شناسایی فرایندهای اقتصادی موثر در شکل‌گیری فرم‌های جغرافیایی از منظر شهر اسلامی - ایرانی (مورد مطالعه: محلات تاریخی شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

درحال حاضر بیشتربرنامه ریزی شهرهای ما نگرش فرم‌محور مسلط بوده و هست یعنی عمدتاً بر مسائل کالبدی و ظاهری شهرها تاکید می شود. این امر باعث می شود، از علل بنیادی که فرم‌ها را بوجود می آورند، غفلت شود. در شکل‌گیری فرم‌های جغرافیایی شهرها، فرایندهای گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر دارد. یکی از این‌ موارد، فرایندهای اقتصادی است. هدف این پژوهش این است که فرایندهای اقتصادی موثر در شکل‌گیری فرم‌های جغرافیایی شناسایی شود که این امر از طریق مطالعه محلات تاریخی شهر اصفهان انجام شده است. روش تحقیق به صورت ترکیبی(کمی و کیفی) انجام شده است. از این طریق از مزایای هر دو روش کمی و کیفی بهره می گیریم. نوع تحقیق، با توجه به موضوع آن، کاربردی می‌باشد. در تحقیق حاضر اطلاعاتی که از محدوده مورد مطالعه بدست آمده است با استفاده از منطق و استدلال عقلی مورد تحلیل کیفی قرار می گیرند. جهت تحلیل کمی داده ها از روش های آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد فرایندهای اقتصادی موثر در شکل‌گیری فرم‌های جغرافیایی در محلات تاریخی اصفهان عبارتند از: «اهمیت اماکن وقفی»، «ضرورت بازارچه»، «اهمیت فضاهای مذهبی مانند مسجد و زیارتگاه در بازار اصفهان»، «عدم تبلیغ مصرف و مادیات برخلاف محلات مدرن و امروزی»، «اهمیت جوانمردی و فتوت در میان بازاریان» و «دسترسی شهروندان به خدمات عمومی». از میان فرایندهای مورد مطالعه نیز « اهمیت اماکن وقفی» بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده و براساس این پژوهش، مهم‌ترین فرایندهای اقتصادی موثر در شکل‌گیری فرم‌های جغرافیایی در محلات تاریخی شهر اصفهان، این فرایند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying effective Economic Processes in the formation of Geographical Forms from the perspective of the Islamic - Iranian city(Case Study: Historical Neighborhoods of Isfahan city)

نویسندگان [English]

 • Farden Kooshk 1
 • Hamidreza Varesi 2
1 Ph.D student of Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Iran.
2 Professor of Geography and Urban Planning,, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
 Currently, in the planning of our cities, the form-oriented attitude has been and is dominant, that emphasis mainly on the physical and physical issues of cities. This neglects the fundamental causes that give rise to forms. Various political, social and cultural processes influence the formation of geographical forms of cities. One of these is economic processes.The purpose of this research is that identify the effective economic processes in the formation of geographical forms by studying the historical neighborhoods of Isfahan city.
 
Methodology
The research method was combined (quantitative and qualitative). In this way, we can take advantage of both quantitative and qualitative methods. Type of research, according to its subject, is the ptactical. In the present study, the information obtained from the study area is qualitatively analyzed using logic and rational reasoning. Inferential statistical methods have been used for quantitative analysis of data.
 
Results and Discussion
The first question of the research is What are the effective economic processes in the formation of geographical forms in the historical neighborhoods of Isfahan? Has been answered through qualitative research method. To answer the above question, 11 experts were interviewed using purposive sampling and the information received from them was supplemented by field and library observations, and 6 items as effective economic processes in the formation of geographical forms in Historical sites of Isfahan were identified. These items are: The importance of endowed places,  The necessity  of small market, The importance of religious spaces such as mosque and shrine in Isfahan market, Non-promotion of consumption and materials unlike modern and modern neighborhoods, The importance of fairness and fatigue among marketers and Citizens access to public services. In the present study, quantitative data analysis is a multi-step process which the initial data of the questionnaire, classification, coding (with Likert scale) and finally are processed. 32 questionnaires were completed by purposive sampling. To analyze the collected data, the main indicators of the research, which are derived from the qualitative method, using mean, standard deviation, variance, skewness, skewness, coefficient of variation, frequency distribution, response percentage and histogram diagrams are described along with the normal distribution curve.
Then, using inferential statistics, we examine the status of indicators. One-sample t-test was used for inferential statistics. Statistical data analysis in this study was performed by SPSS software. Another question that we try to answer using inferential statistics is: What is the most important economic process in the formation of geographical forms in the historical neighborhoods of Isfahan? This was done to answer the question; Considering the items related to economic processes in the city and the scoring method of these questions, the range of scores related to these items is from 1 to 5, and the number 3 was used as a hypothetical average and the criterion for evaluating items. Meaning that values ​​higher than this value and having a significant difference with it represent variables above average and values ​​below this value and have a significant difference with it representing variables below average and a value equal to the hypothetical average representing variables It is moderate.
