متغیرهای اثرگذار مدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر فرادکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران.

2 استادجغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران.

چکیده

امروزه در چارچوب رویکردهای نوین مدیریت شهری، برپارادایم مدیریت مطلوب شهری تاکید می گردد واین مدیریت به عنوان الگوی مناسب جهت پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهروندان و مشکلاتی که شهرها با آن مواجه اند، دیده می شود. بررسی جامعه شهری کلانشهرتهران نشان می دهد به علت عدم توجه به اصول سازمان دهی سیاسی فضا و مدیریت سیاسی ناکارآمد فضا، تهران در حال حاضر گرفتار مشکلات شهرنشینی شده است.در این پژوهش ، متغیرهای اثرگذار که برمدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران شامل شاخص سیاسی – امنیتی، جغرافیایی – ارتباطی، اجتماعی – فرهنگی و قانونی به تجزیه و تحلیل و آزمون نحوه مدیریت سیاسی فضا در کلان شهر تهران پرداخته شده است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش ازنوع ،تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد. متغیر‌ها با استفاده از روش های آزمون T، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد آزمون قرار می گیرد. تعدادی از پرسش‌ها بر اساس طیف لیکرت طراحی شده اند وتعدادی به صورت دو تا چند گزینه ای می باشند. در واقع سعی شد سوالات جهت دهی شده نباشند و نظر محقق در آنها القاء نشده باشد. در نهایت تعداد 84 پرسشنامه تکمیل گردید.جامعه آماری این پژوهش مدیران شهرداری تهران، مدیران دولتی و مدیران رده های میانی درگیر در امر سازمان دهی سیاسی فضا و نیز نخبگان دانشگاهی ومتخصصان حوزه مدیریت سیاسی فضا می باشند.این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که متغیرهای اثرگذار بر مدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران کدامند؟ نتایج حاکی از آن است که بین متغیر های سیاسی ـ امنیتی، جغرافیایی ـ ارتباطی، اجتماعی ـ فرهنگی و قانونی با مدیریت سیاسی فضا درکلانشهر تهران ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین متغیر سیاسی ـ امنیتی دارای بیشترین اهمیت و بعد ازآن متغیر جغرافیایی ـ ارتباطی، شاخص اجتماعی ـ فرهنگی و شاخص قانونی در رتبه های بعدی قراردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of effective variables of political management of space in Tehran metropolis

نویسندگان [English]

 • Saeid Khatam 1
 • Zahra Ahmadypoor 2
1 Post-doctoral researcher of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, within the framework of new urban management approaches, the optimal urban management paradigm is emphasized, and this management is seen as a suitable model to respond to the growing needs of citizens and the problems faced by cities. The investigation of the metropolitan society of Tehran shows that due to the lack of attention to the principles of political organization of space and ineffective political management of space, Tehran is currently suffering from urbanization problems. In this research, the influencing variables on the political management of space in Tehran metropolis, including political-security, geographical-communication, social-cultural and legal indicators, have been analyzed and tested on the way of political management of space in Tehran metropolis. This research is a descriptive-analytical research according to the practical purpose and in terms of the method. Variables are tested using T-test, Pearson correlation and linear regression methods. Some of the questions are designed based on the Likert scale, and some of them are two- to multiple-choice. In fact, it was tried that the questions were not directed and the researcher's opinion was not induced in them. Finally, 84 questionnaires were completed. The statistical population of this research is the managers of Tehran municipality, government managers and middle managers involved in the political organization of space, as well as academic elites and experts in the field of political management of space. This research seeks to answer the question that what are the variables affecting the political management of space in Tehran metropolis? The results indicate that there is a significant relationship between political-security, geographic-communication, social-cultural and legal variables with the political management of space in Tehran metropolis. Also, the political-security variable has the most importance, followed by the geographic-communication variable, social-cultural index and legal index.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political management of space
