واکاوی شرایط همدید- سنجش از دور رخداد توفان گرد و خاک در شمال غرب ایران (مهر 1392)

نویسندگان

چکیده

توفان های گرد و خاک از پدیده های جوی معمول در مناطق خشک و نیمه خشک هستند. در این پژوهش، از روش ترکیبی همدید- سنجش از دور، شرایط موثر بر رخداد توفان گرد و خاک در شمال غرب ایران در مهرماه 1392 بررسی شده است. بدین منظور، پس از بررسی دید افقی و سمت و سرعت باد در ایستگاه های مشاهداتی زمینی، داده های بازکاوی سطوح مختلف اتمسفر با توجه به موضوع تحقیق از سایت نوآ اخذ گردید. از این داده ها به منظور بررسی شرایط همدید و ترسیم نقشه های موردنیاز در محیط نرم افزار گرادس استفاده شده است. در ادامه، با استفاده از تصاویر ماهواره مودیس (اکوا) و سنجنده مادون قرمز اتمسفری، پدیده گردوغبار در منطقه مورد مطالعه آشکارسازی شد و در نهایت، تصاویر مورد استفاده از همپوشانی تصاویر رنگ واقعی بازتاب سطح زمین و میزان گرد و غبار تهیه شد. نتایج نشان داد که در شرایطی که شیو فشار زیاد بین مرکز پرفشار و کم فشار در منطقه شمال غرب کشور وجود دارد با همراهی موج بادهای غربی در سطوح میانی جو و فعالیت رودباد سطوح بالا، جریان هوا از روی کشورهای عراق و سوریه با سرعت زیاد به سمت شمال غرب ایران وزیده و موجبات رخداد توفان گرد و خاک در شمال غرب ایران در مهرماه 1392 را فراهم آورده است. تصاویر سنجش از دور، مسیر حرکت گرد و غبار را منطبق بر جریان هوا در منطقه تایید می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the simultaneous conditions - remote sensing of the dust storm event in the northwest of Iran (October 2012)

نویسندگان [English]

  • B. Salahi
  • M. Moradi
  • M. Aligahan
چکیده [English]

Dust storms are common weather phenomena in arid and semi-arid regions. In this research, the conditions affecting the occurrence of dust storms in the northwest of Iran in October 2013 have been investigated using the combined visual and remote sensing method. For this purpose, after checking the horizontal visibility and wind direction and speed in the ground observation stations, the data of the research of different levels of the atmosphere were obtained from the NOA site according to the research topic. These data have been used to check the visibility conditions and draw the required maps in the Grads software environment. Next, using MODIS (Equa) satellite images and atmospheric infrared sensor, the phenomenon of dust in the study area was revealed and finally, the images used were prepared by overlaying the real color images of the ground surface reflection and the amount of dust. The results showed that in the conditions where there is a high pressure gradient between the high pressure and low pressure center in the northwestern region of the country, accompanied by the westerly wind wave in the middle levels of the atmosphere and the activity of the upper level wind, the air flow from the countries of Iraq and Syria at a high speed to It blew from the north-west side of Iran and caused the dust storm in the north-west of Iran in October 2012. Remote sensing images confirm the direction of dust movement according to the air flow in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dust storm
  • Northwest Iran
  • Collaborative analysis
  • Moody's