پیشران های کلیدی اثرگذار بر کیفیت زندگی در خام شهرها(مطالعه موردی: شهر مصیری)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در دهه‌های گذشته با توجه به تمرکز بیش از حد جمعیت در شهرهای بزرگ و مشکلاتی که گریبان‌گیر این شهرها شده و همچنین با توجه به اهمیت تعاملات سکونتگاه‌های روستایی و شهری به‌منظور ایجاد یک نظام برنامه‌ریزی هماهنگ سرزمینی، ایجاد سکونتگاه‌های روستا- شهری به عنوان یکی از راهکارها و سیاست‌های مهم مدنظر قرار گرفته است. برهمین اساس در سال‌های اخیر سکونتگاه‌های روستایی زیادی به نقاط شهری تبدیل شده‌اند. یکی از موارد مورد توجه در این تغییر، تغییرات صورت گرفته در کیفیت زندگی ساکنان است. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر، بررسی رضایتمندی ساکنان شهر مصیری از کیفیت زندگی خود بعد از ارتقای سکونتگاه است. برای این منظور مجموعه شاخص‌های اجتماعی، آموزش، اقتصادی، مدیریت،بهداشت و درمان و کالبدی- فضایی استفاده شد. داده‌های پژوهش به‌صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آماری همچون آزمون تی تک نمونه‌ای، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه و کای اسکوئر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد ارتقای سکونتگاه نتوانسته است تغییرات مطلوبی در زندگی ساکنان ایجاد کند، با توجه به نتایج، ساکنان از کیفیت زندگی خود در ابعاد مورد بررسی رضایت پایینی دارند. به اعتقاد آن‌ها با توجه به اهمیت عملکرد مدیریت شهری و همچنین تغییرات شاخص‌های اقتصادی در بهبود وضعیت کنونی، نیاز است این دو شاخص و عوامل تاثیرگذار در بهبود آن‌ها در اولویت رسیدگی و برنامه‌ریزی قرار گیرد. در آخر پیشنهاد می‌شود؛ استفاده از ظرفیت موقعیت ارتباطی درون و برون‌استانی، بهبود تجهیزات شهری و بسترسازی رشد اقتصادی با تاکید بر بخش کشاورزی و صنایع کوچک بیش‌تر مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The key drivers affecting the quality of life in raw cities (case study: Masiri city)

نویسندگان [English]

 • Ali Hosseini 1
 • Ali Saberi 2
1 Associate Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran/
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
In recent decades, the overpopulation of major cities has given rise to numerous issues. Meanwhile, it is essential for rural and urban settlements to interact so that a nationwide planning system could be developed. A key strategy would be to build urban-rural settlements. Several rural settlements have been urbanized in recent years, bringing about remarkable changes to people’s lives. Many of these cities were originally villages that were established for reasons such as reaching the population threshold, administrative-management requirements or the request of local residents, and for important purposes such as balancing the urban system and reducing the population concentration of metropolises and large cities, as well as creating a planning system. Such an example is changes in the residents’ quality of life. The present study aimed to evaluate the quality of life satisfactionof the residents of Masiri city, Iran after the settlement was promoted.
 
Methodology
The statistical sample of the research is Masiri city in Fars province. The population of the study is Residents in this City. Library and field methods have been used to collect the findings. In the latter method, a researcher made questionnaire was utilized To measure the Quality of Life in the citie studied In time after the upgrade Furthermore, 368 questionnaires based on the Cochran model And in a simple random sampling method was used were distributed among the target population.Thus, validity of the questionnaire was confirmed by expert opinions via Cronbach's alpha. Therefore, given that the calculated Cronbach's alpha is more than 0/7, it can be said that questionnaire have the acceptable reliability And the internal correlation between the variables is high. Subsequently, using SPSS software and tests such as One-sample T Test, Pearson correlation, multiple regression and Chi-square The level of Satisfaction with quality of life In Masiri citie were analyzed.
