رهیافت تجدید حیات شهری در راستای کاهش فرسودگی و فقر شهری، مطالعه موردی: بافت قدیم شهر کاشان

نویسندگان

چکیده

مشکلات شهری ناشی از افت و فرسودگی شهری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی با افزایش تمایلات جمعیت برای مهاجرت به مناطق شهری و شهرنشینی روبه گسترش است. در نتیجه گسترش فرسودگی درون شهر ها یا در پیرامون آنها مناطقی شکل گرفتند که بازگوکننده وضعیت فقر و افت شهری اند.
هدف این مقاله، بررسی امکان بهره گیری از رهیافت تجدید حیات شهری برای کاهش فرسودگی و فقر شهری در بافت قدیم شهر کاشان است. روش کار مبتنی بر روش مطالعات میدانی و اسنادی و کتابخانه ای است که با بکارگیری ابزارهای پرسشنامه و مطالعه متون و منابع و اسناد موجود در ارتباط با بافت قدیم شهر کاشان انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های افت و فرسودگی شهری و همچنین شاخص های فقر شهری در بافت قدیم شهر کاشان به صورت ترکیبی از شرایط نزول کیفیت کالبدی و عملکردی بافت عمل کرده اند و ارتباط شاخص ها، موید فرضیات تحقیق است که ارتباط بین فرسودگی کالبدی و فرسودگی عملکردی و نظارت پایین سازمان ها و سیستم های کنترل و هدایت شهری و نبود یا اجرای نامناسب برنامه های شهری بر تشدید فقر در تمامی جنبه ها در بافت فرسوده شهری و نزول سطح کیفیت زندگی منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The approach of urban revitalization in the direction of reducing urban decay and poverty, case study: the old context of Kashan city

نویسندگان [English]

  • M. Shaterian
  • Zakie Armaki
چکیده [English]

Urban problems caused by urban decline and wear and tear in various economic, social, physical and environmental dimensions are expanding with the increasing tendency of the population to migrate to urban areas and urbanization. As a result of the spread of wear and tear within the cities or around them, areas were formed that reflect the state of poverty and urban decline.
The purpose of this article is to investigate the possibility of using the urban revitalization approach to reduce urban decay and poverty in the old context of Kashan city. The method of work is based on the method of field and documentary and library studies, which has been done by using questionnaire tools and studying texts, sources and documents related to the old context of Kashan city. The results of the research show that the indicators of urban deterioration and urban poverty as well as indicators of urban poverty in the old fabric of Kashan city have acted as a combination of the conditions of decline in the physical and functional quality of the fabric, and the relationship between the indicators confirms the hypotheses of the research that the relationship between wear and tear Physical and functional exhaustion and low supervision of organizations and urban control and guidance systems and the absence or improper implementation of urban programs have led to the aggravation of poverty in all aspects in the worn-out urban context and the decline of the quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban revitalization approach
  • urban poverty
  • urban decay
  • planning process
  • historical context of Kashan city