تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌وکار اقامتگاه‌ بومگردی (مطالعه موردی: شهرستان های جنوب شرقی استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار اقلیم شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

اقامتگاه‌های بومگردی بعنوان یکی از تأسیسات مهم گردشگری، بخشی فرصت آفرین در کسب‌وکار گردشگری است که نقش به سزایی در رونق گردشگری مقصد دارد. استان اصفهان بعنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور دارای بیشترین تعداد اقامتگاه بومگردی کشور می‌باشد و عملکرد مطلوب آنها بر موفقیت گردشگری استان اثرگذار است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل و شاخص های مؤثر بر موفقیت کسب‌وکار اقامتگاه‌های بومگردی در شهرستان های جنوب شرقی استان اصفهان شامل اصفهان، جرقویه، ورزنه و کوهپایه است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و به شیوه پیمایشی انجام شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده ‌شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارکنان ارشد اقامتگاه‌های بومگردی منطقه مورد مطالعه هستند که با استفاده از روش تمام شماری نظر 75 نفر مدیران و کارکنان ارشد 34 اقامتگاه بررسی شد. برای روایی پرسشنامه از روش صوری و برای پایایی پرسشنامه از ضریب کرونباخ استفاده شد که تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های رگرسیون، تی تک نمونه‌ای، آنووا و فریدمن استفاده ‌شد. نتایج نشان داد «عناصر تسهیل گر بیرونی»، «نوآوری‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی اقامتگاه»، و «فعالیت های عملیاتی پایداری» بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی منطقه مورد مطالعه اثرگذار بودند، و عناصر تسهیل گر بیرونی بیشترین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم را داشته است. نتایج به تفکیک عامل ها نیز حاکی از تفاوت اثرگذاری عوامل بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی در منطقه مورد مطالعه است و سه عامل حمایت مالی (4.60)، مهارت نیروی انسانی (4.49) و شناخت وضعیت بازار گردشگری و کسب و کار (4.44) بیشترین اثرگذاری را از دیدگاه پاسخگویان داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Factors Affecting the Success of Ecolodge Business (Case study: Southeastern counties of Isfahan Province)

نویسندگان [English]

 • Narges Vazin 1
 • Hojjatollah Yazdanpanah 2
 • Malihe Saeedi 3
1 Assistant Professor of Geography and Tourism Planning,, University of Isfahan, Isfahan, Iran,
2 Associate Professor of Climatology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 MA of Geography and Tourism Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The ecolodges are among the tourism services, especially in the nature tourism areas and villages. The ecolodges are small-scale businesses whose principles are native design and architecture, cooperative and family management, and provision of local services and products. The ecolodge is an opportunity-creating part of the world's tourism business, which is growing rapidly (Kwan et al., 2008). The ecolodges play a significant role in attracting tourists and developing tourism. Their success and desired performance will have a positive effect on the development of destination tourism and tourist satisfaction. The success of the business of ecolodges due to unique dimensions and features and the emphasis on sustainability requires attention to several underlying factors, and the success of the ecolodge business depends on the recognition and application of these factors by the owners and managers. Therefore, it is necessary to identify the factors affecting the success and sustainability of the ecolodge business to develop and operate optimum solutions and actions for the success of the ecolodge business. The case study is the ecolodges in southeastern counties of Isfahan province, including Isfahan, Jarqouye, Varzaneh, and Kuhpayeh. The study area is one of the most important tourist destinations with a high potential to attract tourists. Also, the area has a high number of ecolodges and ecolodges are one of the important businesses in the study area. The study aims to investigate factors and indicators affecting the success of the ecolodge business in southeastern counties of Isfahan province, including Isfahan, Jarqouye, Varzaneh, and Kuhpayeh.