 
 
Results and discussion
The findings of the research show that the policy of turning rural areas into cities has not had a favorable effect on the quality of life in Misiri. According to the descriptive statistics and the average limit of 3 for evaluating and valuing the investigated components and items, the average satisfaction of the residents with the overall quality of life after upgrading the village to the city was 2/07, which is a low value and indicates the poor quality of life. According to the results of the Pearson correlation test, there is a significant correlation between the research components. According to this test, economic and physical-spatial indicators have the highest positive correlation with a value of 0/636, and education and social indicators have the lowest correlation with a value of 0/308. Also, the results of multiple linear regression show that there is a high correlation between the independent variables of the research and the dependent variable of quality of life, and the independent variables have a great impact in explaining the dependent variable. According to this test, economic and education variables with regression coefficients of 0/397 and 0/006 respectively have the highest and lowest impact on the quality of life variable after upgrading the settlement. Finally, the chi-square test showed that there is a relationship between the investigated variables and the quality of life in Masiri city, and the obtained results are significant and acceptable. In general, the implementation of this policy in the city of Misiri has been unsuccessful, and the residents have a very low level of satisfaction with the existing condition of their settlement after the upgrade.
 
Conclusion
Research analysis shows that in Masiri city, residents are dissatisfied with the current situation of their city after its transformation to the city and the measures taken. Their degree of satisfaction was higher, per the findings, prior to the settlement's growth. The study's findings indicate that  in the city of Masiri settlement development strategy and related actions have not been succeeded. The reasons for this, according to the locals, include Poor performance by urban organizations in enhancing access conditions and lack of proper access, an inadequate transportation system, insufficient access to petrol stations, a lack of quantity and quality of educational facilities, a lack of favorable changes in different economic areas, including resident employment and income, as well as a lack of favorable attention to the gender equality issue in the workforce.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of life
 • Raw cities
 • Village-urban interactions
 • Village-city
 • Masiri city
 1. اسکندری، آذر و نوری‌پور، مهدی (۱۳۹۷). ارتقاء روستا به شهر و تاثیر آن بر شاخص‌های توسعۀ اجتماعی در منطقۀ سیستان، فصلنامۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی- فرهنگی، دوره ۶، شماره ۴، صص. ۱۶۵-۱۸۹. https://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-431-fa.html&sw.
 2. اسماعیل‌زاده، حسن؛ کرباسی، پوران؛ روی‌دل، جابر؛ افضلی، معین و افضلی، زهرا (۱۳۹۵). تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی با استفاده از روش ترکیبی (مطالعه موردی: شهر بناب)، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره ۴، شماره ۲، صص. ۲۴۱-۲۶۰. https://doi.org/22059/jurbangeo.2016.59162
 3. اکبریان رونیزی، سعیدرضا؛ محمدپور جابری، مرتضی و سپهوند، فرخنده (۱۳۹۲). نقش شهرهای کوچک در بهبود کیفیت زندگی روستاهای پیرامون (مطالعۀ موردی: بخش رونیز- شهرستان استهبان)، پژوهش‌های روستایی، دوره ۴، شماره ۴، صص. ۸۸۱-۹۰۰. https://doi.org/ 22059/jrur.2013.50424
