تببین سیر و روند نظام تقسیمات کشوری در ایران باستان و ارائه پیشنهادات برای نظام تقسیمات فعلی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ژئوپلیتیک، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس)، تهران، ایران.

2 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران. ایران.

چکیده

تقسیمات کشوری ظرف و چارچوب ساختار تشکیلات اداری کشور در سطوح مختلف است. در ایران نیز تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچک‌تر سابقه دیرینه‌ای دارد و از شکل‌گیری اولین حکومت سرزمینی تا به امروز (بیش از 2500 سال)، برای اداره و کنترل فضای سرزمینی توسط حکومت‌ها، مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با شیوه تحلیلی – مقایسه‌ای سیر و روند تقسیمات کشوری ایران در دوره تاریخی پیش از اسلام (مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان) مورد بررسی قرارگرفته است. بررسی تقسیمات کشوری ایران در دوره های تاریخی از یک سو می‌تواند گامی در راستای شناخت تقسیمات کشوری، معیارهای تاثیرگذار بر تقسیمات و حدود اختیارات واحدها در دوره‌ها باشد و از سوی دیگر می‌توان از تجربیات آن دوران در راستای بهبود نظام تقسیمات کشوری فعلی استفاده کرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که مهم ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر تقسیمات کشوری شامل ملاحظات تاریخی، وسعت جغرافیایی سرزمین، جغرافیای فرهنگی (قومیت و مذهب)، ملاحظات سیاسی، ملاحظات امنیتی و نظامی، دسترسی و ساختار ارتباطی، تبعیت از جهات جغرافیایی، ملاحظات اقتصادی، توپوگرافی و ویژگی‌های جغرافیایی طبیعی و مرزهای سرزمین می‌باشد. مهم‌ترین پیشنهاداتی که می‌توان برای نظام تقسیمات کشوری فعلی ارائه کرد عبارتند از توجه به پیشینه تقسیمات کشوری، تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌ها به سطوح تقسیمات کشوری زیرین تحت نظارت حکومت مرکزی، توجه به جغرافیای فرهنگی در نظام تقسیمات کشوری، توجه به معیارهای کیفی در نظام تقسیمات کشوری، توجه به ساختار اداری شهر، تمرکز گرایی سیاسی – تمرکز زدایی اداری و اقتصادی، ضرورت توجه به ملاحظات و پتانسیل‌ها در ارتقای سطوح تقسیمات کشوری به خصوص شکل گیری استان‌های جدید و توجه به وحدت سرزمینی و ملاحظات امنیتی و سیاسی در تقسیمات کشوری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The historical course of Iran's country divisions in the ancient period and providing suggestions for the current system of divisions

نویسندگان [English]

 • Mehdi Mousavi shidi 1
 • Marjan Badiee Azandahi, 2
1 Assistant Professor of Geopolitics Department. Aja Command and Staff University of, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Political Geography, University of Tehran. Iran.
چکیده [English]

 
Extended Abstract
Introduction
The divisions of the country are the container and framework of the structure of the administrative organization of the country at different levels. In Iran, the division of the country's space into smaller units has a long history and since the formation of the first territorial government until today (more than 2500 years), has been used to manage and control the territorial space by governments. In this research, the course and trend of the divisions of Iran in the pre-Islamic historical period (Medes, Achaemenids, Seleucids, Parthians and Sassanids) have been studied analytically. In this regard, the questions examined in this research are: What was the process of country divisions in ancient Iran? What were the most important factors affecting country divisions in ancient Iran?  Examining the divisions of Iran in historical periods on the one hand can be a step towards recognizing the divisions of the country, the criterias affecting the divisions and the limits of authority of the units in the historical periods and on the other hand, can be from the experiences of those periods to improve the system of current divisions the country used. The results of the study show that the most important components affecting the divisions of the country include historical considerations, geographical area, cultural geography (ethnicity and religion), political considerations, security and military considerations, access and communication structure, adherence to aspects for example: Geography, economic considerations, topography and natural geographical features and boundaries of the land. The most important suggestions that can be made for the current system of state divisions are to pay attention to the history of state divisions, decentralization and delegation of powers, decision-making and implementation of policies to the levels of lower divisions under the supervision of the central government. To the cultural geography in the system of national divisions, attention to qualitative criteria in the system of national divisions, attention to the administrative structure of the city, political centralism - administrative and economic decentralization, the need to pay attention to considerations and potentials in improving the levels of national divisions, especially  attention to territorial unity and security and political considerations in the divisions of the country.
