کنش های استدلالی ژئوپلیتیک انتقاید

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، ایران.

2 دانشگاه پیام نور، تهران. ایران.

چکیده

یکی از اهداف ژئوپلیتیک انتقادی، تحلیل کشورداری یا سیاست خارجی است. کد ژئوپلیتیک به عنوان مجموعه ای ازفرضیات استراتژیک که یک دولت بر اساس آن به تنظیم سیاست خارجی خود با دیگر کشورها می پردازد یکی از مصادیق استدلال ژئوپلیتیک است و به عنوان محصول استدلال ژئوپلیتیک عملی که یکی از حوزه های پژوهش ژئوپلیتیک انتقادی است قابل بررسی می باشد. مطالعه ژئوپلیتیک انتقادی در آشکارسازی استدلالات و فرضیات سیاست گذاران و ساخت کدهای ژئوپلیتیک که به عنوان پایه و اساس و توجیهی برای کنش های سیاست خارجی عمل می کنند، مفید بوده است. این مفهوم رابطه تنگاتنگی با مفهوم بینش ژئوپلیتیک دارد که ریشه در ژئوپلیتیک انتقادی داشته و در متن و بافت فضای اجتماعی قابل درک است.
پژوهش حاضر به عنوان مقاله مستخرج از رساله دکتری ضمن پرداختن به ژئوپلیتیک انتقادی و حوزه های مطالعاتی آن به بررسی دو مفهوم کد و بینش ژئوپلیتیک به عنوان کنشهای استدلالی مهم در ژئوپلیتیک انتقادی و نهایتا ارائه یک چارچوب تحلیلی برای استدلال ژئوپلیتیک عملی در راستای رویه سیاستمداری پرداخته است.

عنوان مقاله [English]

Argumentative actions of geopolitical criticism

نویسندگان [English]

  • Z. Pishgahifard 1
  • p. Soleymani 2
1 University of Tehran, Iran.
2 Payam Noor university of Tehran. Iran.
چکیده [English]

One of the goals of critical geopolitics is the analysis of statecraft or foreign policy. The geopolitical code as a set of strategic assumptions based on which a government regulates its foreign policy with other countries is one of the examples of geopolitical reasoning and can be investigated as a product of practical geopolitical reasoning which is one of the areas of critical geopolitical research. . The study of critical geopolitics has been useful in revealing the arguments and assumptions of policymakers and building geopolitical codes that serve as the basis and justification for foreign policy actions. This concept has a close relationship with the concept of geopolitical insight, which is rooted in critical geopolitics and can be understood in the context of social space.
The present research, as an article extracted from a doctoral dissertation, while dealing with critical geopolitics and its fields of study, examines the two concepts of code and geopolitical insight as important reasoning actions in critical geopolitics and finally presents an analytical framework for practical geopolitical reasoning in line with the political process. Is.