دوره و شماره: دوره 17، شماره 61، شهریور 1398، صفحه 1-200 (تابستان 1398، صفحۀ 200-1. ) 
متغیرهای اثر گذار در سیاست گذاری توسعه فیزیکی شهر شهر ساری

صفحه 125-139

معصومه امیری؛ حسین مجتبی زاده؛ یوسف علی زیاری؛ علی نوری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحۀ 245-1.
پاییز1398، صفحۀ 243-1.
تابستان 1398، صفحۀ 200-1.
بهار1398، صفحۀ 214-1.