The political organization of space shows how human spatial interaction is constructed in order to play political roles in the environment and space. One of the issues of political organization of space is the division of the country. Country divisions include the division of the country into different regions through the establishment of contractual borders. In fact, the division of a country is an act that aims to divide the country into smaller units in order to govern it. The model of political management of space and political divisions of territory is always considered as the two main dimensions of administrative-political divisions because administrative-political divisions on the one hand how to plan for land management according to the view of people and government on the political structure and geographical situation, on the other hand, the division of the country includes the division of territory into smaller administrative areas and attention to its special features for better management of the country.
 
Methodology
The research method is "applied" in terms of purpose and "analytical-comparative" in nature. In this research, on the one hand, historical, geographical and social sources related to the historical periods of ancient Iran have been studied and on the other hand, the current system of divisions of the country and its most important weaknesses in the sources have been extracted. The method of collecting information is in the form of libraries and taking notes from the studied sources. The method of data analysis is also performed qualitatively. Finally, in accordance with the strengths of the country's divisions in ancient Iran and the weaknesses of the country's divisions in the current era, suggestions have been made to strengthen and improve the current system of divisions. The innovation of this research is in examining the structure and criterias of the ancient divisions of the country and presenting suggestions based on that period for the current system of divisions, which has not been done in any research.
 
 
Results and Discussion
In this study, the process of divisions of  Iran in the pre-Islamic historical period has been studied. The study of the transformation and process of  political organizing space and country divisions in these periods requires a correct understanding of the geographical, political, social and demographic contexts and conditions of the territory of Iran.The criteria for the division of the country in ancient Iran were influenced on the one hand by the geographical situation of the territory of Iran and on the other hand by the king, who was at the head of the administrative and state organization. During this periods, geographical, political, security, military, social and economic factors have been influential in the divisions of the country. But in each period there were factors that had a greater impact on the divisions of that period. A review of the historical periods of ancient Iran shows that the most important components affecting the divisions of the country include historical considerations, geographical area, cultural geography (ethnicity and religion), political considerations, security and military considerations, access and connections structure, adherence to aspects for example: Geography, economic considerations, topography and natural geographical features and borders of the territory.
 
Conclusion
The most important suggestions that can be made for the current system of divisions based on the system of national divisions in the historical period of ancient Iran are: attention to the history of national divisions, decentralization and delegation of powers, decision-making and implementation of policies to levels Lower national divisions under the supervision of the central government, attention to cultural geography in the system of national divisions, attention to qualitative criteria in the system of national divisions, attention to the administrative structure of the urban, political centralism - administrative and economic decentralization, the need to pay attention to considerations and potentials In raising the levels of national divisions, especially paying attention to territorial unity and security and political considerations in national divisions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political organization of space
 • Country divisions
 • Ancient Iran
 • Indicators and criterias
 1. احمدی پور، زهرا (1379)‌. تقسیمات کشوری و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی،‌ دوره 1، شماره 7 و 8، صص. 279-282. http://quarterly.risstudies.org/article_1236_209e58cf85fe7bbac38f7e790975cca9.pdf
 2. احمدی پور، زهرا و میرزایی تبار، میثم (1389)‌. نقش احساس مکانی در سازماندهی سیاسی فضا، آمایش محیط،‌ دوره 4، شماره 12، صص. 47-62. http://ensani.ir/file/download/article/20120419200101-8060-58.pdf
 3. احمدی، حمید (1379). قومیت و قوم گرایی در ایران افسانه و واقعیت، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
 4. احمدی پور، زهرا (1378). کارکرد تقسیمات کشوری در در افزایش ضریب امنیت ملی، تهران: دهمین کنگره جغرافیایی.
 5. احمدی پور، زهرا؛ قنبری، قاسم و کرمی، قاسم (1390). سازماندهی سیاسی فضا، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی.
