امکان سنجی تاثیر مدیریت آبخیز بر بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوضه ایسین، استان هرمزگان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نیاز فزاینده به منابع آب در ایران، موجب بهره برداری بی رویه و سبب بر هم زدن تعادل طبیعی منابع آب زیرزمینی شده است. با توجه به اینکه استان هرمزگان یکی از مناطق کم باران کشور محسوب می شود، آبهای سطحی قادر به تامین نیاز آبی استان نیست. حوزه آبخیز ایسین با مساحت 5/47793 هکتار در حاشیه شمالی خلیج فارس قرار گرفته است. این حوضه جهت تامین آب مصرفی، نیاز مستمر به استفاده از منابع آب زیرزمینی منطقه دارد بنابراین، با افت سطح آب زیرزمینی روبرو شده و این روند تاکنون رو به تشدید بوده است. در این پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به مدیریت آبخیز در حوضه ایسین و شناخت ویژگی های طبیعی و تجزیه و تحلیل آن، حالتهای مختلفی که طی سالهای آتی ممکن است بدون مدیریت آبخیز و همراه با مدیریت آبخیز انجام گیرد، پیش بینی شده است. بدین منظور با تدوین 4 سناریو و تحلیل نتایج آن مشخص شد، در صورتی که مدیریت آبخیز در حوضه اعمال گردد مقادیر آب نفوذ یافته تقریبا یک و نیم برابر مقادیر آب نفوذ یافته در زمانی است که هیچگونه مدیریتی در حوضه اجرا نشود. بر این اساس با اعمال مدیریت آبخیز در حوضه ایسین و اجرای عملیات تغذیه مصنوعی پیشنهادی، در یک دوره بازگشت 25 ساله در سالهای خشک به طور متوسط 72/1 و در سالهای تر 63/6 میلیون مترمکعب در سال، آب از طریق بارش به سطح آبهای زیرزمینی حوضه افزوده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of the impact of watershed management on improving the condition of underground water resources (case study: Isin basin, Hormozgan province)

نویسندگان [English]

  • ahmad nohegar 1
  • fereshteh shirgahi 1
  • tahereh afshar 2
1 Hormozgan University
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The growing need for water resources in Iran has caused excessive exploitation and upset the natural balance of underground
water resources. Considering that Hormozgan province is considered one of the low rainfall regions of the country, surface
water is not able to meet the province's water needs. Isin watershed is located on the northern edge of the Persian Gulf.
This basin has a continuous need to use the underground water resources of the region in order to supply water, therefore,
it has faced a drop in the underground water level and this trend has been intensifying until now.

In this research, after collecting information related to watershed management in the Isin basin and knowing its natural
features and analyzing it, various states that may be carried out without watershed management and with watershed
management have been predicted in the coming years. For this purpose, by compiling 4 scenarios and analyzing its results,
it was determined that if watershed management is implemented in the basin, the amount of infiltrated water is almost one
and a half times the amount of infiltrated water when no management is implemented in the basin. Based on this, by applying
watershed management in the Isin Basin and implementing the proposed artificial feeding operations, in a 25-year return
period, in dry years, on average 1.72 million cubic meters and in wet years, 6.63 million cubic meters per year, water
will reach the surface through precipitation. The underground water of the basin will be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Watershed management
  • groundwater
  • feasibility
  • artificial nutrition
  • Isin basin