جغرافیا، اقتصاد و توسعه: توصیه‌هایی برای برنامه هفتم توسعه کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارپژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادگروه توسعه دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

با وجود اینکه ایران بیشترین منابع مادی را صرف امور توسعه ای و برنامه ریزی در آن راستا کرده است،اما کارنامه توسعه با منابع انسانی و مادی صرف شده تناسب ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تدوین برنامه توسعه بدون توجه به شرایط و ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، قومی، جغرافیائی و اقتضائات سیاسی و امنیتی کشور نتایج چندانی را به دنبال نخواهد داشت. برای خروج از وضعیت موجود باید به یک عرصه حیاتی و به شدت مورد غفلت پرداخته شود و آن مساله پیوند جریان توسعه خواهی با شرایط محیطی و جغرافیایی است و در توجه به شرایط محیطی به دلایل پرشمار اولویت با محیط جغرافیایی است. یک وجه بسیار مهم مزیت رویکرد نهاد گرا به مسائل اقتصادی-اجتماعی آن است که از این طریق و با تکیه برنهادها پیوند و رابطه معنی داری میان نظریه و محیط بر قرار می کند. نهادگرایان از جمله عجم اوغلوورابینسون به نویسندگانی چون ساکس و دایموند نقد وارد کردند و نظریه نهادها را به عنوان حلقه مفقوده بررسی علل توسعه یافتگی یا نیافتگی جوامع معرفی نمودند. اگر چه نهادگرایان نهادهای خوب را علت توسعه معرفی نموده‌اند، نهادگرایان جغرافیا را مهم‌ترین عامل شکل‌گیری ماهیت نهادهای اولیه می‌دانند. در این پژوهش با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی با روش تحلیلی و توصیفی سعی شده جایگاه جغرافیا در اندیشه توسعه توضیح داده شود و توصیه‌هایی جهت برنامه توسعه پیش‌رو(برنامه هفتم توسعه کشور ) ارائه گردد. در نهایت طی این پژوهش به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که اگر چه ممکن است جغرافیا و عوامل محیطی در توضیح علل توسعه‌یافتگی یا عدم‌ توفیق جوامع جز عوامل ابر تعیین کننده نباشند ولی قطعاً جز مهم‌ترین‌ها و تعیین کننده‌ترین عوامل به شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geography, Economy and Development: Recommendations for the 7th Development Plan of the country

نویسندگان [English]

 • Saeedeh Alizadeh 1
 • Farshad Momeni 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Professor, Development Department, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
Extended Abstract 
Introduction
Although Iran has spent the most material resources on development and planning, but the development record is not proportional to the material resources spent. Researches show that drafting the development plan without taking into account the cultural, social, ethnic, geographical conditions and considerations and the political and security requirements of the country will not lead to much results. In order to get out of the current situation, a vital and extremely reasonable area must be addressed, and that is the issue of linking the development trend with the environmental and geographical conditions, and in considering the environmental conditions, priority is given to the geographical environment for numerous reasons. A very important aspect is the advantage of the institution-oriented approach to socio-economic issues, in this way and with the support of proposals, a meaningful link and relationship between the theory and the environment is established. Institutionalists, including Acemoglu and Robinson, criticized authors such as Sachs and Diamond and introduced the theory of institutions as the missing link in the study of the causes of the development or non-development of societies. Although institutionalists have introduced good institutions as the cause of development, but these same institutionalists consider geography to be the most important factor in the formation of the nature of primary institutions. What caused the institutionalists to place geography in the second order of importance after the institutions was a concept called dependence on the traveled path (following the path dependent on primary institutions).
 
Methodology
If the principle of the importance of geography and the need to consider environmental conditions in development planning is accepted, the basic question of this research is the logics and adaptations of including this vital phenomenon in the thought and practice of national development and creating a suitable place for consideration. Geographically, in the process of formulating and implementing national development plans and modifying national resource allocation logics, based on this, what path should be started and followed? In this research, using the analytical and descriptive method based on the library method of data collection (documents), an attempt has been made to explain the role of geography in the concept of development.
 
Results and Discussion
It can be stated that many development issues have geographical solutions. Therefore, investigating the location and accessibility, the relationships between residential choices and land use, complete routes for transporting goods, spreading ideas and innovations in geographical frameworks and understanding the relationship between man and the environment and in order to solve development issues are important, and natural and human geographical aspects (cultural, social, economic and political) have an essential role in supporting and ensuring the development and national welfare of the countries of the world. In the continuation of this research, some recommendations for the future development program (the 7th development program of the country) were presented.
