شهرگی و دگردیسی ساختاری- کارکردی خانه های روستایی مورد: روستاه ای پیرامون شهر زنجان

نویسندگان

چکیده

در سال های اخیر، توجه به جابجایی های روستایی- شهری، از یک سو، و اثرگذاری شهر بر دگرگونی بافت های روستایی، از سوی دیگر، پیوسته مورد تاکید بوده است. این مقاله می کوشد، روندهای تغییر را که زمینه ساز دگرگونی مسکن روستایی و خود زائیده شدت گرفتن جریان های شهری- روستایی، هم چون جریان افراد، اطلاعات، نوآوری و مانند آن، بوده است، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. فهم این دگرگونی ها مستلزم توجه به جنبه های مختلف این گونه جریان ها و درک مناسب فضای اجتماعی حاکم بر محدوده مورد مطالعه- روستاهای پیرامونی زنجان- بوده است.

عنوان مقاله [English]

Urbanization and structural-functional transformation of rural houses Case: A village around the city of Zanjan

نویسندگان [English]

  • A. Saidi
  • M. Ahmadi
چکیده [English]

In recent years, attention to rural-urban displacements, on the one hand, and the effect of the city on the transformation of rural textures, on the other hand, have been continuously emphasized. This article tries to examine and evaluate the trends of change that have been the basis for the transformation of rural housing and the self-induced intensification of urban-rural flows, such as the flow of people, information, innovation, and the like. Understanding these transformations requires paying attention to the various aspects of these flows and understanding the social environment that governs the area under study - the surrounding villages of Zanjan.