 • Urban governance
 • Optimal urban management
 • Tehran metropolis
 1. اتقائی، حمید و پیله‌ور، علی اصغر ( 1393). تدوین الگوی تحقق مدیریت یکپارچه ما در شهرها، نمونه موردی: مشهد، مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر، ‌‌دوره 9، شماره 17، ‌‌صص. 285-301. ‌‌
  http://www.armanshahrjournal.com/article_44633.html
 2. احمدی‌پور، زهرا و حیدریان، مهدی (1398). سازمان‌دهی سیاسی فضا شهر از منظر الگوی پراکنش شعبه اخذ رأی شهر ایوان، ‌‌مجله پژوهش‌های جغرافیای سیاسی، دوره 4، شماره 1، ‌‌صص. 97-120. https://pg.um. ac.ir/article_26946.html
 3. احمدی پور، زهرا و قادری حاجت، مصطفی (1395). ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری، نشر سمت، چاپ دوم. https://samta.samt.air/content/8310
 4. احمدی‌‌پور، زهرا و میرزایی‌‌تبار، میثم (1389). نقش احساس مکانی در سازمان‌دهی سیاسی فضا، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، دوره 6، شماره 12، صص. 47-62. https://www.sid.ir/paper/130517/fa
 5. اسلامی اکندی، محسن؛ ایلانلو، مریم؛ ابراهیمی، لیلا و بزرگمهر، کیا (1400). تحلیل راهبردهای توسعه منطقه‌‌ای پایدار در استان مازندران، فصلنامه جغرافیا، دوره 19، شماره 70 ، صص. 119-134. https://www.sid.ir/paper/965006/fa
 6. افضلی، رسول؛ کامران، حسن و عابدی‌‌ شجاع، فرزاد (1400). تحلیل گفتمان مدیریت سیاسی فضا در کشور کوبا پس از انقلاب 1959، فصلنامه جغرافیا، دوره 19، شماره 69، صص. 1-18. https://mag.iga.ir/article_246226.html
 7. پارسا، شهرام (1396). تبیین الگوی شهر هوشمند با تأکید بر حکمروایی شدن تهران، رساله دکتری، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران. ‌‌
 8. جان‌‌پرور، محسن و قربانی‌‌سپهر، آرش (1400). تبیین فلسفی‌– مفهومی ژئوپلیتیک شهری، فصلنامه جغرافیا، دوره 19، شماره 68، صص. 163-184. https://mag.iga.ir/article_245433.html
 9. جعفری، مهتاب؛ واثق، محمود؛ پیشگاهی‌‌فرد، زهرا و یزدان‌‌پناه، کیومرث (1400). تحلیل سیستمی تقسیم سیاسی فضا در ایران، فصلنامه جغرافیا، دوره 19، شماره 69، صص. 39-52. https://www.sid.ir/paper/964932/fa
 10. خاتم، سعید؛ احمدی، سید عباس؛ واثق، محمود و ویسی، هادی (1400). آسیب‌‌شناسی مدیریت سیاسی فضا در کلان‌شهر تهران. جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای ، دوره 11، ‌‌شماره 39، ‌‌صص. 89-106. https://gaij.usb.ac.ir/article_6328.html
 11. خاتم، سعید؛ احمدی، سید عباس؛ واثق، محمود و ویسی، هادی (1400). شناسایی و تحلیل چالش‌های مدیریت سیاسی فضا در کلان‌شهر تهران با رویکرد داده بنیاد، ‌‌جغرافیای اجتماعی شهری، ‌‌دوره 8، ‌‌شماره 18، ‌‌صص. 221-242. https://jusg.uk. ac. ir/article_2863.html
 12. روشنایی، علی (1389). تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر نوسازی بافت‌های فسروده در ایران، سازمان نوسازی شهر تهران. ‌‌
 13. قادری حاجت، مصطفی و مختاری هشی (1396). هیدروپلتیک خاورمیانه در افق سال 2025، فصلنامه ژئوپلتیک، دوره 9، شماره 1، ‌‌صص. 36-74. http://journal.iag.ir/article_57064.html
 14. قالیباف، محمدباقر؛ حافظ‌نیا، محمدرضا و محمد پور، علی (1392). نقش تقسیمات شهر در مدیریت یکپارچه شهری مطالعه موردی: شهر تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، دوره 1، شماره 11، صص. 47-69. https://www.sid.ir/paper/150401/fa
 15. کاوندی کاتب و ابوالفضل، حافظ‌نیا، ‌‌محمدرضا (1400). ‌‌بررسی عوامل مؤثر بر سازمان و مدیریت سیاسی فضا درکشورهای جهان، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 17، شماره 2، ‌‌صص. 27-61. http://journal.iag.ir/article_108151.html
 16. کوزه‌‌گر، حمیدرضا و استعلاجی، علیرضا (1400). ارزیابی تغییرات مدیریتی و کالبدی– فضایی شهرهای پیرامون مادرشهر تهران، فصلنامه جغرافیا، دوره 19، شماره 68، صص. 205-218. https://www.sid.ir/paper/964925/fa
 17. لطفی، حیدر (1394). بررسی تطبیقی تأثیر شکل مدیریت سیاسی فضا بر توسعه منطقه ای مطالعه‌‌ی موردی جزایر قشم و کیش، فصلنامه آمایش محیط، دوره9، شماره32، صص. ‌‌169-184.