 
Methodology
The research method is a descriptive-analytical type carried out by a survey method. The study area is Isfahan county, which has many of ecolodges and is one of the essential tourism businesses in this county. The statistical population of this study consisted of the owners, managers, and senior staff of the ecolodges in the study area. Due to the limited number of ecolodges in Isfahan county, a census method was used, and the opinions of all 75 managers and senior staff of 34 ecolodges were examined. A researcher-designed questionnaire was used for data collection. First, with the literature review, the indicators affecting the success of the business of ecolodges were identified and categorized into three dimensions: ‘external facilitators’, ‘management and planning innovations’, and ‘operational sustainability practices’. Questionnaire items were measured using a five-point Likert scale from completely disagree (1) to completely agree (5). After applying experts' opinions, the final questionnaire was developed and used for data collection. Before the final field data collection process, a pilot study was conducted on 15 people from the sample population (20% of the total sample). Cronbach’s alpha was used to estimate the reliability of the questionnaire. The value of Cronbach’s alpha for all variables of external facilitators 0.786), management and planning innovations (0.836), operational sustainability practices (0.792,) and the success of the business of ecolodges (0.747) were higher than the recommended threshold of 0.7. For data analysis, SPSS and descriptive (percentage, and mean), and inferential statistical methods (regression, one-sample t-test, ANOVA, and Duncan) were used.
 
Results and Discussion
Linear regression model and Enter method were used to predict changes in the dependent variable based on three independent variables. The value of the correlation coefficient (R) is equal to 0.796, which indicates a strong correlation between the set of independent variables and the dependent variable. Also, the value of the adjusted R square coefficient is equal to 0.615, which indicates that 61.5% of the changes in the success of the ecolodge business in the study area are subject to the changes in external facilitators, management and planning innovations and operational sustainability practices. The variable ‘operational sustainability practices’ has the most significant impact on the success of the ecolodge business of Isfahan county. The beta value is 0.355, which is statistically significant at an error level of less than 0.01 (Sig=0.000). Using the path analysis model, the indirect effects of the variables on the success of the ecolodge business were measured. Variables of ‘external facilitators’ and ‘management and planning innovations’ have an indirect effect on the success of the ecolodge business. ‘External facilitators’ from two indirect paths and ‘management and planning innovations’ from an indirect path have affected the success of the ecolodge business. To evaluate the factors affecting the success of the ecolodge business, the one-sample t-test was used. As shown in Table 7, all factors affect the success of the ecolodge business, so the average of all factors is higher than the test value (3). The value of the t-test statistic is also significant at alpha level of 0.05 (Sig=0.000) for all factors. Therefore, at the confidence level of 95%, it can be accepted that all the investigated factors are influential in the success of the ecolodge business. Also, the factor of ‘financial support (M=4.60)’ is the most important factor. Next, the factors of ‘human resources (M= 4.49), and ‘knowledge of the state of the tourism and business market (M= 4.44)’, have been the most important factors affecting the success of the ecolodge business.
 
Conclusion
The findings indicate that all three variables of ‘external facilitators’, ‘management and planning innovations’, and ‘operational sustainability practices’ have a significantly positive influence on the success of the ecolodge business. Variable of ‘operational sustainability practices’ has the most significant effect on the success of the ecolodge business. For optimum performance, ecolodges should focus on indicators that improve
 
the level of sustainability, such as the optimum use of resources, and reducing waste production, so that they can attract tourists. The findings show that the variable of ‘external facilitators’ has the greatest effect directly and indirectly through the two variables of ‘management and planning innovations’ and ‘operational sustainability practices’ in the success of the ecolodge business. External facilitators, including financial and non-financial support, laws and regulations, training and local infrastructure can be effective in increasing the success of the ecolodge business by influencing the better implementation of the sustainability practices, and adopting effective measures in planning for the ecolodge. In general, the results show that the success of the ecolodge business depends on the optimum performance of all three sectors. At the macro level, planners and officials in the field of ecolodges should provide facilities necessary for the success of owners. Also, the managers and owners should implement all business principles of ecolodges to attract and satisfy more tourists. For the management and planning, they should know all the principles and criteria necessary for the desired performance and use all the capacities available outside the organization for better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecolodge
 • success of business
 • External facilitators
 • management and planning innovations
 • operational sustainability practices
 1. اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان (1400). اقامتگاه‌های بومگردی استان اصفهان. www.mcth.ir. https://www.mcth.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8RSS/ID/3528
 2. باپیری، جعفر؛ قادری، اسماعیل و محمودزاده، مجتبی (1401). طراحی چارچوب مدل کسب و کار پایدار اقامتگاه‌های بومگردی با استفاده از روش فرا ترکیب، فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 11، شماره 40، صص. 186-161. https://doi.org/22080/JTPD.2022.21318.3526
 3. حسام، مهدی (1398). شناسایی موانع تأسیس و توسعه اقامتگاه‌های بومگردی در نواحی روستایی استان گیلان، پژوهش‌های روستایی، دوره 10، شماره 3، صص. 559-546. 22059/JRUR.2019.281777.1363
 4. حسن‌زاده، زینب (۱۳۹۷). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت طرح‌های خانه‌های گردشگری (بوم خانه)، مطالعه موردی: استان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت، به راهنمایی مسعود احمدخانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر وابسته به جهاد دانشگاهی. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d438c8b066f083e5754b1bc50c587122
 5. دیودار، کیارش (۱۳۹۶). اقامتگاه بومگردی سازه‌ای از جنس مسئولیت، ماهنامه صنعت حمل‌و نقل، شماره 357، صص. 57-54. https://www.magiran.com/paper/1735004
 6. زرسیفی، شهلا (۱۳۹۶). شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در گردشگری (زیر بخش هتلداری) مورد مطالعه شهر اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت، به راهنمایی مهدی باصولی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر یزد، دانشکده علوم انسانی. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/93fa975d13de4d905fed0b18b098b857
 7. سالنامه آماری استان اصفهان (۱۳۹5). اصفهان. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان. https://www.mpo-es.ir/dorsapax/Data/Sub_1/File/salnameh1395_shahrestani.pdf
 8. سرور، رحیم؛ اکبری، مجید و درویش، بهروز (1396). طراحی مدل توسعه گردشگری غذا در ایران با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، فصلنامه جغرافیا، سال 15، شماره 53، صص. 90-73. https://mag.iga.ir/article_254314.html?lang=en
 9. شفیعی، زاهد و ربانی، راضیه (۱۳۹۷). بومگردی و اقامتگاه‌های دوستدار طبیعت، تهران: انتشارات مهکامه. https://mahkameh.com/index.php?route=product/product&product_id=269
 10. عیسی زاده، محمد (۱۳۹۴). بررسی عوامل موفقیت بر کسب‌وکارهای گردشگری استان اردبیل؛ مطالعه موردی: هتل‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی عظیم اصلانی، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مدیریت. https://elmnet.ir/article/10877345-57951
 11. غنیان، منصور و هاشمی نژاد، آذر (1395). تحلیل انگیزاننده های مشارکت در توسعه گردشگری پایدار از دیدگاه ساکنان محلی منطقه حفاظت شده دز، فصلنامه جغرافیا، سال 14، شماره 49، صص. 77-61. https://mag.iga.ir/article_700865.html
 12. وثوقی، لیلا و شمسی ماربینی، نرگس (۱۳۹۴). ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت اقامتگاه‌های سبز. مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 10، شماره 32، صص. 87-67. 1001.1.23223294.1394.10.32.4.7
 13. هاتفی اردکانی، علیرضا و استعلاجی، علیرضا (1398). ارزیابی مؤلفه های ICT در بازاریابی گردشگری با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری، نمونه موردی استان اردبیل، فصلنامه جغرافیا، سال 17، شماره 62، صص. 90-80. https://mag.iga.ir/article_246614.html
 14. یعقوبی، محبوبه (۱۳۹۶). عوامل مؤثر بر موفقیت کسب ‌وکارهای کوچک و متوسط درگردشگری؛ مطالعه موردی: اقامتگاه‌های بومی شهر یزد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گردشگری، به راهنمایی لیلا وثوقی، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/efac193e0e277db0dc09c65c34ef9259
 15. Bagheri, M., Shojaei, P. & Asghari, S. (2020). Proposing a model for assessing green
  hotels based on ecological indicators, Tourism and Hospitality Research, Vol. 20, No. 4, pp. 1-17. https://doi.org/10.1177/146735842090412
 16. Bapiri, J., Ghaderi, E. & Mahmoudzadeh, M. (2022). Developing Sustainable Business Model
  Framework for Ecolodges: Using Meta-synthesis Method, Journal of Tourism Planning and Development, Vol. 11, No. 40, pp. 161-186. [Persian]. https://doi.org/22080/JTPD.2022.21318.3526
 17. Chan, J. & Baum, T. (2007). Motivation Factors of Ecotourists in Ecolodge
  Accommodation: The Push and Pull Factors, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 12, No. 4, pp. 349-364. DOI:1080/10941660701761027