 6. اعظمی، هادی و دبیری، علیرضا (1390). تحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره هفتم، شماره دوم، صص. 114-125.  http://journal.iag.ir/article_56919_56e5d2d73679437188203d6671f57c94.pdf
 7. اعظمی، هادی؛ زرقانی، هادی و حمیدی، مسعود (1393). بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 10،‌ شماره 1، صص. 52-37. http://journal.iag.ir/article_55948_77213789b8a6078f336ccd01238e66f1.pdf
 8. افضلی، رسول؛ کامران، حسن و عابدی شجاع، فرزاد (1400). تحلیل گفتمان مدیریت سیاسی فضا در کشور کوبا پس از انقلاب 1959، فصلنامه جغرافیا، دوره 19، شماره 69، صص. 1-18. https://mag.iga.ir/article_246226_2f73efc73253333d59aa62f47fa959cd.pdf
 9. امیراحمدیان، بهرام (1383). تقسیمات کشوری، از ایران چه میدانم؟ تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 10. انصافپور، غلامرضا (1375). تاریخ زندگی اقتصادی روستاییان و طبقات اجتماعی ایران از دوران ماقبل تاریخی تا پایان ساسانیان، تهران: نشر اندیشه.
 11. اومستد، ا.ت (1372). تاریخ شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه محمد مقدم، تهران: انتشارات امیر کبیر.
 12. آلتهایم، فرانتس و استیل، روت (1382). تاریخ اقتصادی دولت ساسانی، ترجمه هوشنگ صادقی، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
 13. بابایی، پرویز (1386). مکتب های سیاسی: از دوران باستان تا امروز، تهران: انتشارات نگاه.
 14. بریان، پی یر (1378). تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ترجمه: مهدی سمسار، جلد اول، تهران: انتشارات زریاب.
 15. بویل، جی (1390). تاریخ ایران - جلد سوم (بخش اول): از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان، ترجمه حسن انوشه،تهران: نشر امیرکبیر.
 16. بویل، جان اندرو (1380). تاریخ ایران، جلد سوم؛ قسمت اول. ترجمه: حسن انوشه. تهران: امیرکبیر.
 17. بیانی، شیرین (1381). تاریخ ایران باستان از ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان، تهران: سمت.
 18. پیگولوسکایا (1340). شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ترجمه عنایت الله رضا، تهران: انتشارات علمی – فرهنگی.
 19. پیگولوسکایا، ن.و؛ یاکوبوسکی، آ.یو؛ پطروشفسکی،ای.پ؛ استریوا، ل و بلنیتسکی، آ.م (1346). تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم، ترجمه کریم کشاورز، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
 20. پیرنیا، حسن (مشیرالدوله) (1306). ایران باستان. تهران: چاپ مجلس.
 21. توین بی، آرنولد (1379). جغرافیای اداری هخامنشیان، ترجمه همایون صنعتی زاده، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
 22. جعفری، مهتاب؛ واثق، محمود؛ پیشگاهی فرد، زهرا و یزدان پناه درو، کیومرث (1400). تحلیل سیستمی تقسیم سیاسی فضا در ایران، فصلنامه جغرافیا، دوره 19، شماره 69، صص 39-52. https://mag.iga.ir/article_246232_d20f89c1c5a48370468d56d55a6a977e.pdf
 23. جم، پدرام (1381). جغرافیای اداری ایران در دوره ساسانی بر اساس متون فارسی میانه، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبان های باستانی، دانشگاه تهران.
 24. جوادی، غلامرضا (1380). مدیریت در ایران باستان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 25. حافظ نیا، محمدرضا (1389)‌. قومیت و سازماندهی سیاسی فضا، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 7، صص 23-5. http://journal.iag.ir/article_57278_77213789b8a6078f336ccd01238e66f1.pdf
 26. حافظ نیا، محمدرضا (1381). جغرافیای سیاسی ایران، تهران، نشر سمت.
 27. حبیب، فرح؛ نادری، سید مجید و فروزانگهر، حمیده (1387). پرسمان تبعی در گفتمان کالبد شهر و هویت (کالبد شهر تابع هویت یا هویت تابع شهر؟ نشریه هویت شهر، سال 2، شماره 3، صص 13-23. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1088_cf33a90c7f22bb395d65d756677b0c10.pdf
 28. خسرویان، غلامرضا‌ (1382). برنامه ریزی و ساخت شهر های کوچک، تهران: انتشارات فروزش.
 29. دریایی، تورج (1388). شهرستان های ایرانشهر، ترجمه شهرام جلیلیان،تهران: نشر توس.
 30. دیاکونووف، ایگور میخائیلوویچ (1344)‌. اشکانیان، ترجمه کریم کشاورز، تهران: انجمن ایران باستان.
