تعیین راهبردهای مؤثر جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری با رویکرد آینده نگری(موردمطالعه: شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، ادربیل، ایران.

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی,، اردبیل، ایران.

چکیده

برنامه‌ریزی شهری علاوه بر توجه به اهداف کالبدی باید به نیازهای کیفی مردم شهر پاسخ گوید. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش وضعیت کنونی سطح کیفیت زندگی در مناطق شهر اردبیل و ارائه راهبردهای کلیدی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی شهری با رویکرد آینده‌نگری است. روش پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی – پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان و شهروندان شهر اردبیل می‌باشد که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر محاسبه‌شده است. شاخص‌های موردنظر جهت تحلیل کیفیت زندگی شهری شامل شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، ایمنی و امنیت، سلامت و بهداشت، آموزشی، حمل‌ونقل و کیفیت زیست‌محیطی است. در این پژوهش جهت ارزیابی وضعیت موجود شاخص‌های کیفیت زندگی در مناطق شهری اردبیل میانگین داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها برای هر شاخص، وارد مدل تاپسیس شد. نتایج حاصل از مدل تاپسیس نشان داد که منطقه 5 شهر اردبیل به لحاظ شاخص‌های کیفیت زندگی از وضعیت بسیار مطلوبی، منطقه 1 از وضعیت مطلوب، منطقه 4 از وضعیت متوسط و دو منطقه 3 و 2 شهر اردبیل از وضعیت بسیار نامطلوبی برخوردار می‌باشند. برای تعیین راهبردهای مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی شهری با رویکرد آینده‌نگری، داده‌ها وارد نرم‌افزار MICMAC شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که پانزده شاخص کلیدی در برنامه‌ریزی‌های آتی با رویکرد آینده‌نگری در راستای ارتقای کیفیت زندگی مناطق شهری اردبیل نقش حیاتی دارند. با توجه اهمیت بحث ایجاد شهر پایدار که یکی از مؤلفه‌های مهم آن ارتقای کیفیت زندگی در مناطق شهری است، به متولیان و مسئولین اجرایی شهر اردبیل پیشنهاد می‌گردد در اجرای برنامه‌های آتی با رویکرد آینده‌نگری جهت ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی در مناطق شهری اردبیل به‌ویژه در مناطق شهری 2 و 3 شهر اردبیل که از وضعیت بسیار نامطلوبی برخوردارند، اهتمام بیشتری به 15 راهبرد کلیدی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining effective strategies to improve the quality of urban life with a forward-looking approach (case study: Ardabil city)

نویسندگان [English]

