تحلیل سیستم های شهری کلان منطقه آذربایجان در سال های 1335 تا 1385

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکاه اصفهان

2 دانشگاه مراغه

چکیده

 
این مقاله به بررسی سیستم های شهری کلان منطقه آذربایجان در سالهای 1335تا1385می پردازد. روش پژوهش به صورت تحلیل محتوا و آماری می باشد. اطلاعات مورد نیاز به صورت اسنادی گردآوری شده و ضمن پردازش و طبقه بندی داده ها به بررسی وضعیت شهرهای شمال غرب ایران با مدل های مختلف نظیر مدل رتبه اندازه، رتبه اندازه تعدیل شده، ضریب آنتروپی، منحنی لورنز، ضریب جینی و شاخص تمرکز شهری پرداخته شده است.
هدف از این تحقیق آشنایی از میزان تعادل در نظام شهری کلان منطقه آذربایجان است. نتیجه پژوهش نشانگر آن است که نظام شهری شمال غرب تنها از لحاظ شاخص های ضریب تمرکز نخست شهری تا حدودی متعال شده است ولی در بقیه مدل های مورد بررسی نظیر رتبه اندازه، رتبه اندازه تعدیل شده، منحنی لورنز، ضریب جینی و ضریب آنتروپی از روند شبکه شهری کل کشور تبعیت کرده، و فاصله زیادی با حالت نرمال و استاندارد دارد. لذا این امر ناشی از افزایش تعداد شهرهای بسیار کوچک با جمعیت اندک و افزایش جمعیت شهرهای بسیار بزرگ در نظام شهری آذربایجان است. شهر تبریز بدلیل مرکزیت، سیاسی، اداری، مالی و... همچنان به عنوان نخست شهر برتر در نظام شبکه شهری شمال غرب قرار دارد و شهرهای ارومیه و اردبیل به عنوان مراکز استان ها در رده های بعدی قرار دارند. در مجموع هنوز سلسله مراتب شهری در شبکه شهری آذربایجان نسبت به مدل رتبه-اندازه «زیپف» و مدل تعدیل شده «بهفروز» فاصله زیادی دارد. لذا با ارائه خدمات و تقویت شهرهای کوچک و میانی و کاهش رشد شهرهای بزرگ در منطقه می توان باعث توزیع بهینه سلسله مراتب شهری در سطح کلان منطقه آذربایجان گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of macro urban systems of Azerbaijan region in the years 1335 to 1385

نویسندگان [English]

  • Masoud Taghvai 1
  • omid mobaraki 2
1 University of Esfahan
2 University of maraghe
چکیده [English]

This article examines the macro urban systems of Azerbaijan region in the years 1335-1385. The research method is content and
statistical analysis. The required information was collected in the form of documents, and while processing and classifying
the data, the situation of the cities in the northwest of Iran was investigated with different models such as the size
ranking model, adjusted size ranking, entropy coefficient, Lorenz curve, Gini coefficient and urban concentration index.

The purpose of this research is to know the level of balance in the macro urban system of Azerbaijan region. The result of
the research shows that the North West urban system is somewhat superior only in terms of the indicators of the first urban
concentration coefficient, but in the rest of the investigated models such as size rank, adjusted size rank, Lorenz curve,
Gini coefficient and entropy coefficient of the trend The urban network of the whole country has complied, and it is far
from the normal and standard state. Therefore, this is due to the increase in the number of very small cities with a small
population and the increase in the population of very large cities in the urban system of Azerbaijan.

Due to its centrality, political, administrative, financial, etc., the city of Tabriz is still the top city in the northwest
urban network system, and the cities of Urmia and Ardabil are in the next ranks as the centers of the provinces. In general
, the urban hierarchy in the urban network of Azerbaijan is still far away from the rank-size model of "Zipf" and the
adjusted model of "Behfrooz". Therefore, by providing services and strengthening small and medium cities and reducing the
growth of large cities in the region, it is possible to optimally distribute the urban hierarchy in the macro level of the
Azerbaijan region.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban systems
  • rank
  • size
  • urban concentration
  • Gini coefficient
  • macro region of Azerbaijan