles to Development of Interdisciplinary Humanities, Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol.4, No.2 1-15 [persian].
 51. Khosravi, F. ‌(2008). Semi-interdisciplinary researches. National Library and Information Organization Studies Quarterly, 19, No.1, pp.9-10. [persian].
 52. Knapp, J. A. ‌(2012) Plugging the “whole”: librarians as interdisciplinary facilitators, Library Review, Vol.61, No.3, pp.199-214. https://doi.org/10.1108/00242531211259328.
 53. Kostoff, R.N. (2002). Overcoming Specialization, BioScience, Vol.52, No. 10, pp. 937–941. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2002)052[0937:OS]2.0.CO;2
 54. Lee, Y. C., Lau, K. & Yip, V.W.‌ (2016). Blended learning for building student-teachers’ capacity to learn and teach science-related interdisciplinary subjects: The case of Hong Kong, Asian Association of Open Universities Journal, Vol.11, No.2, pp.166-181. https:// doi.org/10.1108/AAOUJ-09-2016-0029.
 55. Mamani, R‌. (2019). Identifying Structural and Process-related Obstacles and the Effectiveness of Interdisciplinary Humanities, New Advances in Psychology, Educational Sciences and Education: 17, pp.110-118.
 56. Mansorian, Y. ‌(2009). One hundred characteristics of a good scientific-research article, Book of the month- General, No.145, pp.66- 77. [persian].
 57. Mobley, C. & others (2013). Learning about sustainability: an interdisciplinary graduate seminar in biocomplexity, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol.15, No.1, PP. 16-33. DOI:1108/IJSHE-09-2011-0063.
 58. Mohammadi, H. ‌(2013). What is geography? Tehran: University of Tehran Press [persian].
 59. Naiman, R.‌ (1999). A Perspective on Interdisciplinary Science. Ecosystems 2, 292–295 https://doi.org/10.1007/s100219900078 [persian].
 60. M. & London, M. ‌(2013). Interdisciplinary professional education: Training college students for collaborative social change, Education + Training, Vol.55, No.8/9, pp. 815-835, https://doi.org/10.1108/ET-06-2013-0078.
 61. Parker, J. ‌(2010). Competencies for interdisciplinarity in higher education, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol.11, No.4, pp. 325-338. https://doi.org/10.1108/14676371011077559.
 62. Parker, L. D. & Guthrie, J‌. (2014). Addressing directions in interdisciplinary accounting research Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol.27, No.8, pp. 1218-1226. https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2014-1737.
 63. Parker, L.D. & Guthrie, J. ‌(2014). Addressing directions in interdisciplinary accounting research,Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol.27, No.8, pp. 1218-1226. https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2014-1737
 64. Paryad, R. & Ma'roufi, Y. ‌(2014). Unity of Knowledge and Humanities; An interdisciplinary Approach. Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol.6, No.4, pp. 1-18. [persian].
 65. Pilerot, O. ‌(2016). A practice-based exploration of the enactment of information literacy among PhD students in an interdisciplinary research field, Journal of Documentation, Vol.72, No.3, pp. 414-434. https://doi.org/10.1108/JD-05-2015-0056.
 66. Pourdeihimi, Sh. ‌(2012) Scientific Papers and Research Papers, Soffeh, Vol.22, No.57, pp.5. [persian].
 67. Pöyhönen, S‌. (2017) Value of cognitive diversity in science, Synthese,Vol.194, No.11,451-454. https://www.jstor.org/stable/26748813.
 68. Raz, A. & Razi, A.‌ (2014). Reviewing and Criticism of Research Articles on Literature in 1380‌(2000) Decade, Research in Persian Language & Literature, Vol.12, No.1, pp.185. [persian].
 69. Rudall, B.H. & Mann, C.J.H‌. (2010) Perceptions of interdisciplinary research and developmentsKybernetes,Vol.39,No.7,pp.1093-1096. https://doi.org/10.1108/03684921011062700.
 70. Sabbaghian, A. & Firoozi, F‌. (2006). Postmodernism and Post-Industrial Organizations. Basirat, No.37, pp. 144-160. [persian].
 71. Safaei Pour, M. & Rahimi Chamkhani, A. (2018) Critical Analysis of Sampling Designs in Human Geography Research by Focusing on Selection Bias in Probability Samples. GeoRes. Vol.32, No.4, pp.47-68, 10.29252/geores.32.4.47. [persian].
 72. Samadi, M. ‌(2012). Interdisciplinary Study of Paradigm and Educational Achievements. Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol.5, No.1, pp.117-130. [persian].
 73. Shahamat, N‌. (2015). Introduction to Creation of Interdisciplinary Structures in Higher Education, New Approach in Educational Administration, Vol.6, No.3, pp.165-181. [persian]
 74. The Organization for Researching and Composing University Textbooks in Humanities‌(SAMT) Organization‌ (1992). The Nature and Realm of Geography‌ (Lecture Series).
 75. Tondl, L. ‌(1998). What Is the Thematic Structure of Science? Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie.Vol.29, No. 2, pp. 245-264. Published by: Springer, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/25171121.
 76. Towfighi, J. & Farasatkhah, M. ‌(2002). Structural Requirements of Scientific Development in Iran, Research and Planning in Higher Education, Vol.8, No.25‌, pp. 1-36. [persian].
 77. Voorveld, H. A. M., Neijens, P. C. & Smit, E. G. ‌(2009). Consumers’ responses to brand websites: an interdisciplinary review, Internet Research, Vol.19, No, 5, pp. 535-565. DOI: 10.1108/10662240920998887.