ارزیابی میزان اثرپذیری مشارکت شهروندان از کیفیت زندگی در امور شهری (مورد پژوهی:شهر نی‌ریز)

نویسندگان

1 دانشگاه یزد, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه یزد, ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، ,ایران,، دانشگاه یزد، ایران.

چکیده

   امروزه کیفیت زندگی به‌عنوان عالی‌ترین مرتبه اهداف اجتماعی – اقتصادی کشورها و به‌عنوان کلید طلایی مشارکت شهروندان، جهت برنامه‌ریزی صحیح و کارآمد برای بهبود و افزایش رفاه شهروندان، در دو بعد عینی و ذهنی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر می کوشد ازنظر هدف با رویکرد کاربردی با روش توصیفی از نوع پیمایشی به ارزیابی کیفیت زندگی و تاثیر آن بر مشارکت شهروندان به بررسی این موضوع در شهر نی‌ریز بپردازد. جامعه آماری کلیه سرپرستان خانوار شهر نی‌ریز در استان فارس می باشد که با بهره‌گیری از فرمول کوکران تعداد 321 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و به‌صورت خوشه ای بین سیزده محله در شهر توزیع‌شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و پایایی آن با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ (کیفیت 80/.و مشارکت 84/.) تعیین‌شده است. جهت ‌تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری در نرم افرازهای spss و amos استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در میان شاخص های موردسنجش، شاخص رضایتمندی زندگی خانوادگی با میانگین (3.75) و سلامت با میانگین (3.16) بالاترین میزان رضایتمندی و شاخص اقتصادی با میانگین (2.56) پایین‌ترین میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی را به خود اختصاص داده است. همچنین درزمینه ی مشارکت هم بیشترین مشارکت شهروندان مربوط به شاخص سیاسی با میانگین (3.06) و کمترین میزان مشارکت مربوط به شاخص ذهنی معنوی با میانگین (2.34) است. نتایج آزمون تحلیل همبستگی نیز نشان داد که افزایش کیفیت زندگی می تواند به افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری منجر شود و بین این دو رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون مبین این مطلب است که شاخص زندگی خانوادگی با (بتای 0.20) و شاخص اقتصادی با (بتای 0.13) بیشترین تاثیر را بر مشارکت دارند و درمجموع ابعاد کیفیت زندگی 07% از واریانس مشارکت را پیش‌بینی می کنند.بر این اساسمی توان بیان نمود که کیفیت زندگی پیش بینی کننده مثبت و معنادار مشارکت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of citizens' participation on the quality of life in urban affairs (case study: Niyriz city)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Rezaei 1
  • Zahra Asiyabani 2
1 Yazd University, Department of Geography and Urban Planning, Iran, Yazd University, Iran
2 Yazd University, Department of Geography and Urban Planning, Iran, Yazd University, Iran
چکیده [English]

Today, the quality of life as the highest level of socio-economic goals of countries and as the golden key of citizens' participation, in order to properly and efficiently plan to improve and increase the welfare of citizens, is measured and evaluated in two objective and subjective dimensions. The present study tries to evaluate the quality of life and its impact on citizens' participation in the city of Niriz with a practical approach using a descriptive survey method. The statistical population is all heads of households in Niriz city in Fars province, 321 people were selected as a sample using Cochran's formula and distributed in a cluster among thirteen neighborhoods in the city. The validity of the questionnaire was determined by using experts' opinions and its reliability by calculating Cronbach's alpha (quality/80 and participation/84). To analyze the data, statistical tests were used in spss and amos software. The results of this research show that among the indicators measured, the family life satisfaction index with an average of (3.75) and health with an average of (3.16) have the highest level of satisfaction and the economic index with an average of (2.56) has the lowest level of satisfaction with the quality of life. has dedicated itself. Also, in the field of participation, the highest participation of citizens is related to the political index with an average of (3.06) and the lowest participation is related to the mental and spiritual index with an average of (2.34). The results of the correlation analysis test also showed that increasing the quality of life can lead to an increase in citizens' participation in urban affairs, and there is a direct and meaningful relationship between the two. Also, the regression results show that the family life index (beta 0.20) and the economic index (beta 0.13) have the greatest impact on participation, and in total, quality of life dimensions predict 07% of the variance of participation. showed that quality of life is a positive and significant predictor of participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • subjective index
  • objective index
  • participation
  • Niriz city