تحلیلی بر نقش وام مسکن در توسعه روستایی مورد: دهستان سیدابراهیم دهلران

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مهمترین نیازهای توسعه روستایی، مسکن روستایی است. تامین مسکن روستایی اغلب از عناصر مهم برنامه های مختلف توسعه بوده است. در سال های اخیر سیاست وام مسکن روستایی اجرا شده است و دولت از طریق وام مسکن اقدام به حمایت از نوسازی مسکن روستایی نموده است. هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی نقش وام مسکن درتامین مسکن روستایی به عنوان اجزای توسعه روستایی و تنگناهای اجرایی آن است. در این تحقیق سیاست “ارائه وام مسکن روستایی”، میزان توفیق و دلایل و عوامل موثر آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ناحیه مورد مطالعه تحقیق را دهستان سید ابراهیم از توابع شهرستان دهلران تشکیل می دهد. با توجه به ساختارروستاهای مورد مطالعه 60 خانواربه طور تصادفی از روستاهای نمونه تحقیق انتخاب شده و پرسشنامه تحقیق با مراجعه مستقیم به خانوارها تکمیل شده است. اطلاعات جمع آوری شده براساس آمار توصیفی و مطالعه مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد که سیاست وام مسکن روستایی با توفیق کامل همراه نبوده است زیرا در قالب برنامه ریزی سیستماتیک و جامع توسعه روستایی و هماهنگ با اهداف توانمندسازی ارائه نشده است. از این رو اساسی ترین خط مشی برای دستیابی به توسعه روستایی توانمندسازی جامعه بر پایه استعدادهای انسانی و منطقه ای است.

عنوان مقاله [English]

An analysis of the role of housing loans in rural development Case: Dehistan Seyyed Ibrahim Dehlran

نویسندگان [English]

  • Hassan Afrakhte
  • N. Havasi
Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the most important needs of rural development is rural housing. Providing rural housing has often been an important element of various development programs. In recent years, the rural housing loan policy has been implemented and the government has supported the renovation of rural housing through housing loans. The basic purpose of the current research is to investigate the role of mortgages in providing rural housing as components of rural development and its implementation bottlenecks. In this research, the policy of "providing rural housing loans", the success rate and its reasons and factors have been analyzed. The study area of the research is Seyed Ebrahim Dehistan, which is part of Dehleran County. According to the structure of the studied villages, 60 households were randomly selected from the research sample villages and the research questionnaire was completed by referring directly to the households. The collected information has been analyzed and concluded based on descriptive statistics and comparative study. The result shows that the rural housing loan policy has not been fully successful because it has not been presented in the form of systematic and comprehensive rural development planning and coordinated with empowerment goals. Therefore, the most basic policy to achieve rural development is community empowerment based on human and regional talents.