دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، اسفند 1391 
ارزیابی پایداری اجتماعی با استفاده از منطق فازی

صفحه 19-39

ایرج تیموری؛ رحمت الله فرهودی؛ محمد تقی رهنمایی؛ مهدی قرخلو


نقش اقتصادی شهرهای جهانی در قدرت ملی کشورها

صفحه 127-146

سیدموسی پورموسوی؛ حسین محمدیان؛ محمدهادی پوینده؛ حسین خراشادی زاده