وارسی پویش ساختاری- کارکردی در مطالعات منطقه ای

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

رویکردها به برنامه ریزی فضایی همگام با پیچیده تر شدن جوامع دگرگون می شوند. این گونه دگرگونی ها، در تنوع پذیری روزافزون الگوهای فعالیت و تحرک افراد، خانوارها، گروه ها، نهادها و سازمانها بازتاب می یابد. بدین ترتیب، در حالی که بعضی مفاهیم، همچون”مسافت“و”حرکت“در جوامع شبکه ای توسعه یافته اهمیت خود را به طور نسبی از دست می دهند، مفاهیم تازه ای، همچون زمان و زمان- فضا اهمیت می یابند. این مجموعه در بررسی های منطقه ای نوین از جایگاهی برجسته برخوردار بوده، مستلزم رویکردهای تازه ای به جنبه های گوناگون ساختاری- کارکردی مناطق است. پویش ساختاری- کارکردی، به عنوان رویکردی راهبردی به ساماندهی فضا در سطوح و مقیاسهای مختلف، در قالب جغرافیای اجتماعی نوین، می کوشد، ضمن تبیین جنبه های پیچیده ساماندهی فضایی در جوامع کمتر توسعه یافته، برای مسایل ریشه دار در روابط ساختاری- کارکردی آنها چاره جویی نماید. این مقاله در قالب یک بررسی تطبیقی می کوشد، کارآمدی این رویکرد را در مطالعات منطقه ای مورد کنکاش قرار دهد.

عنوان مقاله [English]

Verification of structural-functional scanning in regional studies

نویسندگان [English]

  • A Saidi
  • S.R. Gandaghian
  • A. Mohebi
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Approaches to spatial planning are changing as societies become more complex. Such transformations are reflected in the ever-increasing diversity of activity and mobility patterns of individuals, households, groups, institutions and organizations. In this way, while some concepts, such as "distance" and "movement" lose their importance relatively in developed network societies, new concepts, such as time and space-time, gain importance. This collection has a prominent position in modern regional studies, it requires new approaches to various structural-functional aspects of regions. Structural-functional survey, as a strategic approach to the organization of space at different levels and scales, in the form of modern social geography, tries to explain the complex aspects of spatial organization in less developed societies, for issues rooted in their structural-functional relationships. find a solution This article, in the form of a comparative study, tries to explore the effectiveness of this approach in regional studies.