 4. اکبری، محمود و التیامی‌نیا، رضا (۱۴۰۰). تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و رفاه در مادرشهرهای ایران. فصلنامۀ جغرافیا، دورۀ ۱۹، شمارۀ ۷۰، صص. ۹۶-۸۱. https://doi.org/1001.1.27172996.1400.19.70.5.5
 5. ایزدی، حسن و نوذری، معراج (۱۳۹۲). ارتقای روستا به شهر و تاثیر آن در تحول تعامل‌های روستایی- شهری (مطالعۀ موردی: بخش بیضاء- شهرستان سپیدان)، پژوهش‌های روستایی، دوره ۴، شماره ۱، صص. ۷۷-۱۰۰. https://doi.org/ 22059/jrur.2013.31972
 6. توکلی‌نیا، جمیله؛ مسلمی، آرمان؛ فیروزی، ابراهیم و بندانی، سارا (۱۳۹۴). تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات شهری بر پایۀ عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره ۳، شماره ۳، صص. ۲۸۵-۳۰۸. https://doi.org/ 22059/jurbangeo.2015.55884
 7. حاتمی‌نژاد، حسین؛ زیاری، کرمت‌اله؛ پارسا، شهرام و حاجی، مهسا (۱۳۹۷). ارزیابی کیفیت زندگی در محلۀ سیروس تهران، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره ۵۰، شماره ۳، صص. ۵۱۳-۵۳۵. https://doi.org/ 22059/jhgr.2017.33919.1006519
 8. حکمیت‌نیا، حسن (۱۴۰۰). تحلیل اثرات مشارکت شهروندی بر مدیریت یکپارچۀ شهری با رویکرد حکمروایی خوب (مطالعۀ موردی: شهر یاسوج)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره ۵۳، شماره ۳، صص. ۸۵۷-۸۷۱. https://doi.org/ 22059/jhgr.2020.291671.1008027
 9. داداش‌پور، هاشم و سالاریان، فردیس (۱۳۹۴). تحلیل تاثیر پراکنده‌رویی بر تغییر کاربری زمین در منطقۀ شهری ساری، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره ۳، شماره ۲، صص. ۱۴۵-۱۶۳. https://doi.org/ 22059/jurbangeo.2015.55346
 10. دربان‌آستانه، علیرضا و محمودی، منیژه (۱۳۹۵). ارزیابی کیفیت زندگی در روستا- شهرهای جدید (مطالعۀ موردی: شهر بانوره)، مجله جغرافیا و توسعه، شماره ۴۲، صص. ۱۹۹-۲۱۸. https://doi.org/ 22111/gdij.2016.2351
 11. رحیمیان، مهدی؛ حافظی، فرشته؛ غلامرضایی، سعید و حسین‌نژاد میر، نسرین (۱۳۹۸). تبدیل روستا به شهر و تاثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنان (مورد مطالعه: بیران‌شهر)، فصل‌نامۀ آمایش محیط، دوره ۱۲، شماره ۴۷، صص. ۸۵-۱۰۵. https://doi.org/ 1001.1.2676783.1398.12.47.5.5
 12. رضایی، محمدرضا و آسیابانی، زهرا (۱۳۹۷). ارزیابی میزان اثرگذاری مشارکت شهروندان از کیفیت زندگی در امور شهری (مورد پژوهی: شهر نی‌ریز). فصلنامۀ جغرافیا، سال ۱۶ شمارۀ ۵۸، صص ۱۵۶-۱۴۱. https://mag.iga.ir/article_253450.html.
 13. رضوانی، محمدرضا؛ منصوریان، حسین و احمدی، فاطمه (۱۳۸۸). ارتقای روستاها به شهر و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی (مطالعۀ موردی:شهرهای فیروزآباد و صاحب در استان‌های لرستان و کردستان)، مجله پژوهش‌های روستایی، دوره ۱، شماره ۱، صص. ۳۳-۶۶. https://jrur.ut.ac.ir/article_21825.html.
 14. زنگنۀ شهرکی، سعید (۱۳۹۲). فرایند تبدیل نقاط روستایی به شهر در مقیاس ملی و پیدایش پدیدۀ(خام شهرها)، مجلۀ پژوهش‌های روستایی، دوره ۴، شماره ۳، صص. ۵۳۵-۵۵۷. https://doi.org/ 22059/jrur.2013.36493
 15. زیاری، کرامت‌الله؛ ابدالی، یعقوب و الله قلی‌پور، سارا (۱۳۹۸). تحلیل و ارزیابی مولفه‌های کیفیت زندگی در کانون‌های جرم‌خیز، مطالعه موردی: منطقه ۱۲ شهر تهران، دو فصلنامۀ پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، دوره ۱۰، شماره ۱، صص. ۱۰۵-۱۲۲. https://doi.org/10.30473/grup.2019.5641
 16. سجادی، سعید و کریم‌زاده، حسین (۱۴۰۰). نقش شهرهای کوچک در تحولات فضایی روستاها (مطالعۀ موردی: روستاهای بخش اورامان)، فصلنامۀ راهبردهای توسعۀ روستایی، دوره ۸، شماره ۳، صص. ۲۸۵-۳۰۲. https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.273727.1919
 17. شاطریان، محسن؛ صلاحی، گیتی؛ گنجی‌پور، محمد و اشنویی، امیر (۱۳۹۵). تبیین پیامدهای اجتماعی تبدیل نقاط روستایی به شهر (مطالعۀ موردی: شهرهای نیاسر، برزک، سفیدشهر و مشکات در ناحیۀ کاشان)، فصلنامۀ فضای جغرافیایی، دوره ۱۶، شماره ۵۵، صص. ۶۴- ۴۵. http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-466-fa.html.
