تحلیلی بر مکانیابی بهینه مراکز بهداشتی- درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی: شهر فیروزآباد)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 ...

2 ..

چکیده

مراکز خدمات بهداشتی و درمانی از مهمترین کاربری های شهری است که به طور مستقیم در تامین سلامت فرد و جامعه دخیل هستند. دسترسی سریع، به موقع و ارزان به این مراکز در هر جامعه، به خصوص در جوامع شهری اهمیت فوق العاده ای دارد. در این تحقیق چگونگی توزیع خدمات مراکز درمانی و بیمارستانی شهر فیروزآباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و استانداردهای شهری و شاخص های تاثیرگذار، تحلیل و ارزیابی شده و ضمن ترسیم وضع موجود چگونگی وضع مطلوب آن با مکانیابی مراکز بهداشتی و بیمارستانی جدید ارائه گردیده است. بدین منظور با در نظر گرفتن معیارهایی چون واقع شدن در همجواری کاربری مناسب، فاصله از کارگاه های صنعتی، نزدیکی به راه های اصلی، نزدیکی به فضاهای سبز شهری، نزدیکی به مراکزشهری، فاصله از سایر مراکز بهداشتی و واقع شدن در شیب مناسب، مکانیابی بهینه این کاربری ها تعیین و تبیین شد. جهت تحقق این مهم ابتدا داده های مکانی جمع آوری شده، سپس پایگاه اطلاعاتی تشکیل شد و نقشه های مورد نیاز تهیه و هر یک از معیارها به یک لایه اطلاعاتی در GIS تبدیل گردید. آنگاه به هر کدام از لایه های اطلاعاتی بر اساس میزان اهمیتی که در مکان یابی مراکز بهداشتی دارند، با استفاده از مدل AHPوزن مناسبی اختصاص داده شد و نهایتا با بهره گیری از نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی، زمین های شهر فیروزآباد تقسیم بندی گردید. با بهره گیری از نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی، زمین های شهر فیروزآباد برای انتخاب مکان مناسب جهت کاربری بهداشتی- درمانی در 9 دسته از بسیار خوب تا بسیار ضعیف تقسیم بندی گردید؛ نتایج یافته ها بیانگر آن است که شهر فیروزآباد از توزیع مناسب مراکز بهداشتی درمانی برخوردار نیست، سپس مکان های انتخاب شده را با نقشه کاربری اراضی شهر فیروزآباد مقایسه نموده و مکان های متناسب جهت کاربری های بهداشتی درمانی جدید تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on the optimal location of healthcare centers using geographic information system (case example: Firozabad city)

نویسندگان [English]

  • Isa Ebrahimzadeh 1
  • shokrellah zarei 2
1 ...
2 ...
چکیده [English]

Health and medical service centers are one of the most important urban uses that are directly involved in providing the
health of the individual and society. Fast, timely and cheap access to these centers is extremely important in every society,
especially in urban societies. In this research, how to distribute the services of health centers and hospitals in Firozabad
using geographic information system, urban standards and influential indicators, has been analyzed and evaluated, and while
drawing the current situation, how it should be improved by locating new health centers and hospitals has been presented.

Considering criteria such as being located in the vicinity of suitable uses, distance from industrial workshops, proximity
to main roads, proximity to urban green spaces, proximity to urban centers, distance from other health centers and being
located on a suitable slope, the optimal location of this The uses were determined and explained. In order to achieve this
goal, first the spatial data was collected, then a database was formed, and the required maps were prepared, and each of the
criteria was converted into an information layer in GIS. Then, each of the layers of information was allocated according to
the level of importance they have in the location of health centers, using the appropriate AHP model, and finally, using
the results of the integration of the layers of information, the lands of Firozabad city were divided.


he results of the findings indicate that the city of Firozabad does not have a proper distribution of health care centers,
then the selected places were compared with the land use map of Firozabad city and appropriate places were determined for
new health care uses.

 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health centers
  • treatment
  • geographic information system (GIS)
  • location
  • spatial distribution
  • Firouzabad city