 
Conclusion
Finally, during this research, we have come to the conclusion that although geography and environmental factors may not be among the most determining factors in explaining the causes of development or failure of societies, they are definitely among the most important and determining factors. Globalization does not follow geographical unity. That attitude is living geography and it means accepting the general forces of the world in the pattern of distance. It continues to intensify with globalization, regionalism and localization lead to growth and opposing forces balance the effects. One of these changes is against the growth of localism in globalization. So, with globalization, not only geography will not disappear, but we will also witness the production and reproduction of unbalanced geographies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geography
 • Economy
 • Development
 • 7th Development Plan
 1. الهامی، امیرحسینی و جباری ثانی، عباسعلی (1400). تبیین رابطه ویژگی‌های جغرافیائی ساخت قدرت سیاسی با توسعه اقتصادی در ایران، فصلنامه آمایش فضا، دوره‌4، شماره10، صص .56-45.  http://psp.modares.ac.ir/article59362-42-fa.html
 2. باقری،رسول؛ ابراهیمی، مهدی و مختاری، رضا (1401). توزیع فضایی و پهنه بندی در شهر اصفهان، فصلنامه علمی پژوهشی و بین­المللی انجمن جغرافیایی ایران، دوره 20، شماره 73، صص. 62-37. http://ensani.ir/file/download/article/1664178891-10550-73-3.pdf.
 3. بریمانی، فرامرز (1376). درآمدی بر توسعه و رویکرد جغرافیائی آن، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه سیستان‌و بلوچستان، شماره 5، صص. 117-92. http://ensani.ir/file/download/article/20120614185148-9157-27.pdf
 4. بهفروز، فاطمه (1397). تحلیل جغرافیایی بر توسعه و تبیین رفاه انسانی در دنیا، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیائی، شماره 38، صص. 113-97. https://sid.ir/paper/362254/fa
 5. بهرامی پاوه، رحمت‌الله (1397). تحلیلی برروند پارادایم توسعه‌یافتگی و تأثیر آن بر همگرایی ملّی در ایران، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال 6، شماره 23، صص. 497-478.  https://sid.ir/paper/412876/fa
 6. پیرانی، طاهره و مویدفر، رزیتا (1395). بررسی اثرات صرفه‌های ناشی از تجمع‌های صنعتی بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران (1389-1379) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، دوره 16، شماره 1، صص. 189-165. http://ecor.modares.ac.ir/article-۱۸-۷۵۵۴-fa.html
 7. پورمحمدی، سیدحمید، برنامه ششم توسعه، آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای، اتاق بازرگانی، صناعی و معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگرفته از http://www.Mccima.com
 8. پورتر، مایکل؛ نورث، داگلاس؛ عجم اوغلو، دارون؛ رودریک، دنی و فوکویاما، فرانسیس (1399). فرهنگ و توسعه، مترجمان: فرشاد مومنی و فریبا مومنی ، چاپ دوم، تهران: نشرنهادگرا.
 9. چاونس، برنارد (1390). اقتصاد نهادی، مترجمان:دکتر محمود متوسلی،علی نیکوبستی،زهرا فرضی زاده میاندهی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 10. حافظ‌نیا، محمدرضا (1391). جغرافیای سیاسی ایران، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.
 11. حیدری، محمدرئوف و رضایی، ناصر (1391). جهانی شدن و تحوّل مفهوم جغرافیا، اطلاعات جغرافیایی(سپهر)، دوره 21، شماره 84، صص. 89-77. http://www.sepehr.org/article_26087.html
 12. دایموند، جرد (1400). اسلحه، میکروب و فولاد، سرنوشت جوامع انسانی، ترجمه حسن‌مرتضوی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات بازتاب نگار.