 18. صفایی‌پور، مسعود؛ منصوریان، حسین و کیومرثی، علی (۱۳۹۶). بررسی اثرات عینی و ذهنی الحاق روستا به شهر (مطالعۀ موردی: روستاهای پیرامون شهر نورآباد، استان لرستان)، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره ۸، شماره ۱، صص. ۱۲۳-۱۳۴. https://doi.org/ 1001.1.20087373.1396.8.1.8.6
 19. عبداللهی، علی‌اصغر و قاسمی، مسلم (۱۳۹۷). تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری Vikor و Waspas (مطالعۀ موردی: کرمان)، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره ۶، شماره ۴، صص. ۶۹۵-۷۱۵. https://doi.org/ 22059/jurbangeo.2018.238858.762
 20. عزیزی، محمدمهدی؛ زبردست، اسفندیار و برنافر، مهدی (۱۳۹۷). تحلیلی بر عوامل و اثرات تبدیل روستا به شهر بر نظام شهری استان گیلان (۱۳۹۵- ۱۳۳۵)، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره ۲۲، شماره ۱، صص. ۲۱۷- ۱۸۷. https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-14036-fa.html.
 21. عمرانی، منیره؛ معصومی، محمدتقی و نظم‌فر، حسین (۱۳۹۸). سنجش مکانی- زمانی فرم فضایی شهر ارومیه با تاکید بر شاخص‌های تراکم شهری، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره ۷، شماره ۳، صص. ۶۲۹-۶۵۳. https://doi.org/ 22059/jurbangeo.2019.280685.1099
 22. فراهانی، حسین؛ بهمنی، افشین و جبالی، فرزانه (۱۳۹۴). فرایند تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به شهر و اثرات آن بر کیفیت زندگی شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر بلبان آباد، شهرستان دهگلان)، فصلنامۀ برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره ۶، شماره ۲۲، صص. ۱۹۱-۲۰۲. https://doi.org/1001.1.22516735.1395.6.22.15.5
 23. قدیری، محمود؛ حکمت‌نیا، حسن و سیف‌الهی، مریم (۱۴۰۰). تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعۀ موردی: شهر کوهبنان)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره ۵۳، شماره ۲، صص. ۴۰۹-۴۲۶. https://doi.org/ 22059/jhgr.2020.258930.1007714
 24. کاردار، سعید؛ قادرمرزی، حامد و بهمنی، افشین (۱۳۹۸). تحلیل و اولویت‌بندی شاخص‌های زیست‌پذیری در روستاهای ارتقا یافته به شهر (مطالعۀ موردی: شهرستان بلبان‌آباد)، مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌ای، شماره ۳۲، صص. ۳۳۳-۳۵۶. https://doi.org/ 22067/geography.v17i1.80543
 25. کاظمی، حسین و محمدی، جمال (۱۴۰۱). بررسی شاخص‌های تأثیرگذار در تبدیل شهر ایرانی به جهانشهر اسلامی (نمونۀ موردی: شهر اصفهان). فصلنامۀ جغرافیا، دورۀ ۲۰، شمارۀ ۷۴، صص ۶۸-۵۱. http://dor.net/dor/20.1001.1.27833739.1401.20.74.3.3
 26. کریمی، بهرام؛ بدری، علی؛ سلمانی، محمد و قدیری معصوم، مجتبی (۱۳۹۱). ارزیابی تاثیر ارتقای روستاها به شهر در توسعۀ مناطق کوهستانی از دیدگاه مردم محلی (مطالعه موردی: بخش دیلمان- شهرستان سیاهکل)، نشریه پژوهش‌های روستایی، شماره ۳، صص. ۱-۳۱. https://doi.org/ 22059/jrur.2012.29219
 27. گودرزی، علی؛ حق‌زاد، آمنه؛ رمضانی‌پور، مهرداد و بزرگمهر، کیا (۱۴۰۰). تحلیل روند و الگوی فضایی پراکنده‌رویی منطقۀ ۲۲ شهر تهران، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره ۹، شماره ۳، صص. ۸۵۷-۸۷۹. https://doi.org/ 22059/jurbangeo.2021.319342.1463
 28. گودرزی، غلام‌عباس (۱۳۹۶). تبیین نقش روستاشهرها در تعادل فضایی استان لرستان طی سال‌های«۱۳۳۵-۱۳۹۵». رسالۀ دکتری گروه جغرافیای انسانی، به راهنمایی علی شماعی و احمد زنگانه، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی. https://khu.ac.ir/cv/204/%D8%B9%D9%84%DB%8C %D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&print=1.