 • Hamid Lotfollahian 1
 • Ata GhafariGilandeh 2
 • Mohammad Hasan Yazdani 3
1 PhD student of geography and urban planning at Mohaghegh Ardabili University, Aderbil, Iran.
2 Professor of Department of Geography and Urban Planning of Mohaghegh Ardabili University, Aderbil, Iran.
3 Professor of Department of Geography and Urban Planning of Mohaghegh Ardabili University, Aderbil, Iran.
چکیده [English]

In addition to paying attention to the physical goals, urban planning should respond to the qualitative needs of the people of the city. In this regard, the main goal of the current research is to measure the current state of the quality of life in the areas of Ardabil city and provide effective key strategies in improving the quality of urban life with a forward-looking approach. The present research method is based on the practical purpose and on the descriptive-survey nature. The results of the TOPSIS model showed that in terms of quality of life indicators, region 5 of Ardabil city has a very favorable condition, region 1 has a favorable condition, region 4 has an average condition, and two regions 3 and 2 of Ardabil city have a very unfavorable condition. In order to determine effective strategies in improving the quality of urban life with a forward-looking approach, the data was entered into the MICMAC software. The results of the research showed that fifteen key indicators play a vital role in future planning with a forward-looking approach in order to improve the quality of life in the urban areas of Ardabil. Considering the importance of creating a sustainable city, one of the important components of which is improving the quality of life in urban areas, it is suggested to the trustees and executive officials of Ardabil city to implement future plans with a forward-looking approach to improve quality of life indicators in urban areas of Ardabil, especially in urban areas. 2 and 3 cities of Ardabil, which have a very unfavorable situation, should pay more attention to 15 key strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of urban life
 • Ardabil
 • foresight
 1. احدنژاد روشتی، محسن و نجفی، سعید (1399). شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آیندۀ کیفیت زندگی سکونتگاه‌های شهری با تأکید بر کاربرد آینده‌پژوهی. نمونۀ موردی: محلات کارمندان و اسلام‌آباد شهر زنجان، آمایش جغرافیایی فضا، دوره 10، شماره 35، صص. 126-105. http://gps.gu.ac.ir/article_109599.html?lang=en
 2. احدنژاد روشتی، محسن؛ نجفی، سعید و محمدی ترکمانی، حجت (1399). تحلیل عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی: محلات اسلام‌آباد و کارمندان شهر زنجان). مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دوره 15، شماره 1، صص. 198-185. https://jshsp.rasht.iau.ir/article_672188.html?lang=en
 3. اکبری، محمود و التیامی­نیا، رضا (1400). تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و رفاه در مادر شهرهای ایران. جغرافیا (فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 19، شماره 70، صص. 96-81. http://mag.iga.ir/article_247687.html?lang=en
 4. امین مظفری، فاروق؛ سیدرنجبرسقزچی، میرمصطفی؛ بهاری، هادی و موذن عموقین، علی (1396). رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (موردمطالعه: شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل)، جامعه­شناسی و مدیریت سبک زندگی، دوره 3، شماره 9، صص. 155-119. https://www.magiran.com/paper/1956405
 5. امیری مجد، مجتبی؛ حسینی، سیده فاطمه و جعفری، اصغر (1393). مقایسه­ی کیفیت زندگی و صمیمیت زناشـویی والـدین کودکـان دارای سـندرم داون، والـدین کودکـان دارای نـاتوانی یـادگیری و والـدین کودکان عادی، ناتوانی­های یادگیری، دوره 4، شماره 1، صص. 55-38. https://jld.uma.ac.ir/article_216.html?lang=en
 6. باستانیان، مریم؛ پناهی، علی و عبدالله‌زاده طرف، اکبر (1397). ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری در بافت‌های قدیم و جدید شهر تبریز (نمونه موردی: مرزداران و کوچه باغ)، مطالعات جامعه‌شناسی، دوره 11، شماره 39، صص. 89-73. https://jss.tabriz.iau.ir/article_541372.html
