دوره و شماره: دوره 21، شماره 79، دی 1402، صفحه 1-208 (زمستان1402، صفحۀ 200-1.) 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارائه الگوی برازش چالش‌های هیدروپلیتیکی پیرامون امنیت اقتصادی (مطالعه موردی: استان بوشهر)

صفحه 63-84

سیدمحمود علوی؛ بهادر زارعی؛ یاشار ذکی؛ سیدموسی حسینی


علمی - پژوهشی

تبیین نقش عوامل جغرافیایی و مولفه های ژئوپلیتیکی در شکل گیری روابط ژئوپلیتیک (با رویکردی انتقادی و نو)

صفحه 85-108

مصطفی مظاهری؛ حسن کامران دستجردی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ محمود واثق


مقاله مستخرج از رساله دکتری

شناسایی حدآستانه دمایی وجزایرحرارتی شهر کرمان باتاکیدبرتحولات سیمای سرزمین

صفحه 175-187

فرشاد ترکی؛ حسین مجتبی زاده خانقاهی؛ حسین رضایی