 29. لطفی، صدیقه؛ ملکشاهی، غلامرضا و نجفی، مریم (۱۳۹۵). بررسی نقشِ شهرهای نوپا و کوچک در تعادل‌بخشی سیستم‌های شهری (مطالعۀ موردی: شهر خشرودپی)، مجلۀ آمایش جغرافیایی فضا، دوره ۶، شماره ۲۱، صص. ۱۰۳-۱۱۴. http://gps.gu.ac.ir/m/article_41678.html.
 30. موسی زاده، صدیقه؛ میری، غلامرضا و انوری، محمودرضا (۱۴۰۱). بررسی روابط متقابل شهر و روستا از بعد اقتصادی (نمونۀ موردی شهر جیرفت و روستاهای پیرامون)، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره ۶۷، صص. ۵۷-۷۲. https://doi.org/ 52547/jgs.22.67.57
 31. مولایی هشجین، نصراله؛ کریمیان، مریم؛ بلوچی، عثمان و مغدانی، الهه (۱۳۹۳). ارزیابی نقش سیاست تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به شهر در کیفیت زندگی ساکنان محلی (موردشناسی: شهرهای بُردِخون و بَنَک، استان بوشهر)، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دوره ۹، شماره ۲۸، صص. ۱۷-۳۳. https://jshsp.rasht.iau.ir/article_513569.html.
 32. مهاجرانی، علی اصغر؛ حقیقتیان، منصور و یوسف‌نیا، مهدی (۱۳۹۵). بررسی تاثیر راهبرد تبدیل روستا به شهر بر سبک زندگی افراد در روستاهای نشتیفان، سلامی و جنگل در استان خراسان رضوی، فصلنامه راهبردهای توسعۀ روستایی، دوره ۳، شماره ۴، صص. 479-461. https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.29628.1378
 33. میکانیکی، جواد؛ سرزهی، زهرا و محمد اسکندری‌ثانی (۱۳۹۵). کارکرد فضایی شهرهای کوچک در ارتباط با روستاهای پیرامون (نمونه موردی: شهر سربیشه)، فصلنامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، دوره ۵، شماره ۱، صص.60-43. https://doi.org/ 18869/acadpub.serd.5.15.43
 34. Anne, C. K., Matthias, A., Katharina, H. S., Jürgen, O. & Jobst, A. (2018). How Does the Urban Environment Affect Health and Well-Being? A Systematic Review, Urban science, Vol. 4, pp. 1-21. https://doi.org/10.3390/urbansci2010021
 35. Abdullahi, A. A. & Ghasemi, M. (2017). Analysis of the spatial distribution of urban public services using Vikor and Waspas decision-making techniques (case study: Kerman), urban planning geography research, Vol. 6, No. 4, pp. 695-715. ]Persian[
 36. Akbari, M. & Eltiyami nia, R. (2021). Analysis of effective Factor in quality of life and well-being in Iran Metropolis, Geography, Vol. 19, No. 70, pp. 81-96.]Persian[
 37. Akbarian Rounizi, S., Mohammadpour Jaberi, M. & Sephond, F. (2019). The role of small towns in improving the quality of life of the surrounding villages (case study: Roniz district, Estehban city), Rural research, Vol. 4, No. 4, pp. 881-900. ]Persian[
 38. Azizi, M. M., Mozaal, E. & Barnafar, M. (2017). An analysis of the factors and effects of the transformation of the village into a city on the urban system of Gilan province (1335-1395), Planning and preparation of space, Vol. 22, No. 1, pp. 187-217. ]Persian[
 39. Bloh, H. V. (2008). Small Towns as Interfaces for Interaction, Exchange and Transition in Vietnam, Institute of Southeast Asian Studies II, Uneversity of Passau. https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-1.2-2
 40. Dadashpour, H. & Salarian, F. (2014). Analyzing the impact of sprawl on land use change in the urban area of ​​Sari, Urban planning geography researches, Vol. 3, No. 2, pp. 145-163. ]Persian[
 41. Darban Astane, A. & Mahmoudi, M. (2015). Evaluation of the quality of life in new villages-cities (case study: Banoureh city), Journal of Geography and Development, No. 42, pp. 218-199. ]Persian[
 42. Eskandari, A. & Nouripour, M. (2017). Upgrading the village to the city and its impact on social development indicators in Sistan region, Quarterly Journal of Socio-Cultural Development Studies, Vol. 6, No. 4, pp. 165-189. ]Persian[.