 31. دیاکونوف، ایگور میخائیلوویچ (1345). تاریخ ماد، ترجمه: کریم کشاورز، تهران: نشر امیرکبیر.
 32. دیاکونوف، ایگور میخائیلوویچ (1350). تاریخ ایران باستان، ترجمه: روحی ارباب، تهران: نشر امیرکبیر.
 33. راوندی، مرتضی (1383). تاریخ اجتماعی ایران، جلد اول، تهران: نشر نگاه.
 34. رومینا، ابراهیم (1390). تبیین مدیریت سیاسی فضا در سیستم های بسیط متمرکز، رساله دکتری جغرافیای سیاسی، به راهنمایی محمدرضا حافظ نیا، دانشگاه تربیت مدرس.
 35. زرین کوب، عبدالحسین (1373). تاریخ مردم ایران(ایران قبل از اسلام، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 36. زمانی، حسین (1391). تبیین بازتاب‌های فضایی انتزاع شهرستان طبس از استان خراسان و الحاق به استان یزد، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
 37. زنجانی، محمود (1380). تاریخ تمدن ایران باستان، تهران، آشیانه کتاب.
 38. سایکس، سرپرسی (1370). تاریخ ایران، ترجمه: محمدتقی فخرالدین گیلانی. تهران: دنیای کتاب.
 39. سعیدیان، عبدالحسین (1378). سرزمین و مردم ایران، تهران: انشارات علم و زندگی.
 40. سلطان زاده، حسین (1365). مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، تهران: نشر آبی.
 41. شیپمان، کلاوس (1384). مبانی تاریخ سیاسی، ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران: نشر فرزان.
 42. شیرازی، جاوید؛ علیا، مهدی؛ خلج، شاهین؛ جعفریانی، ابراهیم و نوروزی، داریوش (1382). تقسیمات کشوری در ایران- پارادوکس های الگوهای سنتی و مدرن، تهران: انتشارات پرسمان.
 43. غلامی، بهادر (1392). نقد و ارزیابی قانون تقسیمات کشوری ایران، مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی.
 44. فرای، ر. نلسون (1388). تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
 45. فقیهی، ابوالحسن (1384). بورکراسی و توسعه در ایران،‌ تهران: نشر رسا.
 46. قنبری، عزیزالله (1387). تاثیر الگوی تقسیمات کشوری بر فضای جغرافیایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 47. کریمی پور، یدالله و کامران، حسن (1380). مقدمه ای بر نظام حکومتی و تقسیمات کشوری در ایران باستان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره مقاله 16، شماره 4، صص 166-173. http://ensani.ir/file/download/article/20120514085402-7029-46.pdf
 48. کریمی پور، یدالله (1382). مقدمه‌ای بر تقسیمات کشوری ایران، جلد نخست وضع موجود، تهران: انتشارات انجمن جغرافیایی ایران.
 49. کولسنیکف، آ.ا.ی (1355). ایران در آستانه یورش تازیان، ترجمه محمد ریحانی، تهران: نشر آگاه.
 50. کریستین سن، آرتور آمانوئل (1351). ایران در زمان ساسانیان، ترجمه: رشید یاسمی. چاپ 4. تهران: ابنسینا.
 51. کمرون، جرج (1365). ایران در سپیده دم تاریخ، ترجمه حسن انوشه، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 52. گرانتوفسکی، ادوین؛ اردیدوویچ، داندامایو، کاشلنکو، پتروشفسکی و بلوی، ایوانف (1359). تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه: کیخسرو کشاورز. تهران: نشر پویش.
 53. گرشویچ، ایلیا (1385). تاریخ ایران دوره هخامنشیان، ترجمه: مرتضی ثاقب فر .تهران: نشر جامی.
 54. گیرشمن، رمان (1370). ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه: محمد معین. چاپ هشتم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 55. لباف‌خانیکی، میثم (1391). مقدمه ای بر جغرافیای اداری - سیاسی ایران در دوره ی ساسانی، پژوهش های ایران شناسی، دوره 3، شماره 2، صص 131-116.
