دوره و شماره: دوره 17، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 5-21 
8. متغیرهای اثر گذار در سیاست گذاری توسعه فیزیکی شهر شهر ساری

صفحه 125-139

معصومه امیری؛ حسین مجتبی زاده؛ یوسف علی زیاری؛ علی نوری