برآورد میزان تاثیرپذیری توسعه درونزای روستاها از مدیریت روستایی (مطالعه موردی: دهستان اترک - شهرستان مانه و سملقان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 
مدیریت روستایی در ایران در گذشته نوساناتی را پشت سر گذاشته است اما امروزه با مدیریت نوین روستایی امید می رود که فضاهای روستایی تغییرات مثبتی را تجربه نمایند و در این فرایند انتظار می رود که خود روستاییان نقش بیشتری را از طریق توسعه درونی با بهره گیری از سرمایه اجتماعی ایفا کنند. در این مقاله تلاش شد تا میزان اثرگذاری مدیریت روستایی بر توسعه درون زای روستاها مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش های میدانی و اسنادی کمک گرفته شده و بر اساس آن با توجه به حجم جامعه آماری (1711 خانوار)، حجم نمونه خانوارهای مورد پرسشگری بر پایه فرمول کوکران برابر 231 خانوار بوده است.یافته های مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون دو متغیره نشان می دهد که شدت تاثیر متغیر عملکرد مدیریت روستایی بر سرمایه اجتماعی روستا 462/0 است که بیانگر تاثیر متوسط و مثبت عملکرد مدیریت روستایی بر سرمایه اجتماعی روستا است. عوامل اقتصادی بیشترین تاثیر را در میزان شکل گیری سرمایه اجتماعی داشته است، به طوری که به تنهایی 54 درصد از تغییرات سرمایه اجتماعی را تبیین می کند. با توجه یافته ها، راهکارهایی شامل تجهیز و سرمایه گذاری در امور اقتصادی روستاها، تقویت ارزش هایی مانند شایسته سالاری در سطح مدیران محلی روستایی، به کار بردن تشویق و ترغیب اجتماعی و دادن پشتیبانی عاطفی از سوی مدیریت محلی و سطوح بالاتر مدیریت توسعه روستایی و غیره پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the effectiveness of endogenous development of villages from rural management (case study: Atrak village - Maneh and Samalghan)

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Anabestani Anabestani
  • Azam Pourjamali Jafarabad
Mashhad Ferdowsi University
چکیده [English]

Rural management in Iran has gone through fluctuations in the past, but today, with modern rural management, it is hoped that
rural spaces will experience positive changes, and in this process, it is expected that the villagers themselves will play
a greater role through internal development by taking advantage of play social capital. In this article, an attempt was made
to investigate the effectiveness of rural management on the endogenous development of villages. The findings of the study,
based on the results obtained from the bivariate regression test, show that the intensity of the variable effect of the rural
management performance on the social capital of the village, which indicates the moderate and positive effect of the rural
management performance on the social capital of the village.

Economic factors have had the greatest impact on the amount of social capital formation, so that it alone explains 54% of
the changes in social capital. According to the findings, solutions include equipping and investing in the economic affairs
of villages, strengthening values ​​such as meritocracy at the level of local rural managers, using social encouragement and
persuasion and giving emotional support from local management and higher levels of rural development management and etc.
is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural development
  • rural management
  • Maneh and Samalghan