 7. بحرینی، سیدحسین؛ علی قلعه باباخانی، ملیحه و سامه، رضا (1393). تبیین ماهیت رویکرد "کیفیت زندگی شهری" در تئوری‌های طراحی شهری، معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، دوره 7، شماره 13، صص. 167-151. http://www.armanshahrjournal.com/article_33443.html?lang=en
 8. بریاجی، فرزاد؛ حاتمی نژاد، حسین و اقبالی، ناصر (1398). نابرابری‌های فضایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 و 19 تهران، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، دوره 11، شماره 3، صص. 23-1. https://geography.garmsar.iau.ir/article_665852.html
 9. پورمحمدی، محمدرضا؛ حسین­زاده­دلیر، کریم؛ قربانی، رسول و زالی، نادر (1389). مهندسی مجدد فرآیند برنامه­ریزی با تأکید بر کاربری آینده‌نگاری، جغرافیا و توسعه، دوره 8، شماره 20، صص. 58- 37. https://gdij.usb.ac.ir/article_595.html
 10. چاره­جو، فرزین و احمدی، عاطفه (1399). ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات حاشیه‌نشین شهر سنندج، مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دوره 15، شماره 2، صص. 498-483. https://jshsp.rasht.iau.ir/article_672846.html
 11. حاتمی­نژاد، حسین؛ منوچهری میاندوآب، ایوب؛ فرجی ملائی، امین و فرهادی، صامت (1390). تحلیل کیفیت زندگی روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآب، جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، دوره 9، شماره 16، صص. 243-219. https://jgrd.um.ac.ir/article_28100.html?lang=en
 12. حاجلو، نادر (1394). مدل‌یابی علی کیفیت زندگی معلمان بر اساس هوش هیجانی، خشم و احساس خودکارآمدی،روان‌شناسی مدرسه، دوره 4، شماره 4، صص 37-59. https://jsp.uma.ac.ir/article_399.html?lang=en
 13. حسینی امین، سیده نرگس؛ سید میرزایی، سید محمد و ادریسی، افسانه (1396). عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر کیفیت زندگی شهروندان تهرانی، رفاه اجتماعی، دوره 17، شماره 66، صص.۲54-۲23. http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3028-en.html
 14. خادمی، زهرا؛ صفایی، صفی الله؛ مرادی و شهباز، نسرین (1397). بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی (موردمطالعه: زنان 25 تا 65 سالۀ شهر تهران)،جامعه‌شناسی کاربردی، دوره 2، شماره 29، صص. 168-147. https://jas.ui.ac.ir/article_22735.html
 15. دادفر، شیما؛ مرادی­مسیحی، واراز؛ احمدیان، رضا و بندرآبادی، رضا (1397). تدوین فرآیند طرح­های توسعه شهری برمبنای رویکرد آینده­نگاری، جغرافیا (فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 16، شماره 57، صص. 46-30. http://mag.iga.ir/article_253462.html
 16. راسخ، کرامت الله (1391). فرهنگ جامع جامعه­شناسی و علوم انسانی. جلد دوم، شیراز: انتشارات نوید.
 17. رضایی، محمدرضا و آسیابانی، زهرا (1397). ارزیابی میزان اثرپذیری مشارکت شهروندان از کیفیت زندگی در امور شهری نی‌ریز. جغرافیا ( فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 16، شماره 58، صص. 156-141. http://mag.iga.ir/article_253450.html?lang=fa
 18. سلیمی­راد، سعیده؛ کریمیان بستانی، مریم و انوری، محمود رضا (1400). ارزیابی و تحلیل مؤلفه‌های کیفیت زندگی در مناطق شهری زاهدان. جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه‌ای، دوره 12، شماره 1، صص. 267-255. http://www.jgeoqeshm.ir/article_141786.html?lang=en
 19. سنائی، سولماز؛ سرور، رحیم و عزت­پناهی، بختیار (1399). ظرفیت شناسی تحقق­پذیری مدیریت یکپارچه شهری با رویکرد آینده­نگاری (مطالعه­ی موردی کلانشهر تهران). جغرافیا (فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 18، شماره 66، صص. 54-35.    http://mag.iga.ir/article_245613.html
 20. شاهین، سمیرا (1400). ارزیابی سطح کیفیت زندگی شهری (موردمطالعه: شهرک منظریه خمینی‌شهر)،جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره 10، شماره 40، صص. 122-101. https://journals.iau.ir/article_684968.html
 21. صابونچی، میترا؛ امین­زاده گوهرریزی، بهناز و شاهچراغی، آزاده (1400). بررسی شاخص‌های ذهنی کیفیت زندگی ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهرهای جدید ایران بر اساس ویژگی‌های معماری (مطالعه موردی شهرهای اندیشه، پردیس، پرند). جغرافیا (فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 19، شماره 68، صص. 163-143. http://mag.iga.ir/article_245430.html
