دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، آذر 1396 
تاثیر فضاهای بی دفاع بر احساس امنیت شهروندان مورد مطالعه: محله بازار تهران

صفحه 147-158

حسین فرهادی خواه؛ احمد پوراحمد؛ محمود ارین؛ خلیل علی پور