بازآفرینی شهری با تأکید بر ذهنیت کارشناسان از آسیب‌های حاصل از بافت‌های فرسوده ( مطالعه موردی: شهر زنجان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 استادیار اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 استادیار جامعه شناسی، دانشگاه ارومیه، ایران.

5 مربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران.

چکیده

شهرها عرصۀ بروز حیات جمعی هستند که پذیرای بیشترین استفاده‌کننده با سطوح مختلف فرهنگی می‌باشند. براین اساس فضای نامطلوب شهری می‌تواند بسترساز ناهنجاری‌های اجتماعی، در ابعاد مختلف زندگی گردد؛ همانطور که بعد از انقلاب صنعتی با تبدیل شدن مظروف شهرها به مقصد نهایی حجم عظیمی از مهاجران، شاهد پدیدار شدن بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در شهرها بوده‌ایم. برهمین اساس ساماندهی این بافت‌ها به یکی از ضرورت‌ها و اولویت‌های مورد توجه مسئولان تبدیل شده است. در همین راستا تحقیق حاضر سعی داشته است بازآفرینی را به عنوان پذیرفته‌ترین رویکرد مداخله با تأکید بر ذهنیت کارشناسان در شهر زنجان مورد تحلیل قرار دهد. بدین منظور برای شناسایی و تعیین سطح آسیب‌های حاصل از بافت‌های فرسوده از مدل FMEA استفاده شده و برای تحلیل و استخراج الگوهای ذهنی کارشناسان جهت بازآفرینی از تحلیل عاملی کیو بهره برده شده است. لازم به توضیح است از آنجا که پژوهش حاضر خبره محوره بوده است نمونه انتخاب شده به روش هدفمند (‌گلوله برفی) به میزان 10 نفر انتخاب شده‌ است. نتایج تحقیق نشان داده است که 24 خطر در قالب 8 اثر بالقوه شناسایی شده‌اند که همه آن‌ها در سطح بارز تشخیص داده‌ شده‌اند، به طوری که مقدار RPN همه آن‌ها بالای 300 گزارش شده است. بنابراین بایستی عنوان داشت که آسیب‌های حاصل از بافت‌های فرسوده در سطح جدی قرار داشته و نیاز به اقدامات فوری بوده‌ است. در همین ارتباط ذهنیت کارشناسان در زمینه مداخله در بافت‌ها فرسوده ذهنیت کارشناسان در زمینه بازآفرینی با تأکید بر آسیب‌‌ها، بیانگر سه الگوی ذهنی بوده که میزان آسیب‌های حاصل از بافت‌های فرسوده را تا حد قابل قبول کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Urban regeneration with an emphasis on the experts' mentality of the damage caused by worn-out structures (case study: Zanjan city)

نویسندگان [English]

 • Hassan Hekmatnia 1
 • Mohammad Rsouli 2
 • Seyyed Waliullah Mirhosseini 3
 • Javad Jahangirzadeh 4
 • Ahmed Karimi 5
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Payam Noor University,Tehran, Iran.
2 PhD in Geography and Urban Planning, Farhangian University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Economics, Payam Noor University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor of Sociology, Urmia University, Iran.
5 Lecturer of Geography and Urban Planning, Payam Noor University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Cities are social entities which is similar to living beings and has grown in the course of its evolution, have evolved and changed and reflected many processes such as shelter, security, social interaction and the place of buying and selling goods and services. But in recent decades, we have witnessed the rapid growth of urbanization which has brought bottlenecks, problems and complications. So that the emergence of poverty, disorganization, environmental pollution, etc. has transformed some parts of the city. And a different color and smell from the past that indicates the decline and deterioration of the region It has made it visible and worn it out. In this connection, in order to solve the mentioned problems, Various policies are offered. In this framework, the latest and most accepted intervention approach in the organization of worn-out tissues, regeneration, has been introduced. In this regard, the present research, with the aim of urban regeneration, has tried to investigate and identify the damages resulting from worn-out structures in Zanjan and their types, with an emphasis on the experts' mentality of the damages resulting from worn-out structures. Based on the mentality of the experts, the mental patterns in regeneration are determined and their performance in reducing the damage of the worn tissues is evaluated..
