دوره و شماره: دوره 17، شماره 62، پاییز 1398 
4. انعطاف پذیری استبداد و اقتدارگرایی پس از انقلابهای عربی

صفحه 62-79

حسن کامران دستجردی؛ رضا التیامی نیا


6. تحلیل ژئوپولیتیکی چشم انداز آمایش سرزمین در کشور افغانستان و ارائه مدل راهبردی

صفحه 91-103

کیومرث یزدان پناه درو؛ عتیق الله قمری؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ حسین حاتمی نژاد