عوامل موثر بر مشارکت در ساماندهی بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی: محدوده دولتخواه جنوبی)

نویسندگان

چکیده

آنچه که به عنوان خلاء برنامه ریزی در ممالک کشورهای جنوب از جمله ایران محسوب می گردد، نبود یا ضعف مشارکت در انجام برنامه ریزی ها است. این امر باعث توسعه نیافتگی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و کالبدی شده است. در این میان، شناسایی عوامل موثر در افزایش یا کاهش میزان مشارکت، نکته مهمی است که شناخت آنها می تواند روند توسعه مشارکت را تسهیل نماید. تحقیق حاضر، با هدف بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت مردم در ساماندهی بافت های فرسوده شهری تدوین شده است. برای انجام این کار از متغیرهای مختلفی مثل وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، وضعیت روانشناختی، کیفیت محتوای پروژه، سن پاسخ دهندگان، و تحصیلات آنها استفاده شده است. بدیهی است که توجه به مشارکت مردم و شناخت عوامل موثر بر افزایش یا کاهش میزان مشارکت، می تواند از هزینه های وارده بر مدیریت شهری را کاسته و انجام امر ساماندهی را تسریع بخشد. جامعه آماری شامل محدوده دولتخواه جنوبی واقع در منطقه 19 تهران می باشد. حجم نمونه برابر با 72 خانوار و شیوه نمونه گیری به صورت اتفاقی بوده است. روایی پرسشنامه براساس اعتبار صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بین متغیرهای اجتماعی، روانشناختی، اقتصادی، کیفیت محتوای پروژه، و تحصیلات با میزان مشارکت مردم رابطه معناداری وجود دارد، در حالی که بین سن پاسخ دهندگان، با میزان مشارکت مردم رابطه ای وجود ندارد. بررسی های مدل تحلیل مسیر نیز نشان داد که متغیرهای اقتصادی و روانشناختی به طور مستقیم و متغیرهای اجتماعی و کیفیت محتوای پروژه به صورت غیرمستقیم بر میزان مشارکت مردم محلی در ساماندهی بافت های فرسوده تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting participation in the organization of worn-out urban tissues (Case study: South Dolatkhah area)

نویسندگان [English]

  • H. Esmaeilzade
  • sh. Salehpoor
  • Y. Esmaeizade
چکیده [English]

What is considered as a planning vacuum in the countries of southern countries, including Iran, is the absence or weakness of participation in planning. This has caused underdevelopment in various economic, social, managerial and physical fields. In the meantime, identifying the effective factors in increasing or decreasing the amount of participation is an important point that knowing them can facilitate the development process of participation. The current research has been compiled with the aim of investigating the factors affecting the level of people's participation in the organization of worn-out urban tissues. To do this, various variables such as social status, economic status, psychological status, quality of project content, respondents' age, and their education have been used. It is obvious that paying attention to people's participation and knowing the factors affecting the increase or decrease of participation can reduce the costs incurred on urban management and speed up the organization. The statistical population includes Dolatkhah South area located in the 19th district of Tehran. The sample size was equal to 72 households and the sampling method was random. The validity of the questionnaire has been examined based on its face validity and reliability with Cronbach's alpha. The results show that there is a significant relationship between social, psychological, economic variables, the quality of project content, and education with the level of people's participation, while there is no relationship between the age of the respondents and the level of people's participation. The analysis of the path analysis model also showed that the economic and psychological variables directly and the social variables and the quality of the project content indirectly affect the level of participation of the local people in the organization of worn out tissues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen participation
  • worn-out fabrics
  • statistical analysis
  • southern govt