 
Methodology
The current research is applied in terms of purpose, descriptive method and in terms of collected and analyzed data It is of a combined (exploratory) type. In this research, the FMEA technique has been used to evaluate the damages resulting from the worn-out tissues of Zanjan city. Failure Mode And Effects Analysis (FMEA) is a systematic tool that can be used to identify failure modes corresponding to specific system components and functions. Which had the following process; - Identification of system failure states (at this stage, failure states are identified using brainstorming, Delphi, etc. methods). 2- Calculating the risk priority number (the degree of criticality is determined by calculating the priority number that has a range between 1 and 1000. The risk priority number is obtained from the product of three factors: the severity of the risk effect, the probability of occurrence and the ability to be discovered). 3- Reducing failure situations (team members try and plan to reduce known failures. Also, Q factor analysis has been used to analyze and extract mental patterns of experts to intervene in worn-out tissues. In connection with the selection of participants, it should be acknowledged that in choosing the number of participants, attention should be paid to the number of Q propositions, so that the participants should be less than the number of Q propositions. In this research, 10 people were selected based on the purposeful method (snowball). The validity of this research has been confirmed by reviewing the theoretical literature and interviewing the participants and their knowledge by experienced professors in the field of population. Reliability has also been checked through retesting, and its value is 80%, which is the desired value.
 
Results and Discussion
The investigations carried out in the form of FMEA technique have shown that 24 risks in the form of 8 potential effects have been directed at the city of Zanjan, and the RPN value of all of them is above 300 and clearly reported. Therefore, it should be stated that the damages resulting from worn tissues were at a serious level and urgent measures were needed. In this regard, it has been determined the mental patterns of experts to intervene in these contexts. For this purpose, Q factor analysis has been used. According to the rotated matrix, each participant is placed in one of three mental models. So that participants 4, 9, 2, 7 are jointly (mental model) the first factor, participants 5, 10, 3 are in the second mental model and participants 1, 8, 6 are in the third mental model.
 
Conclusion
The results of the research have shown that the worn tissues of Zanjan have caused 24 risks in the form of 8 potential effects. whose RPN value has been evaluated at a significant level. In this connection, 25 propositions (Q) of regeneration in these tissues have been identified based on field-library studies. which can be divided into three mental patterns based on the opinion of experts in the field of recreation. The first mental model has emphasized the integrated urban management for regeneration. Because the management of the urban unit prevents the wastage of money, time and urban resources and prevents duplication and parallel work. While the second mental model pointed out the existing passages of these tissues and considered it as an obstacle to development, On this basis, this group, while facilitating the process of widening the roads, pointed out the commercialization of these tissues And also because of the location of historical monuments in these contexts, they have pointed out the tourist attractions of these contexts To bring financial empowerment to the residents while re-creating. Finally, there were the third mental group who considered employment and income and admitted that due to the same weak economic base of the residents, they had no desire to intervene and organize. Therefore, it is necessary to provide investment platforms and create employment and income To create the sense of belonging of the residents, to provide the ground for regeneration and vitality of