 22. علیزاده، جابر و محمـــدی، جمــــال (1400). تحلیلی بر رضایت از کیفیت زندگی در مناطق مرکزی شهرها (نمونه موردی: تأثیرات متغیرهای فردی در کیفیت زندگی ساکنین محلات مرکزی شهر اردبیل). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 53، شماره 3، صص. 1072-1049. https://jhgr.ut.ac.ir/article_77189.html?lang=en
 23. غفاری، غلامرضا؛ کریمی، علیرضا و نوذری، حمزه (1391). روند مطالعه کیفیت زندگی در ایران، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 1، شماره 3، صص. 134-107. https://jisr.ut.ac.ir/article_36564.html
 24. غیاثوند، الهام (1388). تأثیر سرمایه­های اجتماعی بر کیفیت زندگی ساکنان محلات شهری. فصلنامه مهندس مشاور، 45. https://www.sid.ir/paper/464753/fa
 25. قادری، پریسا؛ کریمیان بستانی، مریم و حافظ رضازاده، معصومه (1400). تحلیل توزیع فضایی شاخص‌های ترکیبی کیفیت زندگی شهری شهر چابهار، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، دوره 136، شماره 2، صص. 231-211. https://geography.garmsar.iau.ir/article_680448.html
 26. قاسمی، اکرم و نوری، زهرا (1395). ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای جدید با استفاده از سنجش کیفیت ذهنی؛ موردمطالعه: شهر جدید هشتگرد. پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دوره 7، شماره 25، صص. 172-159. https://jupm.marvdasht.iau.ir/article_1962.html
 27. قانعی، محبوبه؛ اسمعیل­پور، نجما و سرائی، محمدحسین (1396). سنجش کیفیت زندگی در محلات شهری در راستای ارتقاء کیفیت­زندگی (مطالعه موردی محله قلعه شهر بافق). پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دوره 8، شماره 28، صص. 44-21. https://jupm.marvdasht.iau.ir/article_2333.html
 28. قربانی، زینب؛ خاکپور، براتعلی و مافی، عزت‌اله (1392). تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله‌ها شهر چالوس. پژوهش و برنامه­ریزی شهری، دوره 4، شماره 13، صص. 18-1. https://jupm.marvdasht.iau.ir/article_1.html
 29. کاظم­زاده، علی؛ نیسانی سامانی، نجمه؛ درویشی بلورانی، علی؛ تومانیان، آرا و پوراحمد، احمد (1397). ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش‌ازدور و GIS، اطلاعات جغرافیایی سپهر، دوره 27، شماره 107، صص. 132-113. https://www.sepehr.org/article_33565.html
 30. موسوی، میرنجف و باقری، علی (1391)، ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت، پژوهش و برنامه­ریزی شهری، دوره 3، شماره 9، صص. 116-95. https://jupm.marvdasht.iau.ir/article_1521.html?lang=fa
 31. نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه و کاظمی، رضا (1393). نقش سبک­های دلبستگی و کیفیت زندگی رد پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. مجله­ی ناتوانی یادگیری، دوره 3، شماره 4، صص 124-142. https://jld.uma.ac.ir/article_193.html
 32. نظم­فر، حسین و محمدی، چنور (1396). سنجش کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه دو شهر اردبیل). آمایش محیط، دوره 10، شماره 36، صص. 92-69. https://ebtp.malayer.iau.ir/article_531364.html
 33. نقدی، اسداله و بابایی، حیدر (1394). مروری بر شاخص‌ها و مؤلفه‌های کیفیت زندگی شهری (موردمطالعه شهر همدان)،مطالعات مدیریت شهری، دوره 7، شماره 23، صص. 2-14. https://journals.srbiau.ac.ir/article_9389.html
 34. یوسف­زاده، زهره؛ نوری کرمانی، علی؛ حاتمی نژاد، حسین و حسین‌زاده، محمد مهدی (1399). بازآفرینی فضاهای شهری با رویکرد کیفیت زندگی در منطقه 15 تهران، جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه‌ای، دوره 11، شماره 1، صص. 774-753. http://www.jgeoqeshm.ir/article_133982.html
 35. ‏ Liu, B.C. (1996). Quality of Life Indicators in US Metropolitan Areas: A Statistical Analysis. Praeger, New York. https://www.jstor.org/stable/27521815
 36. Ahadnejad, M. & Najafy, S. (2020). Identification of Key Factors Affecting the Future Status of Quality of Life in Urban Settlements with an Emphasis on Future Studies (Case Study: Karmandan and Islamabad neighborhoods City of Zanjan). Geographical Planning of Space, Vol.10, No.35, pp.105-126. [Persion].