 13. سامتی، مرتضی؛ رنجبر، همایون و فتح آبادی، مهدی (1395). تجمع جغرافیائی فعالیت‌های صنعتی و رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولید استان‌های ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره10، شماره 2، ، صص. 72-51. https://eco.firuzkuh.iau.ir/article_585182.htm1
 14. سکاران، اوما (1386). روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمود شیرازی- محمد صائبی، چاپ پنجم، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
 15. سعیدی، عباس و رحمانی فضلی، عبدالرضا (1394). پیوستگی توسعه و امنیت مناطق مرزی، فصلنامه جغرافیا، دوره 13، شماره 47، صص. 33-7. https://mag.iga.ir/article_253517.html
 16. سعیدی، عباس (1393). توسعه پایدار، شالوده‌ها و الزمات، جغرافیا و توسعه پایدار، قطب علمی جغرافیا، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 17. سعیدی، عباس؛ رحمانی فضلی، عبدالرضا و زمانی، لقمان (1398). محدودیت های توسعه یکپارچه روستایی- شهری ناحیه سروآباد (کردستان)، فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران، دوره17، شماره 60، صص. 32-21. https://mag.iga.ir/article_247260.html
 18. سعیدی، عباس و رستگار، ابراهیم (1388). اثربخشی طرح ها و پروژه های عمرانی در توسعه اجتماعی و اقتصادی، فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران، دوره 7، شماره 22، صص. 63-47. http://ensani.ir/file/download/article/20120326120629-1155-75.pdf
 19. سعیدی، عباس؛رحمانی فضلی،عبدالرضا؛ اطاعت، جواد و معصومی، کاوه (1397). حکمروایی آب و توسعه منطقه ای، فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران، دوره 16، شماره 56، صص. 20-5. https://rimag.ricest.ac.ir/fa/Article/8835
 20. سعیدی،عباس و رمضانی، لاوین (1394). مبادلات مرزی،شبکه های محلی،تحول فضایی سکونت گاه های انسانی، فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران، دوره13، شماره 45، صص. 52-31. https://www.sid.ir/paper/150581/fa
 21. شورت، جان رنای و یونگ کیم‌هیون (1384). جهانی شدن و شهر، مترجمان: احمد پوراحمد و شایان رستمی، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
 22. صنیعی، احسان (1390). آمایش سرزمین راهی به سوی تعادل نظام شهری و توسعه‌یافتگی، مجله اقتصادی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، دوره 11، شماره9 و 10، صص. 180-169. http://ensani.ir/file/download/article/20121212094437-9562-48.pdf
 23. عجم‌اوغلو، دارون و رابینسون، جیمز (1400). چرا ملّت‌ها شکست‌ می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر، مترجمان: محسن میردامادی، محمدحسین نعیمی‌پور، چاپ چهادرهم، تهران: انتشارات روزنه.
 24. فوکویاما، فرانسیس (1399). نظم و زوال سیاسی، ترجمه رحمن قهرمانپور، چاپ چهارم، تهران: انتشارات روزنه.
 25. فنی، زهره (1393). توسعه، پایداری و جهانی شدن، چاپ دوم، تهران: انتشارات مرکز ملّی مطالعات جهانی شدن.
 26. قنبری، ابوالفضل (1393). جغرافیا و هویت مکان در عصر جهانی شدن، فصلنامه تحقیقات جغرافیائی، شماره 1، سال29، شماره پیاپی 112، صص. 192-161. http://ensani.ir/file/download/article/20140922125323-9493-175.pdf
 27. قنبری، اکرم، رحمانی فضلی، عبدالرضا و عزیزپور، فرهاد (1401). عوامل مؤثر بر بهره‌مندی از مزیت‌های جغرافیائی در فرآیند توسعه پایدار نواحی روستایی ، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 11، شماره 1، پیاپی 39، صص 208-183. https://serd.khu.ac.ir/article-1-3807-fa.html
 28. گرائی نژاد، غلامرضا (1401). تلفیق مطالعات پشتیبان برای ارائه پیشنهاد سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش‌ها و توسعه و آینده‌نگری، گزارش 350، صص 113-1.
 29. گزارش راهبرد ملّی تغییر اقلیم (1396). چاپ اول، تهران: دفتر طرح ملّی تغییر آب‌وهوا، سازمان حفاظت از محیط‌زیست.
 30. گزارش روایت سیل (1398). هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها.
 31. لندز، دیوید (1384). ثروت و فقر ملل، چرا بعضی‌ها چنان ثروتمندتر و بعضی‌ها چنین فقیر؟، ترجمه دکتر ناصر موفقیان،چاپ اول، تهران: نشر گام‌نو، موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 32. موسی‌زاده، رضا و عباس زاده، مرتضی (1395). ابعاد حقوقی بهره‌برداری از رودخانه مرزی هیرمند توسط ایران و افغانستان، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، دوره 22، شماره 93، صص 184-159. https://sid.ir/paper/519142/fa
 33. مومنی، فرشاد؛ قاسمی، عبدالرسول و قهرودی، شیدا (1398). شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران، فصلنامه علمی سیاستگذاری عمومی، دوره‌5، شماره4، صص.210-187. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75202_2b6204dbe7205f8782f7fe89a4750f94.pdf
 34. مومنی، فرشاد (1397). درهم تنیدگی بحران‌های اقتصادی –اجتماعی، مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، جلد اول.
