نقش اقتصادی شهرهای جهانی در قدرت ملی کشورها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه تهران

چکیده

قرن بیست ویکم قرن شهرهاست، چرا که اکنون بیش از نیمی از مردم دنیا شهرنشین اند، بر این اساس اغلب صاحبنظران علوم اجتماعی و انسانی بر این باورند که سرنوشت بشر امروز و آینده در شهرها رقم می خورد.
قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی، ویژگی و صفت جمعی برای افراد یک ملت را منعکس می کند و همزمان به عنوان یک صفت فردی در رابطه با یک کشور و یک دولت تجلی پیدا می کند. قدرت وقتی در قالب یک جامعه یا ملت نگریسته می شود، از برآیند توانائی های آن جامعه، قدرت عمومی و کلی آن پدیدار می شود. بنابراین مجموعه انسان هایی که تشکیل ملتی را داده که در شکل یک کشور سازمان سیاسی پیدا کرده اند، دارای قدرتی هستند که از برآیند قوای ترکیب شده آنها بدست می آید و می توان آن را قدرت ملی آن کشور یا ملت دانست جهان شهرها به این دلیل در قدرت ملی کشورها موثرند که به مثابه مراکز فرماندهی اقتصاد جهانی و کانون هایی حیاتی جریان کالاها، افراد و عقاید، می توانند به تولید قدرت و فرصت سازی برای پیشبرد نقطه نظرات، سیاست ها، اهداف و برنامه های کشور خود در سطح منطقه ای و جهانی عمل کنند.
این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش اقتصادی شهرهای جهانی در قدرت ملی کشورها می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد، با ملاحظه وضعیت فعلی قدرت ملی کشورها و تعداد شهرهایی که در روند جهانی شدن دارای رتبه های بالا هستند می توان دریافت که رابطه مستقیمی بین جهانی شدن و سیاست های توسعه ای و فراملی کشورها و پیدایی شهرهای جهانی وجود دارد و به مقداری که یک کشور در اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ بین المللی و جهانی صاحب جایگاه و نقش است به همان نسبت شهرهای آن کشور هم وارد عرصه جهانی می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The economic role of global cities in the national power of countries

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mosa Pourmosav 1
  • hossien mohammadian 2
  • Mohammad Hadi Poyande 3
  • hossein Khorashadizadeh 2
1 Imam Hossein University
2 kharazmi University
3 University of Tehran
چکیده [English]

The 21st century is the century of cities, because now more than half of the world's people live in cities, on this basis,
most experts in social sciences and humanities believe that the fate of mankind today and in the future is determined in
cities.National power as a geopolitical concept reflects the characteristics of individuals of a nation and at the same
time it is manifested as an individual attribute in relation to a country and a government.

The people who have formed a nation that has found a political organization in the form of a country have a power that
is obtained from the result of their combined forces and it can be considered the national power of that country or nation.
National countries are effective countries that, as command centers of the global economy and vital centers of the flow
of goods, people and ideas, can generate power and create opportunities to advance their country's points of view,
policies, goals and programs at the regional and global level.

The findings of the research show that considering the current state of national power of countries and the number of cities
that have high ranks in the process of globalization, it can be seen that there is a direct relationship between
globalization and the development and transnational policies of countries and the emergence of global cities.
And to the extent that a country has a position and role in economy, politics, security and international and global
culture, the cities of that country enter the world arena in the same proportion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National power
  • global city
  • economic role
  • global network