 37. Ahadnejad, M., Najafi, S. & Mohamadi Torkamani, H. (2020). Analysis of factors affecting the Urban Life Quality (Case study: Islamabad and Karmandan Neighborhoods City of Zanjan). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 15, No.1, pp.185-198. [Persion].
 38. Akbari, M. & Eltiyami nia, R. (2021). Analysis of effective Factor in quality of life and well-being in Iran Metropolis. Geography, 19, No.70, pp.81-96. [Persion].
 39. Alberti, F. G. & Giusti, J. D. (2012). Cultural heritage, tourism and regional competitiveness: The Motor Valley cluster. City, Culture and Society, Vol.3, No. 4, pp.261–273. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2012.11.003.
 40. Alizadeh, J. & Mohammadi, J. (2021). An Analysis of Quality of Life Satisfaction in Central areas Cities (Case Study: The Impacts of Individual Variables on the Quality of Life of Residents of Ardabil City Central Neighborhoods). Human Geography Research, Vol.53, No. 3, pp.1049-1072. [Persion].
 41. Amin Mozafari, F., Sideranjabrsaqazchi, M., Behari, H. & Mozen Amuqin, A. (2016). The relationship between dimensions of social capital and quality of life (case study: citizens over 18 years of age in Ardabil), Sociology and Lifestyle Management,3, No.9, pp. 119-155. [Persion].
 42. Amiri Majd, M., Hosseini, S. & Jafari, A. (2014). Comparing the Quality of Life and Marital Intimacy among Parents of Children with Down syndrome, Parents of Children with Learning Disabilities, and Parents of Normal Children. Journal of Learning Disabilities, 4, No.1, pp. 38-55. [Persion].
 43. Bahrayni, S.H., Ali Ghaleh Babakhani, M. & Sameh, R. (2015). Clarifying the Nature of the “Urban Quality of Life”: An Approach inthe Urban Design Theories. Armanshahr Architecture & Urban Development, 7, No13, pp.151-167. [Persion].
 44. Bastanian Shahgoli, M., Panahi, A. & Abdollahzadeh Taraf, A. (2018). Evaluating the indicators of urban life quality in old and new textures of Tabriz (Case study: Koch- e Bagh and Marzdaran). Sociological studies, 11, No.39, pp. 73-89. [Persion].
 45. Beriaji, F., Hataminejad, H. & Iqbali, N. (2018). Spatial inequalities and its effect on the quality of urban life (Case study: District 1 and 19 of Tehran), New attitudes in human geography, 11, No.3, pp. 1-23. [Persion].
 46. Biagi, B, Ladu, M. G. & Meleddu, M. (2018). Urban quality of life and capabilities: An experimental study. Ecological Economics, Vol.150, pp.137-152.‏ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800917301921
 47. Białowolska, D. (2016). Quality of life in cities–Empirical evidence in comparative European perspective. Cities, Vol.58, pp. 87-96. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275116301330
 48. Bonomi, A, Patric, D. & Bushnell, D.(2000).Validation of the United States’ version of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) instrument. Journal of Clinical Epidemiology, Vol.53, 1-12. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0895435699001237
 49. Charejoo, F. & Ahmadi, A. (2020). Evaluation of Quality Of Life Indicators in Sanandaj City Neighbourhoods. Journal of Studies of Human Settlements Planning, Vol.15, No.2, pp.483-498. [Persion].
 50. Dadfar, S., Moradi, V., Ahmadian, R. & BandarAbad, A. (2018). Formulating the process of urban development plans based on the foresight approach. Geography, Vol.16, No.57, pp.30-46. [Persion].