 43. Farahani, H., Bahmani, A. & Jabali, F. (2014). The process of transforming rural settlements into cities and its effects on the quality of life of citizens (case study: Belban Abad city, Dehgolan city), Regional Planning Quarterly, No. 22, pp. 191-202. ]Persian[
 44. Gudarzi, G. A. (2016). Explaining the role of rural towns in the spatial balance of Lorestan province during the years "1335-1395", Doctoral dissertation. kharazmi University. ]Persian[
 45. Guderzi, A., Haqzad, A., Ramezanipour, M. & Bozormehr, K. (2020). Analysis of the trend and spatial pattern of dispersion in the 22nd district of Tehran, Urban planning geography researches, Vol. 9, No. 3, pp. 857-879. ]Persian[
 46. Goerlich, F. J. & Reig, E. (2021). Quality of life ranking of Spanish cities: A non-compensatory approach, Cities, Vol. 109, 102979. https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102979.
 47. Grimes, A., Preston, K., Mar´e, D., Badenhorst, S. & Donovan, S. (2021). The Contrasting Importance of Quality of Life and Quality of Business for Domestic and International Migrants, Labor Markets. In: Cochrane, W., Cameron, M.P., Alimi, O. (Eds.), Migration and Mobility. Springer, Tokyo, pp. 97–122. https://doi.org/10.1007/s00168-022-01117-x.
 48. Hassan, D. K., Hewidy, M. & El Fayoumi, M. A. (2022). Productive urban landscape: Exploring urban agriculture multi-functionality practices to approach genuine quality of life in gated communities in Greater Cairo Region, Ain Shams Engineering Journal, Vol. 13, No. 3, 101607. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447921003725.
 49. Hosseini, A., Finn, B. M. & Momeni, A. (2023). The complexities of urban informality: A multi-dimensional analysis of residents' perceptions of life, inequality, and access in an Iranian informal settlement, Cities, Vol. 132, 104099. https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.104099.
 50. Hosseini, A., Finn, B. M., Sajjadi, S. A. & Mosavei, T. (2022). Urban Disparities and Quality of Life Among Afghan Refugees Living in Informal Settlements in Mashhad, Iran, Applied Research in Quality of Life, pp. 1-25. https://doi.org/10.1007/s11482-022-10133-0.
 51. Hakimitnia, H. (2020). Analysis of the effects of citizen participation on integrated urban management with a good governance approach (case study: Yasouj city), Researches of human geography, Vol. 53, No. 3, pp. 857-871. ]Persian[
 52. Hataminejad, H., Ziyari, K., Parsa, S. & Haji, M. (2017). Evaluation of the quality of life in Siros neighborhood of Tehran, Researches of human geography, Vol. 50, No. 3, pp. 513-535. ]Persian[
 53. Ismailzadeh, H., Karbasi, P., Roydel, J., Afzali, M. & Afzali, Z. (2015). Spatial analysis of population distribution and urban services from the perspective of social justice using the combined method (case study: Benab city), Urban planning geography researches, Vol. 4, No. 2, pp. 241-260. ]Persian[
 54. Izadi, H. & Nozari, M. (2012). Upgrading the village to the city and its impact on the transformation of rural-urban interactions (case study: Bayza district, Sepidan city), Rural research, Vol. 4, No. 1, pp. 77-100. ]Persian[
 55. Jiang, Y., Mohabir, N., Ma, R., Wu, L. & Chen, M. (2020). Whose village? Stakeholder interests in the urban renewal of Hubei old village in Shenzhen, Land Use Policy, Vol. 91, 104411. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104411.