these areas. . Therefore, based on the mental model of experts, 9 propositions; Integrated urban management, improving people's participation, improving belonging, organizing narrow roads and commercialization, monitoring the construction and control of buildings, making historical buildings attractive and developing tourism, employment and income, pursuing growth policies. urban, investment in the neighborhood) have been chosen with the most agreement to recreate the dilapidated textures of Zanjan city. which have reduced the risks of worn tissues to an acceptable level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Regeneration
 • Q factor analysis
 • Zanjan
 • FMEA
 • worn texture
 1. آقایی­زاده، اسماعیل و محمدزاده، ربابه (1398(. بررسی سرمایه اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری در بافت‌های مشکل‌ساز شهری رشت، مطالعات ساختار و عملکرد شهری، دوره6، شماره19، صص. 167-145.http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2262.htm
 2. بخشی، مینا؛ پیری، سعید و استعلاجی، علیرضا (­1401(. بازآفرینی محور فرهنگی با تاکید بر ارتقا کیفیت محیط، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 22، شماره 67، صص. ۲۵۷-۲۴۱.https://jgs.khu.ac.ir/article-1-3581-fa.html
 3. پیوسته گر، یعقوب؛ محمد دوست، سلیمان؛ حیدری، علی اکبر و رحیمی، عنایت اله (1396). ذهنیت­سنجی در خصوص عملکرد دفاتر تسهیل­گری بافت­های فرسوده شهری درفرایند بازآفرینی شهری جامع پایدار (نمونه موردی دفاتر تسهیل­گری کلان شهر شیراز)، پژوهش و برنامه­ریزی شهری، دوره 8، شماره 30، صص. 244-225.https://jupm.marvdasht.iau.ir/article_2507.html
 4. تقی حیدری، محمد (­1395). تحلیل زیست‌پذیری بافت‌های فرسوده شهری (مورد پژوهی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)، پایان‌نامه کارشناسی­ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی علی شماعی و فرزانه ساسان­­پور، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی تهران.https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/447119170e91e1142cd3ecf345c9dc6f
 5. جعفری جبلی، حسین­؛ موسی کاظمی، سید مهدی­ و حکمت نیا، حسن (1401). تبیین آثار بازآفرینی فضاهای شهری بر عملکرد اقتصادی اجتماعی بافت تاریخی اصفهان (نمونۀ پژوهش: محدودۀ میدان امام علی (ع))، جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی­، شماره 85، صص. 24-19.https://gep.ui.ac.ir/article_26004.html?lang=fa
 6. رستمی، شاه بخش و نظری، نرگس (1392). تحلیل فضایی بافت فرسوده شهری با تأکید بر راهبردهای ساماندهی فیزیکی- فرهنگی (نمونه موردی: شهر اسلام­آباد غربی)، برنامه­ریزی فضایی (جغرافیا)، دوره 3، شماره 1، صص. 36-19.https://sppl.ui.ac.ir/article_15944.html?lang=fa
 7. رسول نازی, سمیه؛ نقیبی، فریدون و خسرونیا، مرتضی (1401(. بررسی نقش ظرفیت‏ های مردمی و محلی در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری (نمونة موردی: بافت فرسودة ارومیه)، پژوهشهای جغرافیای انسانی، دوره 54، شماره 1، صص. 154-131. https://jhgr.ut.ac.ir/article_78730.html?lang=fa
 8. رسولی, محمد؛ احدنژاد, محسن و حیدری, محمد تقی (1400). تبین بازآفرینی بافت‌‌های فرسودۀ شهری با روش تلفیقی FEMAو SMART PLS (مورد شناسی: شهر زنجان)، جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، دوره 11، شماره 40، صص. 130-109.https://gaij.usb.ac.ir/article_6512.html
 9. روشنعلی، فاطمه و عندلیب، علیرضا (1397). مسئله­یابی بافت­های ناکارآمد شهری مهمترین مرحله مشارکت دهی ساکنان در موفقیت برنامه­های نوسازی(­نمونه موردی: محله شهید خوب بخت تهران)، مدیریت شهری و روستایی، دوره 17، شماره 52، صص. 108-93.https://www.sid.ir/paper/92337/fa
 10. سرشماری نفوس و مسکن (1395). مرکز آمار ایران.https://www.amar.org.ir
 11. سرور، هوشنگ (1398). شناسایی بافت­های فرسوده شهری بر اساس شاخص­های کالبدی مطالعه موردی( منطقه یک شهر تبریز)، شهر پایدار، دوره2، شماره1، صص. 14-1.http://www.jscity.ir/article_91206.html
 12. سلامی، فرزانه؛ سرور، رحیم و عزت پناه، بختیار (1400). جایگاه فضاهای عمومی در تحقق سیاست های بازآفرینی بافت های ناکارآمد (مطالعه موردی: محله امام­زاده یحیی (ع))، جغرافیا (فصلنامه علمی- پژوهشی و بین­المللی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 19، شماره 68، صص. 101-83.http://mag.iga.ir/article_245420.html?lang=fa
 13. سلطانی فتح, مسعود, کیاکجوری, داود, اسلامی, سعید و فرخ سرشت, بهزاد (1401). ارائۀ مدلی به منظور شناسایی سبک رفتار سیاسی مدیران در بخش خصوصی، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 20، شماره 2، صص. 373-353.https://jomc.ut.ac.ir/article_83590.html?lang=fa
