پیامدهای دخالت انسان در محیط

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

اکوسیستم های بزرگ جهان آنچنان در معرض تخریب قرار دارند که این امر به صورت بزرگترین معضل جوامع انسانی درآمده است. ارقام زیر دلهره آور هستند: 25-50 درصد از چوشش گیاهی و گونه های جانوری پیش از پایان سده جاری مضمحل خواهند شد. جنگلها از نظر وسعت رو به کاهش و بیابانها رو به گسترش دارند. فرسایش، خاکهای حاصلخیز را از میان بر می دارد. گرمایش کره زمین به اثرات مخربی بر محیط زیست دارد. تئودور روزولت در 1959م گفت: اگر نسل فعلی به تخریب منابع ادامه دهد، برای فرزندان ما چیزی باقی نخواهد ماند. پیش از او، مالتوس در سده 18م رابطه میان افزایش جمعیت و منابع غذایی را مطرح ساخت. اینها و سایر دلنگرانی ها زمینه ساز شکل گیری فعالیتهای سبزها و دیگر نهادهای غیردولتی هوادار اکولوژی در اروپا شد. جغرافیدانان امروزی نمی توانند آنچه را که بر سر محیطهای کره زمین می آید، تحمل کنند. خسارات وارده به هوا، آب، خاک و پوشش گیاهی جغرافیدانان را وادار به اتخاذ دیدگاهی متفاوت و معتدل تر به جهان وادار می سازد. اگرچه آنان نسبت به داده هایی که اکولوژیستها در مورد خرابی های ناشی از فعالیتهای انسانی، نظر متفاوتی دارند، اما این معضل آنقدر جدی است که بنیادهای لازم را برای تحلیلهای جغرافیایی آتی فراهم سازد.

عنوان مقاله [English]

Consequences of human intervention in the environment

نویسنده [English]

  • H. Sadoogh
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The great ecosystems of the world are so exposed to destruction that this has become the biggest problem of human societies. The following figures are alarming: 25-50% of plant and animal species will disappear before the end of the current century. Forests are decreasing in size and deserts are expanding. Erosion destroys fertile soils. Global warming has devastating effects on the environment. Theodore Roosevelt said in 1959: If the present generation continues to destroy resources, there will be nothing left for our children. Before him, Malthus in the 18th century proposed the relationship between population growth and food resources. These and other concerns formed the basis for the formation of the activities of the greens and other non-governmental organizations in favor of ecology in Europe. Today's geographers cannot tolerate what is happening to the earth's environment. Damage to air, water, soil and vegetation forces geographers to adopt a different and more moderate view of the world. Although they have a different opinion regarding the data that ecologists have about the damage caused by human activities, but this problem is serious enough to provide the necessary foundations for future geographic analysis.