پایداری توسعه کلانشهر تبریز و تدوین الگوی توسعه آن

نویسندگان

چکیده

توسعه پایدار شهری، توسعه ای همه جانبه و ناظر بر ابعاد مختلف بوده و درپی آن است که ابعاد اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی و اثرات فعالیت انسان را با هم آشتی دهد. رویکردهای سنتی به توسعه شهری عموما به طور یک سویه، معطوف به سیاست ها و اهداف اقتصادی بوده اند. کلانشهر تبریز نمونه ای از مدل های توسعه شهری است که به رغم انسجام فضایی و فشردگی در مرحله پیدایش تا دوره پهلوی به ویژه قبل از قانون اصلاحات ارضی اوایل دهه 40، در پی تحولات ناشی از شهرسازی دهه های اخیر به کلی متحول شده و امروز گرفتار ساختاری متخلخل و بیمارگونه شده است. تحلیل فضایی رویکرد توسعه پایدار با استفاده از متغیرهای پایداری، استفاده از یافته های تحقیق در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مرتبط با طرح های توسعه شهری و کمک به مدیران نهادها و سازمان های ذیربط در مدیریت شهری از اهداف تحقیق بوده است. نتیجه حاصل از بررسی های انجام شده بیانگر آن است که در میان ده منطقه شهری تبریز، سه منطقه محروم (مناطق یک، هفت و ده) با ضریب متوسط توسعه یافتگی 0/27 در پایین ترین سطح برخورداری و توسعه-یافتگی قرار گرفته اند. شش منطقه به عنوان مناطق نیمه توسعه یافته و نیمه پایدار هستند که دارای ضریب متوسط توسعه یافتگی 0/585 هستند. یک منطقه هم (منطقه دو) تنها منطقه برخوردار و توسعه یافته شهر محسوب می شود که با ضریب توسعه یافتگی 0/74، آخرین اولویت توسعه را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainability of the development of Tabriz metropolis and formulation of its development model

نویسندگان [English]

  • N. Marsoosi
  • M.R. Poormohmmadi
  • S . Nasiri
  • Y. Mohammadzade
چکیده [English]

Sustainable urban development is an all-round development that takes into account different dimensions and seeks to reconcile the ecological, social and economic dimensions and the effects of human activity. Traditional approaches to urban development have generally been one-sided, focused on economic policies and goals. The metropolis of Tabriz is an example of urban development models that, despite the spatial coherence and compactness in the stage of creation until the Pahlavi period, especially before the land reform law of the early 40s, has been completely transformed due to the changes caused by urbanization in recent decades and today is caught It has become a porous and pathological structure. Spatial analysis of the sustainable development approach using sustainability variables, using research findings in policies and planning related to urban development plans and helping managers of relevant institutions and organizations in urban management have been research goals. The results of the investigations show that among the ten urban areas of Tabriz, three deprived areas (areas one, seven and ten) with an average development coefficient of 0.27 are at the lowest level of prosperity and development. Six regions are semi-developed and semi-stable regions with an average development coefficient of 0.585. A region (region two) is considered the only well-developed and developed region of the city, which has the last development priority with a development coefficient of 0.74.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial analysis
  • sustainable urban development
  • Tabriz metropolis
  • factor analysis
  • HDI
  • AHP and