 14. کرم دوست، مریم (1396). نقش مدیریت شهری در بازآفرینی بافت­های فرسوده منطقه 19 شهرداری کلانشهر تهران، پایانامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، به راهنمایی علیرضا سیاف­زاده، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز شهر ری.https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c7295a1c1d883e7ea952da58c26c2dc0
 15. محمد صالحی، زینب؛ شیخی، حجت و رحیمیون، علی (1393). بهسازی کالبدی- محیطی بافت مرکزی شهر با رویکرد توسعه شهری مطالعه موردی بافت مرکزی خرم اباد، مطالعات شهری، دوره 2، شماره 7، صص. 87-73.https://urbstudies.uok.ac.ir/article_5949.html
 16. مختاری, عزیزاله؛ کریمیان بستانی, مریم و حافظ رضازاده, معصومه (1401). تحلیل فضایی رویکرد اقتصادی و اجتماعی محله محور در بازآفرینی بافت های فرسوده مناطق شهری (مطالعه موردی: مناطق4 و 5 شهر زاهدان)، (برنامه ریزی منطقه ای)­، دوره 12، شماره 3، صص. 603-590.http://www.jgeoqeshm.ir/article_151063.html?lang=fa
 17. موحد، علی؛ شماعی، علی و اوهانی زنوز، نبی (1397). ارزیابی محله­گرایی درطرح­های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه 10 تهران)، جغرافیا (فصلنامه علمی- پژوهشی و بین­المللی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 16، شماره 59، صص. 138-122.http://mag.iga.ir/article_246090.html?lang=fa
 18. موحد، علی؛ گلی، علی و ایزدی، پگاه (1392). کارکرد رهیافت بازآفرینی پایدار شهری محلّه‎های حاشیه‎نشین (مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی سعدی شیراز)، پژوهشهای جغرافیای انسانی، دوره 45، شماره 1، صص. 122-105.https://jhgr.ut.ac.ir/article_30041.html
 19. مولایی ورزنه، فریبا و محمدی، جمال (1399). بررسی معیارهای تاثیرگذار در نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر اصفهان)، جغرافیا (فصلنامه علمی- پژوهشی و بین­المللی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 18، شماره 64، صص. 50-36.http://mag.iga.ir/article_245827.html?lang=fa
 20. مؤیدفر، رزیتا؛ جمشیدیان، زهرا و فرهمند، شکوفا (1398). ساماندهی بافت غیررسمی شهر بوشهر با رویکرد راهبردی به توسعه شهری، اقتصاد شهری، دوره 3، شماره 2، صص. 118-97. https://ue.ui.ac.ir/article_24332.html
 21. میر ابراهیمی, بهمن (1400). بررسی زمینه­های موثر دربازآفرینی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی : شهر شوشتر)،جغرافیا و روابط انسانی، دوره 4، شماره 1، صص. 330-311.https://www.gahr.ir/article_134443.html?lang=fa
 22. Aghaeizadeh, E., Hesam, M. & Mohammadzadeh, R. (2019). Evaluation of social capital in the process of urban regeneration in the urban problematic fabric (Case Study: Rasht), Urban Structur and Function Studies, Vol. 6, No. 19, pp. 145-167. [Persian]. http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2262.html?lang=en
 23. Alpopi, C & Manole, C. (2013). Integrated Urban Regeneration - Solution for Cities Revitalize­, Procedia Economics and Finance, Vol. 6, pp. 178-185. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567113001305
 24. M., Piri. S. & Estalaji, A. (2022). Regeneration the cultural axis Emphasizing the enhancement of the quality of the environment (case study : Enghelab Street,Intersection of Enghelab Square and Ferdowsi Square), Scientific Journals Management System, Vol. 22, No. 67, pp. 241-257. [Persian]. https://jgs.khu.ac.ir/article-1-3581-fa.html
 25. Carra,M., Rossetti, S., Tiboni, M. & Vetturi, D. (2022). Can Urban Regeneration improve Walkability? A space-time assessment for the Tintoretto area in Brescia, Transportation Research Procedia, Vol. 60, pp. 394-401. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146521009522
 26. Carter , A. & Roberts, R. (2000). Strategy and Partnership in Urban Regeneration, pp. 1-12. https://sk.sagepub.com/books/urban-regeneration-2e/i423.xml
 27. Chahardowli, M. & Sajadzadeh, H. (2022). A strategic development model for regeneration of urban historical cores: A case study of the historical fabric of Hamedan City, Land Use,Vol. 114, pp. 1-18. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837722000205
 28. Christelle, B. & Damidavičiūtė, A. (2016). Urban Regeneration in Rio de Janeiro Favelas during the Olympic games of 2016. Master Thesis in Development & International Relations, Supervisor: Malayna Raftopoulos, pp.15-21. https://projekter.aau.dk/projekter/files/239530970/Master_Thesis_final.pdf