 56. لطفی، حیدر (1395). بررسی توزیع جغرافیایی قومیت‌های ایران و نقش آن بر تحولات آینده، فصلنامه جغرافیا، دوره 14، شماره 51، صص 367-386. https://mag.iga.ir/article_254350_3ab6cf7401b34fbcb1611f576a8b556c.pdf
 57. لمب، هارولد (1355). اسکندر مقدونی،‌ ترجمه رضا زاده شفق، تهران: انتشارات پر.
 58. مارکوارت، یوزف (1373). ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی، ترجمه مریم میر احمدی، تهران: انتشارات اطلاعات.
 59. متقی، افشین؛ قربانی سپهر، آرش و امیری، وحید (1398). عوامل موثر بر ارتقای سطوح تقسیمات کشوری (نمونه موردی: شهرستان-های استان چهارمحال بختیاری)، فصلنامه جغرافیا، شماره 63، صص 92-113. https://mag.iga.ir/article_246007_ee1d9d601a0c491724e6e787c2499304.pdf
 60. مجتهدزاده، پیروز (1384). مرز در بینش سیاسی و شیوه حکومتی ایران باستان، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 11و 12.
 61. محمدی، محمد (1386). تمرکزگرایی و توسعه نیافتگی در ایران معاصر، تهران: موسسه فرهنگی رسا.
 62. مشکور، محمد جواد و رجب نیا، مسعود (1367). تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان، تهران: دنیای کتاب.
 63. موسوی شهیدی، سیدمهدی (1394). سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس منطقه‌ای: مطالعه موردی: منطقه خلیج فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی مرجان بدیعی ازنداهی، دانشگاه تهران.
 64. موسوی، زهرا (1387). نظام تقسیمات کشوری و توسعه پایدار ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی جواد اطاعت، دانشگاه شهید بهشتی.
 65. میراحمدی، فاطمه سادات (1396). تقسیمات کشوری در چین: ابزاری برای پیشرفت اقتصادی و بهره وری مدیریتی، گزارش کارشناسی، دفتر پژوهش های مجلس.
 66. میراحمدی، فاطمه سادات (1397). تقسیمات کشوری در ژاپن: عقلانیت، سادگی و تلاش بی پایان برای تمرکززدایی کنترل شده از روابط مرکزی - محلی، گزارش کارشناسی، دفتر پژوهش های مجلس.
 67. میرشکاران، یحیی (1392). الگویابی سازماندهی سیاسی فضا در ساختارهای بسییط با تاکید بر ایران، رساله دکتری جغرافیای سیاسی، به راهنمایی زهرا احمدی پور، دانشگاه تربیت مدرس.
 68. میرحیدر، دره (1385). مبانی جغرافیای سیاسی، چاپ سیزدهم، تهران : انتشارات سمت.
 69. میرشکاران، یحیی (1386). تحلیل عوامل موثر بر ناپایداری مرزهای تقسیمات کشوری در ایران(سطح شهرستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی زهرا احمدی پور، دانشگاه تربیت مدرس.
 70. نامی، محمدحسن؛ زلفی، یعقوب؛ عباسی سمنانی، علیرضا و کریمی خواجه لنگی، صادق (1388). نقش عوامل جغرافیایی در انتخاب نهادها و پایتخت های حکومتی ایران، تهران:‌ انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 71. نلسون، فرای (1388). تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران: نشر علمی – فرهنگی.
 72. نودلکه، تئودور (1378). تاریخ ایرانیان و عرب ها در زمان ساسانیان، ترجمه عباس زریاب، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 73. نهچیری، عبدالحسین (1376). جغرافیای تاریخی شهرها، چاپ دوم، تهران: انتشارات مدرس.
 74. ودیعی، کاظم (1348). تقسیمات کشوری ایران، بررسی های تاریخی، شماره 20 و 21، صص 233-250.
 75. http://ensani.ir/file/download/article/20100912152758-246.pdf
 76. ودیعی، کاظم (1349). مقدمه ای بر جغرافیای انسانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 77. ویسهوفر، یوزف (1377). ایران باستان (از 550 پیش از میلاد تا 650 پس از میلاد)، ترجمه ثاقب فر، تهران: نشر ققنوس.
 78. هرودوت (1336). تاریخ هرودوت، ترجمه هادی هدایتی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 79. هوشیار، محمد مهدی (1379). تحلیل الگوی تقسیمات کشوری شمال خراسان، نمونه شهرستان اسفراین، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی زهرا احمدی پور، دانشگاه تربیت مدرس.