 51. De Guimarães, J. C. F, Severo, E. A, Júnior, L. A. F, Da Costa, W. P. L. B. & Salmoria, F. T. (2020). Governance and quality of life in smart cities: Towards sustainable development goals. Journal of Cleaner Production, Vol. No.3, pp.119926.‏ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652619347961
 52. Faria, P. A, Ferreira, F. A, Jalali, M. S, Bento, P, & António, N. J. (2018). Combining cognitive mapping and MCDA for improving quality of life in urban areas. Cities, Vol.78, pp.116-127.‏ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264275117312234
 53. Farouh, H. E, El Din, H. S., Shalaby, A, & Elariane, S.A. (2013). Principles of urban quality of life for a neighborhood. Hbrc, Vol.9, No. 1, pp. 86-92.‏ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1687404813000084
 54. Gavrilidisa, A. Ciocăneaa, C. Nițăa, M. Onosea, D. (2016). Urban Landscape Quality Index – planning tool for evaluating urban landscapes and improving the quality of life. Procedia Environmental Sciences, Vol.32, pp.155 –167. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029616001468
 55. Ghafari, G., Karimi, A., & Nozari, H. (2012). Trend study of quality of life in Iran. Quarterly of Social Studies and Research in Iran, Vol.1, No.3, pp.107-134. [Persion].
 56. Ghanei, M., esmailpoor, N., & saraei, M. H. (2017). Evaluating quality of life in neighborhoods in order to improve quality of life (case study: Ghale neighborhood, Bafgh). Research and Urban Planning, Vol.8, No.28, pp.21-44. [Persion].
 57. Ghasemi, K., & Noori, Z. (2016). Evaluation of quality of life in new towns using subjective quality assessment (Case study: Hashtgerd new town). Research and Urban Planning, Vol.7, No.25, pp.159-172. [Persion].
 58. Ghiyasvand, A. (2008). The effect of social capital on the quality of life of urban residents. Consulting Engineer Quarterly, Vol.45. [Persion].
 59. Ghorbani, Z., Khakpoor, B. & Mafi, E. (2013). Analysis of the spatial distribution of the quality of life in the Chalus City. Research and Urban Planning, 4, No.13, pp.1-18. [Persion].
 60. Goerlich, F. J. & Reig, E. (2021). Quality of life ranking of Spanish cities: A non-compensatory approach. Cities, Vol.109, pp. 102979. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264275120313275
 61. Hajloo, N. (2016). Causal modeling of teacher’s life quality based on emotional intelligence, anger and feelings of self-efficacy. Journal of School Psychology, Vol.4, No.4, pp. 37-59. [Persion].
 62. Hataminezhad, H., Manouchehri, A., Faraji, A. & Farhadi, S. (2011). The analysis of living standard in villages integrated into urban areas (The case of miyandoab city), Journal of Geography and Regional Development, Vol.9, No.1, pp. 219-243. [Persion].
 63. Hosseini Amin, S.N, Seyed Mirzaie, S.M & Adrisi A. (2017).Socio-Economic Factors Affecting the Quality of Life of Tehranian Citizens. Refah, Vol.17, No.66, pp. 223-254. [Persion].
 64. Kazemzadeh, A., Neisany Samany, N., Darvishi Boloorani, A., Toomanian, A. & Pourahmad, A. (2018). Assessment of the quality of urban life using remote sensing and GIS. Scientific- Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), Vol.27, No.107, pp.113-132. [Persion].
 65. Khademi, Z., Safaei, S. & Moradi Shahbaz, N. (2018). The Study of the Relationship between Social Capital and Quality Of Life (Case Study: Women Aged 25-65 Years in Tehran). Journal of Applied Sociology, Vol.29, No.2, pp. 147-168. [Persion].
 66. Mousavi, M. & Bagheri, A. (2017). Evaluation of the spatial distribution of the quality of life in the neighborhoods of Sardasht city, Research and Urban Planning, Vol.3, No.9, pp.116-95. [Persion].
 67. Murgs, F, & Klobucnik, M. (2018). Quality of Life in the City Urban Life or Well-Being in the City: Conceptualization and case study. Ekológia.Vol.37, No.2, pp.183–200. https://www.proquest.com/openview/234d0e296a783399ba70e13f604d69e3/1?pq-origsite=gscholar&cbl=28154
 68. Naqdi, A. & Babaei, Haider. (2014). A review of indicators and components of the quality of urban life (the case study of Hamadan city), Urban Management Studies, 7, No.23, pp. 2-14. [Persion].
