بررسی ظرفیت های بافت فرسوده و توانمندسازی آن (مطالعه موردی: شهر بافق)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تحولات شهرنشینی در دهه های اخیر با تغییرات عمده در بافت های شهری همراه بوده است. فرسودگی بافت و پیامد فرسودگی که در نهایت به از بین رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان می شوند در اشکال گوناگون از جمله کاهش و یا فقدان شرایط زیست پذیری و ایمنی و نیز نابسامانی های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، تاسیساتی قابل دریافت و شناسایی است. رویکرد حاکم بر این پژوهش «توصیفی –تحلیلی» است. جامعه آماری محلات بافت فرسوده شهر بافق براساس طرح جامع شهر است. شهر بافق دارای مساحتی بالغ بر 1327 هکتار شامل 25 محله بوده که 21 هکتار از آن را بافت فرسوده شامل محلات باغ قاضی، کاکامیر، حوض بازو و محلات باغ لردو، چهار پرگار و باغ بزرگ تشکیل می دهند. بررسی ها نشان می دهد از کل محدوده بافت فرسوده در سال 1389 در حدود 6 هکتار مربوط به کاربری مسکونی است و در ارتباط با تاسیسات و تجهیزات از نظر شبکه گازرسانی و سیستم محل دفع زباله از وضعیت مناسبی برخوردار نیست به ویژه که جمع آوری زباله توسط شهرداری به نحو مطلوب صورت نمی گیرد و آلودگی زیست محیطی به شدت در محدوده بافت دیده می شود. کاربرد مدل ANP در اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ناکارایی بافت فرسوده شهر نشان می دهد شاخص های اقتصادی و مدیریتی، و در مرتبه بعد عوامل کالبدی، به ویژه وجود بناهای تخریبی و مرمتی بیشترین تاثیر را در ناکارآمدی بافت دارند. بررسی ها بر اساس الگوی تحلیلی SWOT در ارتباط با شاخص ها و عوامل تاثیرگذار روشن می سازد که در زمینه مطالعات طبیعی محیطی، کاربری اراضی، شبکه معابر، مسکن، اقتصادی، مشارکت ساکنین و مدیریتی سازمانی، سازمان های متولی مدیریت بافت فرسوده در شهر بافق موفق نبوده اند و از قوت ها و فرصت های موجود در جهت کاهش نقاط ضعف و تهدیدات موجود در محدوده بافت فرسوده شهر بافق با برنامه عمل نکرده اند به طوری که ارزیابی عوامل داخلی با 81/1 و ارزیابی عوامل خارجی با 13/1 نشان دهنده این موضوع است. در نهایت راهبردها و برنامه هایی چون قائل شدن نقش قانونی برای شورایاری های محلات در امر بهسازی و نوسازی، حمایت و تشویق از تجمیع قطعات ریزدانه، مشخص کردن متولی واحد بافت های مسئله دار، واگذاری بافت های فرسوده از طریق طرح های جامع و ارائه تسهیلات مالی به ساکنین در امر ساماندهی بیشترین تاثیر را در مدیریت مطلوب بافت فرسوده شهر بافق دارند.

عنوان مقاله [English]

Investigating the capacities of worn-out tissue and empowering it (case study: Bafaq city)

نویسنده [English]

  • R. Sarvar
Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Urbanization developments in recent decades have been accompanied by major changes in urban contexts. The wear and tear of the fabric and the result of the wear and tear, which eventually leads to the loss of its dignity in the minds of the citizens, can be perceived and identified in various forms, including the reduction or lack of livability and safety conditions, as well as physical, social, economic, and institutional disorders. The governing approach of this research is "descriptive-analytical". The statistical population of the worn-out neighborhoods of Bafaq city is based on the comprehensive plan of the city. The city of Bafaq has an area of 1327 hectares and includes 25 neighborhoods, 21 hectares of which are worn out, including the neighborhoods of Bagh Ghazi, Kakamir, Hoz Bazo, and Bagh Lerdu, Chahar Pargar, and Bagh Boghor. Investigations show that in 1389, about 6 hectares of the total area of worn-out fabric is related to residential use, and in relation to the facilities and equipment, in terms of the gas supply network and the waste disposal system, it is not in a good condition, especially that the waste collection by Municipality is not done in a good way and environmental pollution is seen strongly in Baft area. The application of the ANP model in prioritizing the factors affecting the inefficiency of the city's worn-out fabric shows that economic and management indicators, followed by physical factors, especially the presence of demolition and restoration buildings, have the greatest effect on the inefficiency of the fabric. Investigations based on the SWOT analytical model in relation to indicators and influential factors make it clear that in the field of natural environmental studies, land use, road network, housing, economic, residents' participation and organizational management, the organizations in charge of managing worn-out fabric in Bafaq city have not been successful and have not used the existing strengths and opportunities to reduce the weaknesses and threats in the area of the worn-out city of Bafaq with the plan, so that the evaluation of internal factors with 1.81 and the evaluation of external factors with 1.13 indicate This is the issue. Finally, strategies and programs such as assigning a legal role to neighborhood councils in the matter of improvement and renovation, supporting and encouraging the consolidation of fine-grained parts, specifying the trustee of the unit of problematic structures, handing over worn-out structures through comprehensive plans and providing facilities Finances to the residents have the greatest impact on the management of the worn-out fabric of Bafagh city.