 80. Afzali, R., Kamran, H. & Abedi Shoja, F. (2021). Analysis of the political management of space in Cuba after the 1959 revolution, Geography Quarterly, Vol. 19, No. 69, pp. 1-18. [persian]
 81. Ahmadi, H. (2000). Ethnicism and ethnocentrism in Iran, legend and reality, 2nd edition, Nei publication. [persian]
 82. Ahmadipour, Z. & Mirzaei Tabar,M. (2009). The role of spatial sense in the political organization of space , Environment preparation, No. 12. [persian]
 83. Ahmadipour, Z. (2000). Country Divisions and Internal Security of the Islamic Republic of Iran, Strategic Studies Quarterly,Vol. 1, No. 7, pp. 279-282. [persian]
 84. Ahmadipour, Z. (2018). Efficiency of country divisions in increasing the national security factor, 10th Geographical Congress, Tehran. [persian]
 85. Ahmadipour, Z., Ghanbari, Qh., & Karmi, Qh (2018). Political Organization of Space, Tehran, Geographical Organization Publications. [persian].
 86. Altheim, F. & Ruth, S. (2003). Economic History of the Sasanian Empire, translated by Hoshang Sadeghi, Tehran, Scientific and Cultural Publishing. [persian].
 87. Amir Ahmadian, B. (2004). Country Divisions, Bureau of Cultural Research, What do I know about Iran? Tehran. [persian].
 88. Azami, H. & Dabiri, A. (2013). Analysis of the political space division system, Geopolitics Quarterly, 7th year, 2nd issue. [persian].
 89. Azami, H., Zarkani, H. & Hamidi, M. (2013). Investigation of the spatial structure of political power in ancient Iran, Geopolitics Quarterly, 10th year, 1st issue. [persian].
 90. Babaei, P. (2006). Political schools: from ancient times to today, Tehran, Negah publications. [persian].
 91. Bayani, Sh. (2002). The history of ancient Iran from the arrival of the Aryans to the end of the Achaemenids, Tehran, Samt. [persian].
 92. Beryan, P. (1999). History of the Achaemenid Empire, translation: Mehdi Samsar, first volume, Tehran: Zaryab Publications. [persian].
 93. Boyle, J. (2001).History of Iran third volume; Part I. Translation: Hassan Anoushe. Tehran: Amir Kabir. [persian].
 94. Boyle, J. (2011). History of Iran - Volume III (Part I): From the Seleucids to the collapse of the Sassanid government), translated by Hassan Anousheh, published by Amirkabir. [persian].
 95. Christine Sen, A. (1972). Iran during the Sassanids, translated by Rashid Yasemi. Edition 4. Tehran: Ibnesina Publications. [persian].
 96. Diakonov, I. (1966). History of Media, translation: Karim Keshavarz, Tehran: Amirkabir Publishing House. [persian].
 97. Diakonov, I. (1971). History of ancient Iran, translation: Ruhi Arbab, Tehran: Amirkabir Publishing. [persian].
 98. Diakonov, M. (1965). Ashkanian, translated by Karim Keshavarz, Tehran, Ancient Iran Society. [persian].
 99. Faqihi, A. (2004). Bureaucracy and Development in Iran, Tehran, Rasa Publications. [persian].
 100. Farah , H., Naderi, M, & Hamid, F. (2007). Subsequent Question in the Discourse of Body of the City and Identity (Body of the City Subject to Identity or Identity to the City?), Hoyt Shahr Magazine, Vol.2, No. 3. [persian].
 101. Fry, R.N. (2009). Ancient History of Iran, translated by Masoud Rajab-Nia, Tehran, scientific and cultural publication. [persian].
 102. Gershovich, I. (2006). History of Iran during the Achaemenid period, translated by: Morteza Saqib Far. Tehran: Jami Publications. [persian].
 103. Ghanbari, A. (2007). The effect of the pattern of country divisions on the geographical space, master's thesis, Tarbiat Modares University. [persian].
 104. Gholami, B. (2012). Criticism and Evaluation of Iran's Country Partition Law, Research Center of the Islamic Council, Political Studies Office. [persian].
 105. Girshman, N. (1991). Iran from the beginning to Islam, translation: Mohammad Moin. Eighth edition. Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company. [persian].
 106. Grantofsky, E., Eredovitch, D., Kashlenko, P., & Beloi (1980). History of Iran from ancient times to the present day, translated by Kikhusro Keshavarz. Tehran: Poish Publications. [persian].