Conclusions
The results show that the effective economic processes in the formation of geographical forms are: The importance of endowed places, The necessity  of small market, The importance of religious spaces such as mosque and shrine in Isfahan market, Non-promotion of consumption and materials unlike modern and modern neighborhoods, The importance of fairness and fatigue among marketers and Citizens access to public services. Among the processes studied, The importance of endowed places had the highest mean and according to this study, this is the most important of effective economic process in the formation of geographical forms in  historical neighborhoods of Isfahan city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Processes
 • Geographical Forms
 • Islamic-Iranian city
 • Historical Neighborhoods of Isfahan
 1. اراکی، محسن ­(1369­­)­. نقش فقه و فقها در شناخت اقتصاد اسلامی، مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسی­های اقتصاد اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس.
 2. اهلرز، اکارت ­(­­1373)­. شهر شرق اسلامی مدل و واقعیت، ترجمه ضیا توانا، محمد حسن و مومنی، مصطفی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره 9، شماره 32، صص. 65-27.
 3. باقری، رسول؛ ابراهیمی بوزانی، مهدی و مختاری ملک­آبادی، رضا ­(­­1401)­. توزیع فضایی و پهنه­بندی محرومیت در شهر اصفهان، فصلنامه جغرافیا، دورۀ20، شمارۀ 73، صص. 62-37. http://dor.net/dor/20.1001.1.27833739.1401.20.73.2.0.
 4. حبیبی، ماندانا و مجتبی زاده، حسین ­(­1398­)­. خوانش ادراکی شهروندان منطقه 20 شهر تهران از ویژگی­های شهر اسلامی، فصلنامه جغرافیا، دوره 17، شماره 62، صص. 156-13 https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1564835/.
 5. رهنمایی، محمد تقی؛ علی اکبری، اسماعیل و فرجی دارابخانی، محمد ­(­­1389)­. ساختارشناسی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر نقش دولت مطالعه موردی: سرابله، مجله جغرافیا، دوره 8، شماره 24، صص. 67-47. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1393585/
 6. زیاری، کرامت الله­ (­­1382)­. تاثیر فرهنگ در ساخت شهر با تاکید بر فرهنگ اسلامی، جغرافیا و توسعه، دوره1، شماره2، صص. 108-95. https://gdij.usb.ac.ir/article_3817.html
 7. سلطان زاده، حسین­ (­­1362)­. روند شکل گیری شهر و مراکز مذهبی در ایران، تهران: آگاه.
 8. سلطانی فرد، هادی و قاسمی، ایرج­ (­1397­)­. اثرات دگرگونی ساختار بر ادراک منظر در بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران، مطالعات شهر ایرانی اسلامی، دوره9، شماره 33، صص. 38-27. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1441653/.
 9. شفقی، سیروس ­(­1378­)­. نقش بازار در ساختار فضایی شهرهای اسلامی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 52 و 53، صص. 87-63. . https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/959236/
 10. شفقی، سیروس ­(۱۳۸۱­­)­. جغرافیای اصفهان، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
 11. شفقی، سیروس­ (1387­­)­. پیش درآمدی بر شهر اسلامی و افتراق آن با شهر غربی، نخستین همایش آرمان­شهر اسلامی، اصفهان.
 12. شفقی، سیروس ­(1395­­)­. درآمدی بر شناخت شهر ایرانی- اسلامی، نمونه­هایی از شهرهای جهان اسلام، ایران و اصفهان، اصفهان: سازمان فرهنگی – تفریحی شهرداری اصفهان.
 13. صادقی، محمدعلی و عزیزپور، فرهاد­ (­1400­)­. تحول کاربری اراضی در نواحی روستایی پیرامون شهر کاشان، فصلنامه جغرافیا، دورۀ 19 ، شمارۀ6، صص. 82-71 .1001.1.27172996.1400.19.69.8.6 .
 14. قائدرحمتی، صفر؛ چراغی، رامین و کماسی، حسین ­(­1391­)­. بررسی ویژگی­های فضایی کالبدی شهرسازی اسلامی­(­نمونه موردی: مساجد شهر اصفهان­)­، همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی، مشهد، ایران.
 15. کاظمی، حسین و محمدی، جمال ­(1401­­)­. بررسی شاخص­های تأثیرگذار در تبدیل شهر ایرانی به جهانشهر اسلامی­(­نمونه موردی: شهر اصفهان­)­، فصلنامه جغرافیا، دورۀ 20، شمارۀ 74، صص. 68-51. http://dor.net/dor/20.1001.1.27833739.1401.20.74.3.3.