 56. Kourtit, K., Nijkamp, P., Türk, U. & Wahlstrom, M. (2022). City love and place quality assessment of liveable and loveable neighbourhoods in Rotterdam, Land Use Policy, Vol. 119, 106109. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106109
 57. Kardar, S., Qadermarzi, H. & Bahmani, A. (2018). Analysis and prioritization of livability indicators in villages upgraded to cities (case study: Belban Abad city), Journal of geography and regional development, No. 32, pp. 333-356. ]Persian[
 58. Karimi, B., Badri, A., Salmani, M. & Qadiri Masoum, M. (2011). Evaluating the impact of upgrading villages to cities in the development of mountainous areas from the point of view of local people (case study: Dillman section, Siahkal city), Journal of rural researches, No. 11, pp. 1-31. ]Persian[
 59. Kazemi, H. & Mohamadi, J. (2022). Investigating the effective indicators in turning the Iranian city into an Islamic globalcity (cas study: isfahan), Geography, Vol. 20, No. 74, pp. 51-68. ]Persian[
 60. Lotfi, S., Malekshahi, G. r. & Najafi. M. (2015). Investigating the role of new and small cities in balancing urban systems (case study: Khashroodpi city), Journal of Geographical Survey of Space, No. 21, pp. 103-114. ]Persian[
 61. Ma, L., Liu, S., Fang, F., Che, X. & Chen, M. (2020). Evaluation of urban-rural difference and integration based on quality of life, Sustainable Cities and Society, Vol. 54, 101877. https://DOI:1016/j.scs.2019.101877
 62. Moroke, T., Schoeman, C. & Schoeman, I. (2019). Developing a neighbourhood sustainability assessment model: An approach to sustainable urban development, Sustainable Cities and Society, Vol. 48, 101433. https://doi.org/2495/SDP-V15-N1-107-123
 63. Mouratidis, K. & Yiannakou, A. (2022). What makes cities livable? Determinants of neighborhood satisfaction and neighborhood happiness in different contexts, Land Use Policy, Vol. 112, 105855. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105855
 64. Makaniki, J., Sarzehi, Z. & Eskandarithani, M. (2015). Spatial function of small towns in relation to surrounding villages (case example: Sarbisheh city), Space Economy and Rural Development Quarterly, Vol. 5, No. 1, pp. 60-43. ]Persian[
 65. Mohajerani, A. A., Haqihtian, M. & Yousefnia, M. (2015). Investigating the impact of the village-to-city transformation strategy on people's lifestyle in Nishtifan, Salami and Jangal villages in Razavi Khorasan province, Rural Development Strategies Quarterly, Vol. 3, No. 4, pp. 461-479. ]Persian[
 66. Moulai Hashjin, N., Karimian, M., Balochi, O. & Moghdani, E. (2013). Evaluating the role of the policy of converting rural settlements into cities in the quality of life of local residents (case study: Bordekhon and Banak cities, Bushehr province), Quarterly Journal of Human Settlements Planning Studies, No. 28, pp. 17-33. ]Persian[
 67. Musazadeh, S., Miri, G. R. & Anuri, M. (2021). Examining the mutual relations between the city and the village from the economic aspect (a case study of the city of Jiroft and surrounding villages), Applied Research Journal of Geographical Sciences, No. 67, pp. 57-72. ]Persian[
 68. Omrani, M., Masoumi, M. T. & Nazmfar, H. (2018). Spatio-temporal assessment of the spatial form of Urmia city with emphasis on urban density indicators, Urban planning geography researches, Vol. 7, No. 3, pp. 629-653. ]Persian[.
 69. Qadiri, M., Hekmatnia, H. & Seifolahi, M. (2020). Analysis of quality of life indicators in urban areas (case study: Kohbanan city), Researches of human geography, Vol. 53, No. 2, pp. 426-409. ]Persian[
 70. Petróczy, D. G. (2021) An alternative quality of life ranking on the basis of
  remittances, Socio- Economic Planning Sciences, Vol. 78, pp. 11-24. https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101042
 71. Philips, D .(2006). Quality of life Concept, policy and Practice London Routledge. https://www.routledge.com/Quality-of-Life-Concept-Policy-and-Practice/Phillips/p/book/9780415323550.