 29. Coogan, J. & Herrington, N. (2011). Q Methodology: an Overview, Journal of Research in Secondary Teacher Education, Vol.1, No. 2, pp. 24-28. https://www.uel.ac.uk/sites/default/files/joy-coogan-and-neil-herrington-2011-q-methodology-an-overview-research-in-teacher-education-vol-1-no-2-24-28.pdf
 30. Dominik dos Santos Figueiredo,Y., Aparecida Prim,M. & Aparecida Dandolini,G. (2022). Urban regeneration in the light of social innovation: A systematic integrative literature review, Land Use Policy, Vol. 113, pp. 1-17. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837721005962
 31. Falanga, (2022). nderstanding place attachment through the lens of urban regeneration, Insights from Lisbon, Cities, Vol. 22, pp. 1-20. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264275122000294
 32. Jafari Jeblai, H., Mousakazemi, S. M. & Hekmatnia, H. (2022). Investigating the Effects of Re-generated Urban Spaces on the Socio-Economic Performance of the Historical Context of Isfahan (Case study: Imam Ali Square), Geography and Environmental planning, No.85, pp. 19-24. [Persian]. https://gep.ui.ac.ir/article_26004.html?lang=en
 33. Jose Rua, M., Huedo, P., Civera., V. & Agost-Felip, R. ( 2019). A simplified model to assess vulnerable areas for urban, regeneration, Sustainable Cities and Society­, 46, pp. 1-23. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210670718309041
 34. Karamdost, M. (2017). The role of urban management in the regeneration of worn-out tissues from District 19 of the municipality in Tehran metropolis, Thesis of M.A in Geography and Urban Planning, Payame Noor University, city of Ray. [Persian]. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c7295a1c1d883e7ea952da58c26c2dc0
 35. Korkmaz, C. & Balaban, O. (2019). Sustainability of urban regeneration in Turkey: Assessing the performance of the North Ankara Urban Regeneration Project, Habitat International, Vol. 95, pp. 1-15. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397519300694
 36. Lees, L & Melhuish, C.( 2015). Arts-led regeneration in the UK: The rhetoric and the evidence on urban social inclusion, European urban and regional studies,Vol. 22, No.3, pp. 242-260. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0969776412467474
 37. Mir Ebrahimi, B. (2021). Investigating effective areas in regenerating worn-out urban fabric Case study: Shushtar city, Geography and Human Relationship, Vol. 4, No. 1, pp. 311-330. [Persian]. https://www.gahr.ir/article_134443.html?lang=en
 38. Moayedfar, R­., Jamshidian, Z. & Farahmand, Sh. (2019). Upgrading Slum Textures of Bushehr city (An Application of CDS Approach), Urban Economics, Vol. 3, No. 2, pp. 97-118. [Persian]. https://ue.ui.ac.ir/article_24332.html?lang=en
 39. Mohamad Salehi, Z., Shaikhi, H. & Rahimyon, A. (2013). Physical–EnviromentalRehabilitaion Of The Central Core Of City Textures ,Toward Urban Sustainable Development (Case Study: Centeral Texture Of The Khorramabad City), Motaleate Shahri, Vol. 2, No.7, pp.73-87. [Persian]. https://urbstudies.uok.ac.ir/article_5949.html?lang=en
 40. Mokhtari, A., Karimian Bostani, M. & Hafez Rezazadeh, M. (2022).  Spatial analysis of neighborhood-centered economic and social approach in regenerating worn-out structures of urban areas (Case Study: Areas 4 and 5 of the city), Quarterly of Geography & Regional Planning, Vol. 12, No. 3, pp. 590-603. [Persian]. http://www.jgeoqeshm.ir/article_151063.html?lang=en
 41. Molaei Varzaneh, F. & Mohammdi, J. (2020).Evaluation of effective criteria in renovation of worn-out urban fabric (Case study: Region 1 of Isfahan), Journal of Geography, Vol. 18, No. 64, pp. 36-50. [Persian]. http://mag.iga.ir/article_245827.html?lang=en
 42. Movahed, A., shamai, A., Ohani Zanuz, N. (2018). Evaluation of neighborhoodism in the plans of improvement and renovation of worn-out urban fabric Case study: District 10 of Tehran, Journal of Geography, Vol. 16, No. 59, pp. 122-138. [Persian]. http://mag.iga.ir/article_246090.html?lang=en