 16. محمدپور، احمد ­(­­1389)­. طرح­های تحقیق با روش­های ترکیبی، اصول پارادایمی و روش­های فنی، مطالعات اجتماعی ایران، دوره 4، شماره 2، صص. 107-81. . https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/853476/
 17. مرکز آمار ایران­(­­1395)­. سرشماری نفوس و مسکن 1395.
 18. میرمعزی، سیدحسین ­(­1394­)­. تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، دوره 15، شماره 57، صص. 29-5.   http://eghtesad.iict.ac.ir/article_14258.html
 19. نقی زاده، محمد­(­1385­)­. معماری و شهرسازی اسلامی­(­مبانی نظری­)­، اصفهان: راهیان.
 20. نقی زاده، محمد ­(­­1389)­. تاملی در چیستی شهر اسلامی، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، دوره 1، شماره 1، صص. 14-1. https://www.magiran.com/paper/871566
 21. نقی زاده، محمد ­(­1389­)­. تفکر توحیدی و سازمان فضایی شهر در تمدن اسلامی، کتاب ماه هنر، شماره 144، صص. 79-66. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/32565/78/text
 22. نقی­زاده، محمد ­(1392­­)­. شهر اسلامی: شهر متذکر به حس حضور، مجموعه مقالات دومین همایش ملی شهر اسلامی.https://civilica.com/doc/242638
 23. وارثی، حمیدرضا و کریمی، لیلا ­(­­1396)­. تحلیل جغرافیایی ساختمان­های بلندمرتبه، مطالعه موردی: مناطق جنوب رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره7، شماره24، صص. 13-1. http://gps.gu.ac.ir/article_50839.html
 24. هاروی، دیوید­ (1384­­)­. سرمایه­داری: کارخانه چند پارگی، ترجمه ضیاءتوانا، محمد حسن، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 217 و 218، صص.105-100.
 25. یزدان بخش، بنت الهدی و محمدی، جمال ­(­1398­)­. شاخص‌های اقتصادی پیشرفت و تعالی شهری با تأکید بر الگوی اسلامی ایرانی، اقتصاد اسلامی، دوره 19، شماره 76، صص. 180-151. http://eghtesad.iict.ac.ir/article_37764.html
 26. Araki, M. ­(­1990­)­. The role of jurisprudence and jurists in understanding Islamic economics, Collection of Farsi articles of the first forum of Islamic economic studies, Mashhad: Astan Quds Islamic Research Foundation. [Persian].
 27. Bagheri, R.; Ebrahimi Bozani, M. & Mokhtari Malek-Abadi, R. ­(­2022­)­. Spatial distribution and zoning of deprivation in the city of Isfahan, Geography Quarterly, Vol. 20, No. 73, pp. 37-62. http://dor.net/dor/20.1001.1.27833739.1401.20.73.2.0 [Persian].
 28. Bloch, c., Sorensen, M. P., Graversen, E. K., Schneider, J. W., Schmidt, E. K. Aagaard, K. & Mejlgaard, N.­ (­2014­)­. Developing a methodology to assess the impact of research grant funding: a mixed methods approach, Evaluation and program planning,Vol. 3, No. 43, pp. 105-117. DOI: 1016/j.evalprogplan.2013.12.005 .
 29. Dettmann, K. ­(­1969­)­. Damaskus: Eine orientalische stadt zwischen tradition und modern, Mitteilungen der Fränkischen Geographischen Gesellschaft.
 30. Ehlers, E. ­(­1994­)­. Eastern Islamic city, model and reality, translated by Zia Tavana, Mohammad Hassan and Momeni, Mostafa, Geographical Research Quarterly. Vol. 9, No. 32, pp. 27-65. [Persian].
 31. Ghaed Rahmati, S.; Cheraghi, R. & Kamasi, H. ­(­2013­)­. Investigating physical spatial characteristics of Islamic urban planning (case example: Isfahan city mosques), Iranian-Islamic Architecture and Urban Planning National Conference, Mashhad, Iran. [Persian].
 32. Habibi, M. & Mojtabazadeh, H. ­(­2018­)­. The perceptual reading of the citizens of the 20th district of Tehran on the characteristics of the Islamic city, Geography Quarterly, Vol. 17, No. 62, pp. 138-156. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1564835/.[Persian].
 33. Harvey, D. ­(­2014­)­. Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, reviewed by Ståle Holgersen, London: School of Economics and Political Science.
 34. Harvey, D. ­(­2005­)­. Capitalism: The Multi-Torn Factory, Translated by Zia Tavana, Mohammad Hassan, Political-Economic Information, V 12, No. 217 and 218, pp. 100-105. [Persian].