 107. Hafez Nia, M. (2008). Political Geography of Iran, Tehran, Samt Publicaations. [persian].
 108. Hafez Nia, M. (2009). Ethnicity and Political Organization of Space, Geopolitics Quarterly,Vol. 23, No. 2, pp. 9-22. [persian].
 109. Herodotus (1957) .History of Herodotus, translated by Hadi Hedayati, Tehran, Tehran University Press. [persian].
 110. Hoshiar, M. (2000). Analysis of the pattern of country divisions in North Khorasan, the example of Esfrain city, master's thesis, Tarbiat Modares University. [persian].
 111. Insafpour, Gh. (1996). The history of the economic life of the villagers and social classes of Iran from the prehistoric era to the end of the Sassanids, Tehran, Andisheh publishing house. [persian].
 112. Jafari, M., Vasheq, M., Pishgahi Fard, Z. & Yazdan Panahdaro, K. (2021). Systematic analysis of the political division of space in Iran, Geography Quarterly, Vol. 19, No. 69, pp. 39-52. [persian].
 113. Jam, P. (2002). Iran's Administrative Geography in the Sassanid Period Based on Middle Persian Texts, Master's Thesis in Ancient Languages and Culture, University of Tehran, Tehran. [persian].
 114. Javadi, Gh. (2001). Management in Ancient Iran, Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance.
 115. Kamron, G. (1986).Iran at the Dawn of History, translated by Hassan Anoushe, Tehran: Scientific and Cultural Publications. [persian].
 116. Karimipour, Y. (2003). Introduction to the country divisions of Iran, the first volume of the current situation, publications of the Iranian Geographical Society. [persian].
 117. Karimipour, Y., & Kamran, H. (2001). An introduction to the government system and country divisions in ancient Iran, Geographical Research Quarterly, Vol. 533. [persian].
 118. Khosrovian, Gh. (2003). Planning and Construction of Small Cities, Tehran, Forozesh Publications. [persian].
 119. Kolesnikov, A. (1976). Iran on the verge of Tazian attack, translated by Mohammad Rehani, Tehran, Agah Publications. [persian].
 120. Labaf Khaniki, M. (2012). An introduction to the political-administrative geography of Iran during the Sassanid period, Iranian studies researches, third year, number two. [persian].
 121. Lamb, H. (1976). Iskander the Macedonian, translated by Rezazadeh Shafaq. [persian].
 122. Lotfi, H. (2015). Investigation of the geographical distribution of Iran's ethnicities and its role on future developments, Geography Quarterly, Vol. 14, No. 51, pp. 367-386. [persian].
 123. Maeltsemees, S. (2010). The difference between the terms in administrative- division, journal geography of Estonia, sage pub/131.
 124. Mariya, T. (2008). Cities of Iranshahr, translated by Shahram Jalilian, Tehran, Tos Publications. [persian].
 125. Marquardt, Y. (1994). Iranshahr based on the geography of Musa Khorni, translated by Maryam Mir Ahmadi, Tehran, Information Publications. [persian].
 126. Mashkoor, M. & Rajab Nia, M. (1988). Political and Social History of Parthians, Tehran, World of Books. [persian].
 127. Mirahmadi, F. (2016).Country divisions in China: a tool for economic progress and managerial efficiency, expert report, Majlis Research Office. [persian].
 128. Mirahmadi, F. (2017).Country divisions in Japan: rationality, simplicity and endless effort for controlled decentralization of central-local relations, expert report, Majlis Research Office. [persian].
 129. Mireshkaran, Y. (2006).Analysis of factors affecting the instability of borders of country divisions in Iran (city level), master's thesis, under the guidance of: Zahra Ahmadipour, Tarbiat Modares University. [persian].
 130. Mireshkaran, Y. (2012).Modeling the political organization of space in simple structures with an emphasis on Iran, PhD thesis in political geography, Tarbiat Modares University, [persian].
 131. Mirhaidar, D. (2015). Fundamentals of Political Geography, 13th edition, Samt Publications, Tehran. [persian].
 132. Mohammadi, M. (2007).Centralism and Underdevelopment in Contemporary Iran, Tehran, Rasa Cultural Institute. [persian].
 133. Mojtahedzadeh, P. (2004). Borders in the Political Vision and Government Method of Ancient Iran, Political-Economic Information, No. 11 and 12. August and September. [persian].