 69. Narimani, M., Yosefi, F. & Kazemi, R. (2014). The role of attachment styles and quality of life in predicting psychological well-being in adolescents with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3, No.4, pp.124-142. [Persion].
 70. Nazmfar, H., & Mohammadi, C. (2017). Evaluate the quality of urban life in eleven localities in the Region 2 City of Ardabil. Environmental-based Territorial Planning (JETP), 10, No.36, pp. 69-92. [Persion].
 71. Papachristou, I.A, & Rosas-Casals, M. (2019). Cities and quality of life. Quantitative modeling of the emergence of the happiness field in urban studies, Cities, Vol.88, pp.191-208.‏ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026427511730940X
 72. Pereira, M, & Canavarro, C. M. (2015). Reliability and validity of the European Portuguese version of the quality of life index EUROHISQOL-8 in HIV-infected patients, Saude publica, Vol.2, pp.187-183. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0870902515000371
 73. Potter, J, Cantarero, R, & Wood, H. (2012). The Multi-Dimensional Nature of Predicting Quality of Life, Procedia- Social and Behavioral Scienes, Vol. 50, pp. 781-790. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812032181
 74. Pourmohammadi, M., Hossein Zadeh Delir, K., Ghorbani, R. & Zali, N. (2008). Re-engineering the planning process with an emphasis on the use of foresight, geography & development, 8, No.20, pp. 37-58. [Persion].
 75. Qadri, P., Karimian Bostani, M. & Hafez Rezazadeh, M. (1400). Spatial distribution analysis of the combined indicators of the quality of urban life in Chabahar city, New Attitudes in Human Geography, Vol.136, No.2, pp. 211-23. [Persion].
 76. Rasakh, K. (2012). Comprehensive culture of sociology and humanities. Volume II, Shiraz: Navid Publications. [Persion].
 77. Rezaei, M., & Asiyabani, Z. (2018). Evaluating the effectiveness of citizens' participation on the quality of life in urban affairs (case study: Niyriz city). Geography, Vol.15, No.58, pp.141-156. [Persion].
 78. Rezvani, M.R, Mansourian, H. & Sattari, M.H. (2013). Evaluating Quality of Life in Urban Areas (Case Study: Noorabad City, Iran). Social Indicators Research, Vol.112, No.1, pp. 203-220. https://doi.org/10.1007/s11205-012-0048-2
 79. Sabounchi Lilabadi, M., Aminzadeh Goharrizi, B., & Shahcheraghi, A. (2021). Study of mental indicators of quality of life of residents of residential complexes in new cities of Iran based on architectural features (Case study of Andisheh, Pardis, Parand cities). Geography, Vol.19, No.68, pp.143-163. [Persion].
 80. Salimi rad, S., karimiyan bostany, M., & anvari, M. R. (2021). Evaluation and analysis of quality of life Dimension in urban Region (Case study: Zahedan city). Geography (Regional Planning), Vol.12, No.1, pp. 267-255. [Persion].
 81. Sanaei, S., Sarvar, R. & Ezzatpanah, B. (2020). Feasibility study of integrated urban management with futuristic approach (Case study of Tehran metropolis). Geography, Vol.18, No.66, 35-54. [Persion].
 82. Shahin, S (1400). Evaluation of the quality of urban life (case study: Khomeini Shahr Manzareh), Geography and Environmental Studies, Vol.10, No.40, pp. 101-122. [Persion].
 83. Wann-Ming, W. (2019). Constructing urban dynamic transportation planning strategies for improving quality of life and urban sustainability under emerging growth management principles, Sustainable Cities and Society, Vol.44, pp.275-290. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210670718304724
 84. Wolniak, R. & Kowalska, I. (2020). The level of the quality of life in the city and its monitoring. Innovation: The European Journal of Social Science Research, Vol.3, No.34, pp.1-23.‏ https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13511610.2020.1828049
 85. Yousefzadeh, Z., Noori Kermani, A., Hataminejad, H. & hosseinzadeh, M. M. (2021). Regeneration Of Urban Spaces With A Life Quality Approach In Region 15 Of Tehran. Geography (Regional Planning), Vol.11, No.1, pp.753-774. [Persion].