  https://ebtp.malayer.iau.ir/article_523314.html
 18. میر مسعودی، سید پویا و رضا منصوری ارمکی (1397). بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهر تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، دوره 2، شماره 4، صص. 45-60. https://www.sid.ir/paper/199273/fa
 19. نوروزی، زهرا (1396). تحلیل اثرات حکمروایی در توسعه پایدار اقتصادی مناطق روستایی قم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا تهران. https://noordoc. ‌‌ir/thesis/94832
 20. Huriye, A. A. & Ahmed, H. O. (2020). The Impact of Good Governance on Socio-economic Development in Banaadir Region-Somalia. Epra International Journal of Multidisciplinary Research. Vol. 6. 247-251. 60. doi.org/10.36713/epra2013
 21. Addink, H. (2019). Good Governance: Concept and Context, Oxford University Press; Illustrated edition (June 18). https://www.amazon.com/Good-Governance-Concept-Henk-Addink/dp/0198841159
 22. Afzali, R., Kamran, H. & Abedi-Shojaa, . (2021). Analysis of the Political Management Discourse of Space in Cuba after the 1959 Revolution, Geography Quarterly, Vol. 19, No. 69, pp. 1-18. http://dor.net/dor/20.1001.1.27172996.1400.1969.1.9 [Persian].
 23. Ahmadipour, Z . & Mirzaei Tabar, M . (2009). The Role of Geopathy on Political Organization of Space, Geographical Quarterly of Amayesh Journal, Vol. 6, No. 12, pp. 47-62 [Persian].
 24. Ahmadipour, Z. & haidrian, M . (2018). The Political Organization of the Space City from the Point of View of the Distribution Pattern of the Voting Branch of the City of Ivan, Magazine of Political Geography Research, Vol. 4, No. 1, pp. 97-120. https://doi.org/10.22067/pg.v4i1.84036. [Persian].
 25. Ahmadipour, Z. & Qadri Hajat, (2015). Political Organizing and Planning of Urban Space, Samt, 2nd Edition. https://samta.samt.ac.ir/product/8310 [Persian].
 26. Ba Chien, N. & Nghi Thanh, (2022). The Impact of Good Governance on the People’s Satisfaction with Public Administrative Services in Vietnam. Administrative Sciences. pp. 1-12. https://doi.org/10.3390/admsci12010035
 27. Darkow , L. (2015). The Involvement of Middle Management in Strategy Development - Development and Implementation of a Foresight-based Approach, Technological Forecasting & Social Change: Vol. 23, No. 101, pp. 10–24. https://doi. org/10.1016/j.techfore.2013.12.002
 28. Eslami Akandi , Ilanloo M., Ebrahimi L., & Bozorgmehr, K. (2021). Analysis of Regional Development Strategies Stable in Mazandaran Province, Journal of Geography, Vol. 19, No.70, Autumn 2021.  PP. 119-134. http://dor.net/dor/20.1001.1.27172996.1400.19.70.7.7.  [Persian].