 72. Rahimian, M., Hafizi, F., Gholamrezaei, S. & Hosseinnejad Mir, N. (2018). The transformation of the village into a city and its impact on the quality of life of the residents (case study: Biranshahr), The quarterly journal of environmental studies, No. 47, pp. 85-105. ]Persian.[
 73. Rezaei, M. R. & Asiyabani, Z. (2018). Evaluating the effectiveness of citizens' participation on the quality of life in urban affairs (case study: Niyriz city), Geography, Vol. 16, No. 58, pp. 141-156. ]Persian[.
 74. Rezvani, M. R., Mansourian, H. & Ahmadi, F. (2008). Upgrading villages to cities and its role in improving the quality of life of local residents (case study: Firouzabad and Sahib cities in Lorestan and Kurdistan provinces), Journal of rural research, Vol. 1, No. 1, pp. 33-66. ]Persian[.
 75. Ruszczyk, H. A., Halligey, A., Rahman, M. F. & Ahmed, I. (2023). Liveability and vitality: an exploration of small cities in Bangladesh, Cities, Vol. 133, 104150. https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.104150
 76. Safaipour, M., Mansourian, H. & Kiyomurthi, A. (2016). Investigating the objective and subjective effects of annexation of the village to the city (case study: villages around the city of Noorabad, Lorestan province), Rural Research Quarterly, Vol. 8, No. 1, pp. 123-134. ]Persian[.
 77. Sajjadi, S. & Karimzadeh, H. (2020). The role of small towns in the spatial evolution of villages (case study: villages of Oraman district), Rural Development Strategies Quarterly, Vol. 8, No. 3, pp. 285-302. ]Persian[
 78. Shatrian, M., Salahi, G., Ganjipour, M. & Ashnui, A. (2015). Explaining the social consequences of turning rural areas into cities (case study: the cities of Niaser, Barzak, Sefidshahr and Mashkat in Kashan district), Geographical Space Quarterly, No. 55, pp. 45-64. ]Persian[
 79. Tavakolinia, J., Muslimi, A., Firoozi, E. & Bandani, S. (2014). An analysis of population distribution and distribution of urban services based on spatial justice (case study: Ardabil city). Urban planning geography researches, Vol. 3, No. 3, pp. 285-308. ]Persian[
 80. Sapena, M., Wurm, M., Taubenböck, H., Tuia, D. & Ruiz, L. A. (2021). Estimating quality of life dimensions from urban spatial pattern metrics, Computers, environment and urban systems, Vol. 85, 101549. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2020.101549
 81. Satterthwaite, D. & Tacoli, C. (2003). The urban part of rural development: the role of small and intermediate urban centres in rural and regional development and poverty reduction (No. 9).Iied.https://www.researchgate.net/publication/265424541_The_Urban_Part_of_Rural_Development_The_Role_of_Small_and_Intermediate_Urban_Centres_in_Rural_and_Regional_Development_and_Poverty_Reduction.
 82. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division .(2011). World population prospects: The 2010 revision, Vol. I: comprehensive tables, New York: United Nations.
 83. https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/WPP2010/WPP2010_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf.
 84. Shahraki, S. Z., Hosseini, A., Sauri, D. & Hussaini, F. (2020). Fringe more than context: Perceived quality of life in informal settlements in a developing country: The case of Kabul, Afghanistan, Sustainable cities and society, Vol. 63, 102494. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102494
 85. Zou, W., Li, J. & Shu, Z. (2022). Urban Quality of Life and Production Amenity in Chinese Cities, Sustainability, Vol. 14, No. 4, pp. 24- 34. https://doi.org/10.3390/su14042434.
 86. Zanganeh Shahraki, S. (2012). The process of transforming rural areas into cities on a national scale and the emergence of the phenomenon (raw cities), Journal of rural research, Vol. 4, No. 3, pp. 535-557. [Persian]
 87. Ziari, K., Ebdali, Y. & Allah Qolipour, S. (2018). Analysis and evaluation of quality of life components in crime hot spots, case study: District 12 of Tehran. Two quarterly journals of urban ecology research, Vol. 10, No. 1, pp. 105-122. [Persian]