گردشگری روستایی: الزامات و محدودیت ها با اشاره به نواحی جواهرده (مازندران) و سروآباد (کردستان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

گردشگری را به طور کلی می توان سفر بیرون از خانه و محل کار، انجام فعالیتهای مرتبط در مقصد و تسهیلات موجود برای پذیرایی و پاسخگویی به نیازهای گردشگر تعریف کرد. به سخن دیگر، گردشگری را می توان به مثابه نظامی در نظر گرفت که دارای عناصر مختلفی است: محل مبدا (عنصر تقاضا)، محل مقصد (عنصر جاذبه)، همراه با عنصر سفر بین این دو محل و همچنین عنصر نتیجه (پیامدها). بدین ترتیب، از یک سو بایستی برای عنصر جاذبه در محل مبدا تقاضای کافی وجود داشته باشد و از سوی دیگر، ضمن برآورده شدن تقاضا و نیازهای گردشگر در محل مقصد، پیامدهای این فعالیت به درستی مورد ارزیابی قرار گیرد. این مقاله کوشش دارد، این عناصر را به صورت تطبیقی در دو ناحیه متفاوت مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rural tourism: requirements and limitations with reference to the areas of Javaherdeh (Mazandaran) and Sarovabad (Kurdistan)

نویسندگان [English]

  • abbas saeidi
  • mohammad mahmoodi
  • parvin khodadadi
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Generally, tourism can be defined as traveling outside the home and workplace, performing related activities at the
destination and facilities available to accommodate and respond to the needs of tourists. In other words, tourism can be
considered as a system that has different elements: origin (demand element), destination (attraction element), along with
the travel element between these two places, as well as the result element (consequences). Thus, on the one hand, there must
be sufficient demand for the attraction element in the place of origin, and on the other hand, while meeting the demand and
needs of tourists in the destination, the consequences of this activity must be properly evaluated. This article tries to
compare these elements in two different areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • second homes
  • commercialization of rural lands
  • environmental tourism
  • stabilization of rural population