 29. Etqaei, H , & Pilehvar, A. (2013). Designing Integrated Urban Management Pattern for Metropolises, Case Study: Mashhad, Arman Shahr Architecture and Urbanism Magazine, Vol. 9, No. 17, pp. 285-301. [Persian].
 30. Agyemang, S. K., Amedzro, K. K. & Silva, E. (2017). The Emergence of City-Regions and their Implications for Contemporary Spatial Governance: Evidence from Ghana. Cities, Vol. 71, pp. 70-79. https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.07.009.
 31. Ghaderi Hajat, M. & Mokhtari Hashi, H . (2016). Hydropolitics of the Middle East in Horizon of 2025; Case Study: the Basins of Tigris, Euphrates, Jordan & Nile Rivers, Geopolitics Quarterly, Vol. 9, No. 1, pp. 36-74. https://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/73613871103.pdf. [Persian].
 32. Ghalibaf, ,M., Hafez Nia, M. &Mohammad Pour, A . (2012). The role of City Divisions in Integrated Urban Management, A Case Study: Tehran, Scientific-Research Quarterly of the Geographical Society of Iran, Vol. 11, No. 37, pp. 47-69. [Persian].
 33. Jafari, M., Vasegh, M., Pishgahifard, Z., & Yazdan Panah Derow, K. (2021). Systematic Analysis of Political Division of Space in Iran, Journal of Geography, Vol.19, No. 69, pp. 39-52. http://dor.net/dor/20.1001.1.27172996.1400.19.69.3.1 [Persian].
 34. Ghorbani Sepehr, A. & Janparvar, M. (2021). Philosophical-Conceptual Explanation of Urban geopolitics, Geography Quarterly, Vol. 19, No. 68, pp. 164-184. [Persian].
 35. Kavandi Kateb, A. & Hafeznia, M. R. (2021). Investigating the Effective Factors on Political Organization and Management of the Space in the World States, Geopolitics Quarterly, Vol. 17, No. 2, pp. 27-61. [Persian].
 36. Khatam, S., Ahmadi, S. A., Vasegh, M. & Veisi, H. (2021). Pathology of Political Space Management in Tehran Metropolis. Geography and Territorial Spatial Arrangement, vol. 11, No. 39, pp. 113-136. http://dx.doi.org/ 10.22111/GAIJ.2021.6328 [Persian].
 37. Khatam, S., Ahmadi, S. A., Vasegh, M. & Veisi, H. (2021). Identify and Analyze the Challenges of Political Space Management in the Metropolis of Tehran with the Data Foundation Approach. Urban Social Geography Journal, Vol. 8, No. 18, pp. 221-242. https://doi.org/10.22103/JUSG.2021.2040. [Persian].
 38. Koozegar, H. R. & Estslaji, Al . (2021). Evaluation of Managerial and Physical-Spatial Changes of Cities around the Capital of Tehran (Case study: Ghods city), Geography Quarterly, Vol. 19, No. 68, pp. 205-218. https://dorl.net/dor/20.1001.1.27172996.1400.19.1.12.4. [Persian].
 39. Loibl, W. & Bell, S. (2011). Population and Migration. In: Piorr, A., Ravetz, J., & Tosics, I. (eds). Peri-Urbanisation in Europe. University of Copenhagen / Academic Books Life Sciences. pp. 50-55.
 40. Lotfi, H. (2016). A Comparative Study of the Impact of Form of Political Management of Space on Regional Development: Case Study Qeshm and Kish, Amayesh Environment Quarterly, Vol. 9, No. 32, pp. 169-184. [Persian].
 41. Lou, S. & Tang C. (2021). Why Governance Fail: A Case Study of the Macau Sin Fong Garden Incident. Public Policy and Administration Review. Vol. 9, No. 2, pp. 1-9. https://doi.org/10.15640/ppar.v9n2a1
 42. Ghellere M., Devitofrancesco A., & Meroni I. (2017). Urban sustainability assessment of neighborhoods in Lombardy. Energy Procedia. Vol. 1, No. 122, PP. 44-49. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.07.310
 43. Mirmasoudi, S. P. & Mansouri Armaki, R. (2018). Investigating Solutions to Implementing Integrated Urban Management in Tehran, Journal of Urban Management Studies, Vol. 2, No. 4, pp. 45-60. [Persian].