 35. نورث، داگلاس (1396). فهم فرآیند تحوّل اقتصادی، مترجمان: میرسعید مهاجرانی، زهرافرضی‌زاده، چاپ اول، تهران: نشرنهادگرا.
 36. نوبخت، محمدباقر؛ غلامی، سعید و مجیدزاده، رضا (1390). ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی، فصلنامه راهبرد، دوره 20، شماره 59، صص. 317-271. https://sid.ir/paper/89251/fa
 37. نایب،سعید (1395). ویژگی های تبیین در دستگاه نظری نهادگرایی جدید، اقتصاد تطبیقی، دوره 3،شماره 1، صص. 91-69. http://ensani.ir/file/download/article/20170220074101-9728-62.pdf
 38. Acemoglu, D. & A Robinson. (2021). Why do nations fail? The roots of power, wealth and poverty, translators: Mohsen Mirdamadi, Mohammad Hossein Naeimipour, edition 14, Publisher Rosaneh. [Persian].
 39. Bagheri, R., Ebrahimi,M. & Mokhtari, R. (2022). Spatial distribution and zoning in the city of Isfahan, scientific and research quarterly of the Geographical Society of Iran, Vol.20, No.73, PP.37-62 . [Persian].
 40. Bahrami Paveh, R. (2018). An analysis of the development paradigm and its effect on national integration in Iran, Strategic and Macro Policy Quarterly, Vol.6, No.23, PP: 478-497. [Persian].
 41. Barimani, F. (1997). An introduction to its development and geographical approach, Humanities Quarterly of Sistan and Baluchistan University, No 5, PP. 92-117. [Persian].
 42. Behforooz, F. (2018). Geographical analysis on the development and explanation of human well-being in the world, Geographical Research Quarterly, No. 38, pp. 97-113. [Persian].
 43. Diamond, J. (2021). Arms, Germs and Steel, The Fate of Human Societies, translated by Hasan Mortazavi, edition 5, Publisher baztabnegar. [Persian].
 44. Elhami, A. & A.A Jabbarisani. (2022). explains the relationship between the geographical features of political power building and economic development in Iran, Amayesh faza Quarterly, Vol.4, No.10, pp. 45-56. [Persian].
 45. Fanni, Z. (2014). Development, Sustainability and Globalization, Publications of the National Center for Globalization Studies, edition 2, Publisher National Center for Globalization Studies [Persian].
 46. Flood Narrative Report, (2019). National Flood Report Special Committee [Persian].
 47. Fukuyama, F. (2020). Political Order and Decay, translated by Rahman ghahramanpour, edition 4, Publisher Rosaneh. [Persian].
 48. Fujita, M & Mori, T. (2005). Frontiers of the new Economic Geography, papers in Regional science, Vol.84, No.3, pp.337-405./ https://rsaiconnect.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1435-5957.2005.00021.x.
 49. Fujita, M. (2011), Thunen and the New Economic Geography, Rieti Discussion Paper series, 11-E-OVE-November 2011./ https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/11e074.pdf.
 50. Garaeinejad, Gh. (2022). Consolidation of support studies to propose the general policies of the 7th national development plan, National Planning and Budget Organization, Center for Research and Development and Foresight, Report 350, pp. 1-113. [Persian].
 51. Ghanbari, A. (2014). Geography and place identity in the era of globalization, Geographical Research Quarterly, Vol.29, No.1, PP.161-192. [Persian].
 52. Ghanbari, A., Rahmanifazli,A. & Azizpour, F. (2022). Factors affecting the use of geographical advantages in the process of sustainable development of rural areas, Space Economy and Rural Development Quarterly,Vol.21, No 1, PP. 183-208. [Persian].
 53. Hafez Nia, M.R. (2013). Political Geography of Iran, edition 5, Publisher samt [Persian].
 54. Heydari, M.R. & N, Rezaei. (2012). globalization and the transformation of the concept of geography, Geographical Information (Sephehr), Vol.21, No. 84, PP: 77-89. [Persian].
 55. Krugman, P. (1992). Geography and Trade, MIT Press.
 56. Landes, D. (2005). the wealth and poverty of nations, why are some so rich and some so poor? Translated by Dr. Nasser Moafaghian, Edition 1, Publisher Game no Social Welfare Research Institute, [Persian].
 57. Momeni, F.,Ghasemi,A.R.& Ghahroudi,SH. (2019). identifying the impact of man-made climate change scenarios on Iran's sustainable development, Public Policy Research Quarterly, Vol. 5, No. 4, PP. 187-210. [Persian].