 35. Iran Statistics Center ­(­2016­)­. Population and Housing Census 2016,[Persian].
 36. Kazemi, H. & Mohammadi, J. ­(2022)­. Investigating the influential indicators in the transformation of an Iranian city into an Islamic world city (case example: Isfahan city), Geography Quarterly, 20, No.74, pp.51-68. dor.net/dor/20.1001.1.27833739.1401.20.74.3.3. [Persian].
 37. Mir Moezi, S. H. ­(2015)­. Definition and method of discovering the economic religion of Islam, Scientific Research Quarterly of Islamic Economics, Q15, Vol. 15, No. 57, pp. 5-29. http://eghtesad.iict.ac.ir/article_14258.html[Persian].
 38. Mohammadpour, A. ­(­2010­)­. Research projects with combined methods, paradigmatic principles and technical methods, Social studies of Iran, 4, No. 2, pp. 81-107. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/853476/. [Persian].
 39. Naghizadeh, M. ­(­2005­)­. Islamic architecture and urban planning (theoretical foundations), Isfahan: Rahian. [Persian].
 40. Naghizadeh, M. ­(­2013­)­. Islamic City: A City Remembering the Sense of Presence, Proceedings of the Second National Islamic City Conference. https://civilica.com/doc/242638 [Persian].
 41. Naghizadeh, M. ­(­2015­)­. A reflection on the nature of the Islamic city, Iranian Islamic City Studies Quarterly, Vol. 1, No. 1, pp. 1-14. https://www.magiran.com/paper/871566 [Persian].
 42. Naghizadeh, M. ­(­2015­)­. Monotheistic thinking and spatial organization of the city in Islamic civilization, Book of Art Month, Vol. 17, No. 144, pp. 66-79. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/32565/78/text [Persian].
 43. Rahnamaei, M. T., Ali Akbari, E. & Faraji Darabkhani, M. ­(­2010­)­. Structural analysis of the urban economy of Iran with an emphasis on the role of the government, a case study: Sarableh, Geography Magazine, Vol. 8, No. 24, pp. 47-67. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1393585/ [Persian].
 44. Sadeghi, M. A. & Azizpour, F. ­(­2021­)­. land use change in the rural areas around the city of Kashan, Geography Quarterly, Vol. 19, No. 6, pp. 71-82. 1001.1.27172996.1400.19.69.8.6 [Persian].
 45. Shafaqhi, S. ­(­1999­)­. The role of the market in the spatial structure of Islamic cities, Geographical Research Quarterly, No. 52 and 53, pp. 63-87. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/959236/ [Persian].
 46. Shafaqhi, S. ­(­2008­)­. An introduction to the Islamic city and its difference with the western city, The first conference of Islamic Utopia, Isfahan.[Persian].
 47. Shafaqhi, S. ­(­2016­)­. An introduction to the knowledge of the Iranian-Islamic city, examples from the cities of the Islamic world, Iran and Isfahan, Isfahan: Cultural and recreational organization of Isfahan municipality. [Persian].
 48. Shafaqhi, S. ­(­2012­)­. Geography of Isfahan, Isfahan: University of Isfahan.[Persian].
 49. Soltani Fard, H. & Ghasemi, I. ­(­2018­)­. The effects of structural transformation on landscape perception in the historical context of region 12 of Tehran, Iranian Islamic City Studies 9, No. 33, pp. 27-38. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1441653/ [Persian].
 50. Soltanzadeh, H. ­(­1983­)­. The process of formation of cities and religious centers in Iran, Tehran: Aghaz.[Persian].
 51. Tashakkori, A., & Teddlie, C. ­(­2010­)­. Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research, 2nd edition, Thousand Oaks, CA: Sage.
 52. Varesi, H. & Karimi, L. ­(­2017­)­. Geographical analysis of high-rise buildings, case study: areas south of the Zayandehrood River in Isfahan city, Journal of Geographical Survey of Space, Vol. 7, No. 24, 1-13. http://gps.gu.ac.ir/article_50839.html [Persian].
 53. Wirth, E. ­(­1973­)­. Die Beziehungen der orientalisch-islamischen Stadt zum umgebenden Lande: Ein Beitrag zur Theorie de Rentenkapitalismus, In Geographie Heute, Einheit und Vielfalt: Ernst Plewe zu seinem 65, Geburtstag. Geographische Zeitschrift, Beiheft nr. 33, edited by E. Meynen . pp. 323-333.
 54. Yazdan Bakhsh, B. A. H. & Mohammadi, J. ­(­2019­)­. Economic indicators of urban progress and excellence with an emphasis on the Iranian Islamic model, Islamic Economy, Vol. 19, No. 76, 151-180. http://eghtesad.iict.ac.ir/article_37764.html [Persian].
 55. Ziari, K. ­(­2003­)­. The impact of culture on city construction with emphasis on Islamic culture, Geography and development. 1, No.2, pp. 95-108. https://gdij.usb.ac.ir/article_3817.html [Persian].