 43. Movahed, A., Goli, A. & Izadi, P. (2013). Application of Urban Regeneration Approach in Marginal Sectors (Case Stady: Saadi-Shiraz), Human Geography Research Quarterly,Vol. 45, No.1, pp. 105-122. [Persian]. https://jhgr.ut.ac.ir/article_30041.html?lang=en
 44. Pellicelli, , Rossetti, S., Caselli,B. & Zazzi, M. (2022). urban regeneration as an opportunity to redesign Sustainable Mobility. Experiences from the Emilia-Romagna Regional Call, Transportation Research Procedia,Vol. 60­, pp. 576-583. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146521009753
 45. Peyvastehgar, Y., Mohamadidoost, S.,  Heydari, A.A. &  Rahimi, E. A. (2017). Facilitating performance evaluation offices old urban tissue In the process of Sustainable Urban Regeneration (Case offices in Shiraz major facilitator), Research and urban Planning, Vol. 8, No. 30, pp. 225-244. [Persian]. https://jupm.marvdasht.iau.ir/article_2507.html?lang=en
 46. Population census and housing. (2016). Statistical Center of Iran. [Persian]. https://www.amar.org.ir
 47. Rasooli, M., Ahadnejad, M. & Taghi Heydari, M. (2021). Regeneration Explanation of Urban Old Textures with the Integrated Method of FEMA and SMART (Case Study: Zanjan City), Geography and Territorial Spatial Arrangement, Vol. 11, No. 40, pp. 109-130. [Persian]. https://gaij.usb.ac.ir/article_6512.html?lang=en
 48. Rasoolnazi, S., Naghibi, F. &  Khosronia, M. (2022). Investigating the role of public and local capacities in Regeneration dysfunctional urban fabric (Case study: The worn texture of Urmia ), Human Geography Research Quarterly,Vol. 54, No.1, pp. 131-154. [Persian]. https://jhgr.ut.ac.ir/?_action=article&au=726710&_au=Morteza++Khosronia&lang=en
 49. Rooshanali, F. & Andalib, A. (2018). Problem Solving of deteriorated urban areas is the most important stage in the participation of residents for success in renovation programs (Case stude: Shahid Khob Bakht neighborhood), Urban Management, Vol. 17, No. 52, pp. 93-108. [Persian]. https://www.sid.ir/paper/92337/en
 50. Rostami, Sh. & Nazari, N. (2013). Spatial analysis of urban worn out textures emphasizing physical-cultural organizing strategies (Case study: EslamAbadGharb, Kermanshah province, Iran),  Spatial Planning, Vol. 3, No.1, pp. 19-36. [Persian]. https://sppl.ui.ac.ir/article_15944.html?lang=en
 51. Ruijsbroek, A., Wong, A., van den Brink, C., Droomers, M., van Oers, H. A. M., Stronks, K. & Kunst, A. (2019). Does selective migration bias the health impact assessment of urban regeneration programmes in cross-sectional studies? Findings from a Dutch case study, Health & place, Vol.55, pp. 155-164. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30591231/
 52. Salami, F., Sarver, R. & Ezzatpanah, B. (2021). The place of public spaces in the implementation of policies for the reconstruction of dysfunctional tissues: A case study of Imamzadeh Yahya (AS) neighborhood, Journal of Geography, Vol. 19, No. 68, pp. 83-101. [Persian]. http://mag.iga.ir/article_245420.html?lang=en
 53. H. (2019). Identification worn-out urban textures based on the physical parameters Case Study: Region One Tabriz city, Journal sustainable city, Vol. 2, No. 1, pp. 1-14. [Persian]. http://www.jscity.ir/article_91206.html?lang=en
 54. Soltani Fath, M., Kia Kojoori, D., Eslami, S. & Farrokhseresht, B. (2022). The Presentation of a Model for the Identification of Public Sector Managers’ Political Behaviors, Organizational Culture Management, Vol. 20, No.2, pp.353-373. [Persian]. https://jomc.ut.ac.ir/article_83590.html
 55. Stryjakiewicz, T., Kudłak, R., Ciesiółka, P., Kołsut, B., & Motek, P. (2018). Urban Regeneration in Poland’s Non-Core Regions, European Planning Studies, Vol. 26, No.2, pp. 316-341. https://ideas.repec.org/a/taf/eurpls/v26y2018i2p316-341.html
 56. Thomson, Giles. & Newman, Peter. (2018). Urban fabrics and urban metabolism – from sustainable to regenerative, cities, Resources, Conservation and Recycling, Vol. 132, pp. 218-229. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344917300216
 57. Xuili, G. & Maliene, V. (2021). A Review of Studies on Sustainable Urban Regeneration, EpiC Series in Built Environment, Vol. 2, pp. 615-625. https://easychair.org/publications/open/Tnhm