شبیه سازی گره های ترافیکی در شرایط وقوع زلزله با مدل Fuzzy AHP به کمک GIS نمونه مورد؛ منطقه3 شهرداری تهران

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر شبیه سازی گره های ترافیکی در برابر زلزله های احتمالی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی باهدف کاربردی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که: در زلزله با شدت 6 مرکالی، بیشترین گره های ترافیکی به ترتیب در دامنه خیلی زیادی، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم در ناحیه 1، ناحیه 1، 5 و 3، ناحیه 2، ناحیه 4 و ناحیه 6 شهرداری قرار دارند. در زلزله با شدت 7 مرکالی، بیشترین گره های ترافیکی به ترتیب در دامنه خیلی زیادی، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم؛ در ناحیه 1، ناحیه 5،3 و 2، ناحیه 4، ناحیه 6 و ناحیه 2 شهرداری قرار دارند. در سناریوی زلزله با شدت 8 مرکالی، هیچ یک از معابر منطقه در دامنه گره های ترافیکی خیلی کم قرار ندارند. فقط 01/0 شبکه معابر در دامنه گره های ترافیکی کم قرارگرفته اند بیشترین گره های ترافیکی در دامنه متوسط در ناحیه 2 شهرداری، در دامنه زیاد به ترتیب در ناحیه 4، 3، 5 شهرداری و در دامنه خیلی زیاد به ترتیب در ناحیه 6، 1، 2، 5،3 و 4 شهرداری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of traffic nodes in the event of an earthquake with Fuzzy AHP model with the help of GIS case example; District 3 of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • R. Sarvar
  • A. Eshghi
Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of the current research is to simulate traffic nodes against possible earthquakes. The descriptive-analytical research method is applied. The results of the research show that: in an earthquake with an intensity of 6 mercals, the most traffic nodes are respectively in the range of very high, high, medium, low and very low in area 1, area 1, 5 and 3, area 2, area 4 and They are located in district 6 of the municipality. In an earthquake with an intensity of 7 Mercali, the most traffic nodes are in the range of very high, high, medium, low and very low respectively; District 1, District 5, District 3 and District 2, District 4, District 6 and District 2 are located in the municipality. In the scenario of an earthquake with an intensity of 8 Mercali, none of the roads in the area are located in the range of traffic nodes. Only 0.01 of the road network is located in the domain of low traffic nodes, the most traffic nodes are in the medium domain in district 2 of the municipality, in the high domain in districts 4, 3, and 5 of the municipality, respectively, and in the very domain in district 6, respectively. 1, 2, 5, 3 and 4 municipalities are located

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerability
  • traffic nodes
  • earthquake
  • GIS
  • Fuzzy AHP