 134. Motaghi, A., Ghorbani Sepehr, A. & Amiri, V. (2018). Factors affecting the improvement of the levels of country divisions (case example: Chaharmahal Bakhtiari Province), Geography Quarterly, No. 63, pp. 113-92. [persian].
 135. Mousavi Shahidi, M. (2014). Political organization of space on a regional scale: case study: Persian Gulf region, Master thesis, University of Tehran. [persian].
 136. Mousavi, Z. (2008). Country Division System and Sustainable Development of Iran, Master's Thesis, Shahid Beheshti University. [persian].
 137. Nahchiri, A. (1997).Historical Geography of Cities, second edition, Modares Publications, Tehran.
 138. Nami, M., Zolfi, Y., Abbasi Semnani, A. & Karimi ,S. (2008). The role of geographical factors in the selection of government institutions and capitals of Iran, Tehran, Publications of the Geographical Organization of the Armed Forces. [persian].
 139. Nelson, F. (2009). Ancient History of Iran, translated by Masoud Rajab-Nia, Tehran, scientific-cultural publication. [persian].
 140. Nodelke, T. (1999). History of Iranians and Arabs during the Sassanid era, translated by Abbas Zaryab, Tehran, Research Institute of Humanities and Cultural Studies. [persian].
 141. Omstead, A.T. (1993). History of the Achaemenid Empire, translated by Mohammad Moghadam, Tehran, Amir Kabir Publications. [persian].
 142. Pigoloskaya (1961). Cities of Iran during the Parthian and Sasanian eras, translated by Inayatullah Reza, Tehran, Scientific and Cultural Publications. [persian].
 143. Pigoloskaya, N.V., Yakubosky, A.Yu., Petroshevsky, I.P., Stryva, L.V. & Belnitsky, A.M. (1967).History of Iran from ancient times to the end of the 18th century, translated by Karim Keshavarz. Publications of the Institute of Social Studies and Research. [persian].
 144. Pirnia, H. (1927).Ancient Iran. Tehran: Majlis Publications. [persian].
 145. Rawandi, M. (2004). Social history of Iran, first volume, Tehran, Negah Publications. [persian].
 146. Romina, E. (2018). Explaining the political management of space in simple centralized systems, doctoral dissertation in political geography, Tarbiat Modares University. [persian].
 147. Saidian, A. (1999). The Land and People of Iran, Tehran, Science and Life Publications. [persian].
 148. Shipman, K. (2005). Fundamentals of Political History, translated by Kikaus Jahandari, Tehran, Farzan Publishing. [persian].
 149. Shirazi, .J, Alia, M., Khalj, Sh., Jafariani, I. & Noroozi, D. (2012). Country divisions in Iran - Paradoxes of traditional and modern models, Persman Publications. [persian].
 150. Short, J.R. (1993). An Introduction to Political Geography, London: Routledge.
 151. Sohino, N. J. G. (2008). Political Geography. McGraw، Hill Book Company.
 152. Sultanzadeh, H. (1986). An Introduction to the History of the City and Urbanization in Iran, Tehran, Blue Publishing. [persian].
 153. Sykes, S. (1991). History of Iran, translated by: Mohammad Taqi Fakhruddin Gilani. Tehran: World of books. [persian].
 154. Twain B. A. (2000). Administrative Geography of Achaemenids, translated by Homayoun Sanetizadeh, Tehran, University of Tehran Printing and Publishing Institute. [persian].
 155. Vadiei, K. (1968). An Introduction to Human Geography, Tehran University Publications, Tehran. [persian].
 156. Vadiei, K. (1969). Country divisions of Iran, historical reviews, no 20. [persian].
 157. Weishofer, Y. (1998). Ancient Iran (from 550 BC to 650 AD), translated by Saqib Far, Tehran, Phoenix Publishing. [persian].
 158. Zamani, H. (2012). Explaining the spatial reflections of the abstraction of Tabas city from Khorasan province and its annexation to Yazd province, doctoral dissertation, Tarbiat Modares University. [persian].
 159. Zanjani, M. (2001). Ancient Iranian Civilization History, Tehran, Ashianeh Kitab. [persian].
 160. Zareen Koob, A. (1994). History of Iranian People (Iran before Islam). Tehran: Amir Kabir Publications. [persian].