 18. Christou, P. & Sharpley, R. (2019). Philoxenia offered to tourists? A rural tourism perspective, Tourism Management, No. 72, pp. 39-51. DOI:1016/j.tourman.2018.11.007
 19. Conesa, I. M., Acosta, M. & Manzano, M. (2016). Corporate social responsibility and its effect on innovation and firm performance: An empirical research in SMEs, Journal of Cleaner Production, No. 142, pp. 2374-2383. DOI:1016/j.jclepro.2016.11.038
 20. Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts of Isfahan Province (2021). Ecolodges of Isfahan province. Retrieved from http://www.isfahancht.ir. [Persian]. https://www.mcth.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8RSS/ID/3528
 21. Dvidar, K. (2016). Ecotourism accommodation is a structure of responsibility, transportation industry monthly, No. 357. ]Persian[. magiran.com/p1735004
 22. Foster, S.T., Sampson, S.E. & Dunn, S. (2000). The impact of customer contact on environmental initiatives for service firms, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20, No. 2, pp. 187- 203. DOI:1108/01443570010304251
 23. Ghanian, M. & Hasheminejad, A. (2016). Analysis of motivations for participation in the development of sustainable tourism from the perspective of local residents of Dez protected area, Journal of Geography, Vol. 14, No. 49, pp. 61-77. [Persian]. https://mag.iga.ir/article_700865.html
 24. Hassanzadeh, Z. (2018). Investigating the factors affecting the success of tourist house projects, case study: Isfahan province, Master's thesis, Faculty of Humanities, University of Science and Art. [Persian]. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d438c8b066f083e5754b1bc50c587122
 25. Hatefi Ardakani, A. & Estalaji, A. (2019). Evaluation of ICT Components in Tourism Marketing Using Structural Equation Technique Case Study of Ardabil Province, Journal of Geography, Vil. 17, No. 62, pp. 80-90. [Persian]. https://mag.iga.ir/article_246614.html?lang=en
 26. Hawkins, D.E., Epler W.M., & Bittman, S. (1995) The Ecolodge Sourcebook for Planners and Developers, North Bennington, VT: The Ecotourism Society. https://www.si.edu/object/siris_sil_51237
 27. M. (2019). Identifying Obstacles to the Establishment and Development of Ecotourism Residence in the Rural Areas of Guilan Province, Journal of rural research, Vol. 10, No. 3, pp. 546-559. [Persian]. 10.22059/JRUR.2019.281777.1363
 28. Horváth, A. & Jónás-Berki, M. (2018). Environmental and social responsibility supplemented with green case studies from the side of the tourism service providers, Turizam, Vol. 22, No. 2, pp. 52-62. DOI:5937/22-17527
 29. International Finance Corporation. (2004). Ecolodges Exploring Opportunities for Sustainable Business, N.W. Washington. Available: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cfdb08804885540 8b134f36a6515bb18/Ecolodge_Publication_Part1.pdf.
 30. Isazadeh, M. (2015). Investigating the success factors of tourism businesses in Ardabil province; (Case study: hotels), Master's thesis, Faculty of Humanities, Islamic Azad University. [Persian]. https://elmnet.ir/article/10877345-57951
 31. Isfahan’s statistical yearbook. (2016). Isfahan, Management and planning organization of Isfahan province. [Persian]. https://www.mpo-es.ir/dorsapax/Data/Sub_1/File/salnameh1395_shahrestani .pdf
 32. Jaafer, M., Abdul-Aziz, A.R., Maideen, S.A. & Mohd, S.Z. (2011). Entrepreneurship in the Tourism Industry: Issues in Developing Countries, International Journal of Hospitality Management, Vol. 30, No. 4, pp. 827-835. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.01.003
 33. Jachson, L. (2010). Toward a framework for the components of green lodging, Journal of Retail & Leisure Property, Vol. 9, No. 3, pp. 211 – 230. DOI:1057/rlp.2010.6
 34. Jenkins, J. & Pigram, J. (2003). Encyclopedia of Leisure and Outdoor Recreation, (1st ed). London, Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203647394
 35. Kasim, A. (2006). The need for business environmental and social responsibility in the tourism industry. Hospitality & tourism administration, Vol. 7, No. 1, pp. 1-22. DOI:1300/J149v07n01_01
 36. Kwan, P., Eagles. P.F.J. & Gebhardt, A. (2008). A Comparison of Ecolodge Patrons' Characteristics and Motivations Based on Price Levels: A Case Study of Belize, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 16, No. 6, pp. 698-718. DOI:1080/09669580802397129
 37. Lambert, S. (2008). A conceptual framework for business model research. paper presented at 21st
  BLED eConference, eCollaboration: Overcoming Boundaries through Multi-Channel Interaction June 15 - 18, Bled, Slovenia. https://domino.fov.um.si/proceedings.nsf/0/1e893ee544d680fec1257 4810042ac2d/$FILE/22Lambert.pdf
 38. Mafi, M., Pratt, S. & Trupp, A. (2019). Determining ecotourism satisfaction attributes – a casestudy of an ecolodge in Fiji, Journal of Ecotourism, Vol. 19, No. 4, pp. 1-23. DOI:1080/14724049.2019.1698585
 39. E. (2006). Sustainable Tourism Development and Environmental Management for Developing Countries, Problems and Perspectives in Management, Vol. 4, No. 2, pp. 14-30.