 44. Mustafa ,N., Bajrami, A. & Islami, X. (2022). Electronic Services Management in Local Governance – Evidence from a Transitional Economy. International Journal of Sustainable Development and Planning Vol. 17, No. 2, pp. 615-621. https://doi.org/10.18280/ijsdp.
 45. Nafi, N. B. & Kamaluddin, A. (2020). Public Sector Potential for Organisational Innovation: Examining Impact of Good Governance Principles and Integrit. International Journal of Current Innovations in Interdisiplinary Scientific Studies. Vol. 4, No. 2, pp. 13-27. www.ij-ciss.eu.
 46. Noring, L., Ohler, L. P. & Struthers, D. (2021) . City Government Capacity and Patterns in Urban Development Project Governance. Urban Affairs Review, Vol. 57, No.5, pp. 1343-1371. https://doi.org/10.1177/1078087419897808
 47. Nowrozi, Z . (2016). Analysis of the Effects of Governance in the Sustainable Economic Development of Rural Areas of Qom, Master's Thesis, Tehran Faculty of Geography, pp. 84. [Persian].
 48. Nygrén, N. A. (2018). Scenario Workshops as a Tool for Participatory Planning in a Case of Lake Management, Journal of Futures, Vol. 24, No. 69, pp. 1-30. DOI:1016/j.futures.2018.10.004.
 49. Omri, A. & Mabrouk, N. B. (2020). Good Governance for Sustainable Development Goals: Getting ahead of the Pack or Falling Behind? Environmental Impact Assessment Review, 83, 106388. https:// DOI:1016/j.eiar.2020.106388
 50. Parsa, Sh . (2016). Explaining the Smart City Model with an Emphasis on the Governance of Tehran, Doctoral Dissertation, Faculty of Geography, University of Tehran, pp. 172. [Persian].
 51. Peregrine, P. (1991). Some Political Aspects of Craft Specialization. World Archaeology, Vol. 23, No. 1, pp. 1-11. https://doi.org/10.1080/00438243.1991.
 52. Randt, N. P. (2015). An Approach to Product Development with Scenario Planning:
  The Case of Aircraft Design, Journal of Futures, Vol. 19, No. 71, pp. 11-28. https://doi.org/10.1016/j.futures.2015.06.001
 53. Santos, A. A. D., Crispim, S., Oliva, E. C. & Dornelles, M. (2020). Codes of Corporate Governance of Latin American Countries: Analysis of un Practices. Revista de Administração Mackenzie. Vol. 21, No. 6. pp. 1–28. doi:10.1590/1678-6971/eRAMD200061.
 54. Schwarz, J. , Ram, C., & Rohrbeck, R. (2019). Combining Scenario Planning and Business Wargaming to Better Anticipate Future Competitive Dynamics, Journal of Futures, Vol. 18, No. 75, pp. 1-19.  https://doi.org/10.1016/j.futures.2018.10.001.
 55. Willsteed, E., Birchenough, S., Gilla, Andrew. & Simon, J. (2018). Structuring Cumulative Effects Assessments to Support Regional and Local Marine Management and Planning Obligations, Journal of Marine Policy, Vol. 17, No. 98, pp. 23–32. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.09.006.
 56. Wolfram, (2017). Grassroots Niches in Urban Contexts: Exploring Governance Innovations for Sustainable Development in Seoul. Procedia Engineering 198. pp. 622 – 641. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.07.116.
 57. Zhuykov, V. N. (2022). Smart City Information Base as a Promising Tool of Urban Management. Urban Сonstruction and Architecture, Vol. 12, No. 1, 18-33. https://doi.org/10.17673/Vestnik.2022.01.3
 58. Zimmermann, K. (2014). Democratic Metropolitan Governance: Experiences in Five German Metropolitan Regions. Urban Research & Practice, Vol. 7, No. 2. 182-199. https://doi.org/10.1080/17535069.2014.910923.