تحلیل قابلیتهای ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک انرژی در تامین امنیت ملی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه امام علی

3 دانشگاه تهران

چکیده

در عصر حاضر با توجه به رشد جوامع در ابعاد مختلف، امنیت ملی نیز وارد مرحله نوینی گردیده که تامین آن نه از طریق سنتی و افزایش قدرت نظامی، بلکه با رویکردی نوین و از طریق افزایش قدرت در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و...، حاصل می شود. در این میان ژئوپلیتیک هر کشور با در محوریت داشتن بحث قدرت، جایگاه ویژه ای در مسائل امنیت ملی آن کشور دارد. در جمهوری اسلامی ایران نیز، ژئوپلیتیک و خصوصا متغیر انرژی آن، در جهت دهی به سرنوشت کشور از اهمیتی راهبردی برخوردار است. ژئوپلیتیک انرژی ایران در دو بعد ژئواکونومیک (ظرفیت تبدیل شدن به یکی از اصلی‎ترین شرکای مصرف‎کنندگان بزرگ انرژی جهان) و ژئواستراتژیک (ایفای نقش استراتژیک در امنیت انرژی منطقه‎ای، جهانی و سازمان های بین المللی انرژی)، با افزایش وزن ژئوپلیتیک، قابلیت بالقوه تامین منافع و امنیت ملی کشور را دارا می باشد. تحقق چنین امری مستلزم بکار‎گیری یک دیپلماسی منسجم انرژی در کنار تعامل بیشتر با نظام جهانی ‎است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of geo-economic and geo-strategic capabilities of energy in providing Iran's national security

نویسندگان [English]

  • javad etaet 1
  • hossin mahdian 2
  • sajad moradinia 3
1 Shahid Beheshti University
2 Imam Ali University
3 University of Tehran
چکیده [English]

The geopolitics of each country has a special place in the national security issues of that country, being centered on the
issue of power. In the Islamic Republic of Iran, geopolitics and especially its energy variable are of strategic importance
in directing the country's destiny. The geopolitics of Iran's energy in two dimensions, geoeconomic (the capacity to become
one of the main partners of the world's major energy consumers) and geostrategic (playing a strategic role in regional and
global energy security and international energy organizations), with increasing weight Geopolitics has the potential to
provide national interests and security. The realization of such a thing requires the use of a coherent energy diplomacy
along with greater interaction with the world system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geoeconomics
  • geostrategic
  • energy security
  • geopolitical weight
  • national security