دوره و شماره: دوره 13، شماره 44، خرداد 1394 
وارسی پویش ساختاری- کارکردی در مطالعات منطقه ای

صفحه 1-23

عباس سعیدی؛ سعیدرضا جندقیان؛ علی اکبر محبی