 58. Momeni, F. (2018). Intertwining of economic and social crises, Ministry of Interior, Vol.1, pp. 577-626. [Persian].
 59. Mosazadeh, R. &.Abbaszadeh, M. (2016). Legal dimensions of exploitation of Hirmand Border River by Iran and Afghanistan, Central Asia and Caucasus Quarterly, Vol.22, No. 93, PP. 159-184. [Persian].
 60. National Climate Change Strategy Report, Office of National Climate Change Plan, Environmental Protection Organization, first edition, 2017. [Persian].
 61. Nayeb, S. (2016). Characteristics of explanation in the theoretical system of new institutionalism, comparative economics, Vol.3, No.1, PP. 69-91. [Persian].
 62. Nobakht, M.,Gholami,S. & Majidzadeh,R. (2011). Evaluation of Iran's development process in the last century with emphasis on chaos theory and game theory, Strategy Quarterly, Vol.20, No. 59, PP. 271-317. [Persian].
 63. North, D. (2017). Understanding the process of economic transformation, edition 1, Publisher Institutional Publishing House. [Persian].
 64. Pirani, T. & Moayedfar, R. (2015). Study of the effects of industrial agglomeration savings on economic growth in the provinces of Iran (2000-2010), Economic Research Quarterly (Sustainable Growth and Development), Vol.16, No 1, PP. 165-189. [Persian].
 65. Pourmohammadi, S.H, 6th development plan, land preparation and regional development, Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture of Khorasan Razavi, taken from http: //www.Mccima.com. [Persian].
 66. Porter, M.,North,D., Acemoglu,D., Rodrick, D. & Fukuyama, F. (2020). Culture and development, translators: Farshad Moment & Fariba Momeni, edition 2, Publisher Institutional Publishing House. [Persian].
 67. Ruiz, R. (2001). The spatial Economy: high-tech Glossary or New regional Economics? Nora Economia, Belo Horizonte, Vol.11, No.1, 9-36. https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fwww.face.ufmg.br%2Fnovaeconomia%2Fsumarios%2Fv11n1%2FRICARDO.PDF;h=repec:nov:artigo:v:11:y:2001:i:1
 68. Saeedi, A. & Rahmani Fazli A. (2015). Continuity of development and security of border areas, Geography Quarterly, Vol.13, No 47, PP. 7-33. [Persian].
 69. Saeedi, A. (2014). Sustainable Development, Foundations and Requirements, Geography and Sustainable Development, Scientific, Pole of Geography, Publisher Shahid Beheshti University Press, Tehran, [Persian].
 70. Saeedi, A, Rahmani Fazli A. & Zamani,L. (2019). Limitations of Integrated Rural-Urban Development in Sarvabad District (Kurdistan), Scientific and Research Quarterly of the Geographical Society of Iran, Vol.17, No. 60, PP. 21-32. [Persian].
 71. Saeedi, A. &. Rastegar, E. (2009). Effectiveness of construction plans and projects in social and economic development, scientific and research quarterly of the Geographical Society of Iran, Vol.7, No 22, pp. 47-63. [Persian].
 72. Saeedi, A. Rahmani Fazli, A.R., Etaat,J. & Masoumi,K. (2017). Water Governance and Regional Development, Scientific and Research Quarterly of the Geographical Society of Iran, Vol.16, No 56, PP. 5-20. [Persian].
 73. Saeedi, A, &.Ramezani, L. (2014). Border exchanges, local networks, spatial evolution of human settlements, scientific and research quarterly of the Geographical Society of Iran, Vol.13, No. 45, PP. 31-52. [Persian].
 74. Saniei, E. (2011). Land preparation is a way towards the balance of the urban system and development, Economic Magazine, Economic Issues and Policies Monthly, Vol.11, No. 9 & 10, PP. 169-180. [Persian].
 75. Sameti, M., Ranjbar,H. & Fathabadi, M. (2016). Geographical concentration of industrial activities and productivity growth: Evidence from manufacturing industries in Iran's provinces, Economic Modeling Quarterly, Vol.10, No. 2, PP. 51-72. [Persian].
 76. Sekaran, Uma, (2007). Research methods in management, translated by Mahmoud Shirazi-Mohammed Saebi, edition 5, Publisher Higher Institute of Management and Planning Education and Research, Tehran. [Persian].
 77. Short, J. R. & Y, Kimhyun, (2005). Globalization and the City, translators: Ahmad Pourahmad and Shayan Rostami, edition 2, Publisher Tehran, Research Institute of Humanities, Culture and Social Studies of Jahad University. [Persian]. Iranian seismological center (IRSC)./ http://irsc.ut.ac.ir. [Persian]. https://data.worldbank.org