 40. Rakićević, Z., Omerbegović-Bijelović, J. & Lečić-Cvetković, D. (2016). A model for effective planning of SME support services, Evaluation and program planning, No. 54, pp. 30-40. CC BY-NC
 41. Rigatti, V. (2016). How Can Ecolodge Become Sustainable and Successful Business Model: Environmental, Social and Economic Perspective, M.A Thesis. Austria, Modul Vienna University. https://www.modul.ac.at/uploads/files/Theses/Master/Grad_2016/Thesis_1413005_RIGATTI__Vittorio.pdf
 42. Rogoff, E. G., Lee, M. S. & Suh, D. C. (2004). Who done it? Attributions by entrepreneurs and experts of the factors that cause and impede small business success, Journal of Small Business Management, Vol. 42, No. 4, pp. 364-376. DOI:1111/j.1540-627X.2004.00117.x
 43. Russell, D., Bottrill, C. & Meredith, G. (1995). International Ecolodge Survey, In D.E. Hawkins, M. Elper Wood and S. Bittman. The Ecolodge Sourcebook for Planners and Developers. North Bennington. Ecotourism Society. https://www.si.edu/object/siris_sil_512375
 44. Sanders, E.G. & Halpenny, E. (2001) The Business of Ecolodges: A Survey of Ecolodge Economics and Finance, Burlington, VT: The International Ecotourism Society. https://www.si.edu/object/siris_sil_512376
 45. Sarvar, R., Akbari, M. & Darvish, B. (2017). Designing a food tourism development model in Iran with an interpretive structural modeling approach, Journal of Geography, Vol. 15, No. 53, pp. 73-90. [Persian]. https://mag.iga.ir/article_254314.html?lang=en
 46. Shafihi, Z. & Rabbani, R. (2018). Ecotourism and nature-friendly accommodations, Tehran: Mehkameh. [Persian]. https://mahkameh.com/php?route=product/ product _id=269
 47. Sharma, A, & Upneja, A. (2005). Factors influencing financial performance of small hotel in Tanzania, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.17, No.6, pp.504–515. DOI:1108/09596110510612149
 48. Vossoghi, L. & Shamsi Marbini, N. (2016). Assessing Factors Affecting Success of Green Accommodations, Tourism Management Studies, Vol. 10, No. 32, pp. 67-87. [Persian]. 1001.1.23223294.1394.10.32.4.7
 49. Wallace, G. N. & Pierce, S. M. (1996). An evaluation of ecotourism in Amazonas, Brazil, Annals of Tourism Research, Vol. 23, No. 4, pp. 843–873. DOI:1016/0160-7383(96)00009-6
 50. Yaghoubi, M. (2018). Effective factors on success of SMEs in tourism (case study: domestic accomodations in Yazd city). Master's thesis, Faculty of Tourism, Semnan University. [Persian]. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/efac193e0e277db0dc09c65c34ef9259
 51. Yang, Y. & Fik, T. (2014). Spatial effects in regional tourism growth, Annals of Tourism Research, Vol. 46, No. 7, pp. 144–162. DOI:1016/j.annals.2014.03.007
 52. Yi, X., Fu, X., Yu, L. & Jiang, L. (2018). Authenticity and loyalty at heritage sites: The moderation effect of postmodern authenticity, Tourism Management, No. 67, pp. 411-424. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.01.013
 53. Zarasifi, S. (2017). Identifying and investigating the factors affecting the development of entrepreneurship in tourism (hotel sub-sector), case study: Isfahan city, Master's thesis, Faculty of Humanities, University of Science and Arts of Yazd. [Persian]. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/93fa975d13de4d905fed0b18b098b857