قلمروهای جغرافیایی در فقه سیاسی اسلام

نویسندگان

دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

مطابق تعریفی که علمای اسلام از علم فقه ارائه کرده اند، فقه را عبارت از فهمیدن و دانستن قوانین و احکام شریعت اسلام از طریق دلایل تفصیلی آنها می دانند. ایضا در مورد «فقه سیاسی» نیز گفته شده است که، فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم می باشد.. طی نوشته حاضر تلاش به عمل آمده تا به بحث و بررسی پیرامون موضوعات و قلمروهای جغرافیایی در چارچوب فقه سیاسی اسلام پرداخته شده و به تبیین قلمروهای ژئواستراتژیکی و واحدهای ژئوپلیتیکی عالم و فرایندهای مرتبط با تقسیمات مکانی و فضایی از این منظر، مبادرت نمائیم.

عنوان مقاله [English]

Geographical territories in Islamic political jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Hassan Kamran
  • M. Vasegh
  • M. Minaie
University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

According to the definition provided by Islamic scholars of the science of jurisprudence, they consider jurisprudence to be understanding and knowing the laws and rulings of the Islamic Sharia through their detailed reasons . It has also been said about "political jurisprudence" that Islamic political jurisprudence is a set of jurisprudential and legal rules and principles that are responsible for regulating the relations of Muslims with themselves and other nations of the world (ibid., 76). In this article, an attempt has been made to discuss the issues and geographical territories within the framework of Islamic political jurisprudence and to explain the geostrategic territories and geopolitical units of the world and the processes related to spatial and spatial divisions from this point of view.