بررسی اثر رضایتمندی روی نیت رفتاری گردشگران طرفدار محیط زیست (نمونه مطالعاتی: طاق بستان کرمانشاه)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران.

2 استادیار شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

گردشگری در بین بخش های خدماتی از نظر آثار اقتصادی که برای مقاصد دارد، مهم ترین بخش محسوب می شود.همراه با رقابت بی امان در بین مکانها (مقصدهای گردشگری)، جذب گردشگران و تداوم بخشیدن به آن از اهمیت فراوانی برای فعالان دولتی و غیردولتی در زمینه ی گردشگری برخوردار است. پژوهشگر در این مقاله به دنبال بررسی اثر رضایتمندی روی نیت رفتاری گردشگران طرفدار محیط زیست می باشد. رضایت مندی طبق نظر خبرگان ابعاد متعددی دارد که در این تحقیق 5 شاخص لذت بخشی، تحقق نیازها، اطمینان و اعتماد، مراجعه مجدد و انتخاب عاقلانه مورد بررسی قرار گرفته اند این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها آمیخته کیفی - کمی و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع داده بنیاد(مرحله کیفی) و پیمایشی مقطعی(مرحله کمی) است. نمونه آماری بخش کیفی شامل21 نفر از اساتید حوزه گردشگری و 9 نفر از خبرگان و مدیران سازمان میراث فرهنگی و شهرسازی تشکیل داده اند. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه گردشگرانی است که به مدت یکسال از طاق بستان کرمانشاه دیدن کردند و در نهایت طبق جدول کرجس و مورگان 381 نفر انتخاب شده است. نتایج تحلیل آموس تمام فرضیات تحقیق را تایید کرد و نشان داد که رضایتمندی روی نیت رفتاری گردشگران تاثیر مثبت و معنی داری دارد و ضریب اثر آن 0/83 می باشد با توجه به اینکه این ضریب مثبت است اثر آن به صورت مستقیم است به عبارتی با تغییر یک واحد (افزایش) رضایت به میزان 0/86 درصد نیت رفتاری افزایش می یابد. بنابراین رضایمتمندی بر روی نیت رفتاری گردشگران تاثیر مستقیم و مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of satisfaction on the behavioral intentions of pro-environmental tourists (Study sample: Bostan Arch, Kermanshah)

نویسندگان [English]

 • Ibrahim Nazari 1
 • Samaneh Jalili Sadrabad 2
1 MA of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Iran.
2 استادیار شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
چکیده [English]

Tourism is one of the most important sectors of the economy in terms of its economic impacts for its intended purpose. Along with the relentless competition between places (tourist destinations), attracting and sustaining tourists is of paramount importance to government and non-state actors. In the field of tourism. The researcher in this paper seeks to investigate the effect of satisfaction on behavioral intentions of pro-environmental tourists. According to the experts, satisfaction has been measured in several dimensions, in this study 5 indicators of enjoyment, needs fulfillment, confidence and trust, re-referral and wise selection. This study is of practical purpose in terms of qualitative - quantitative and data mix. In terms of research method, it is based on data type (qualitative stage) and cross-sectional survey (quantitative stage). The statistical sample of the qualitative section consisted of 21 tourism professors and 9 experts and managers of the Cultural Heritage and Urban Development Organization. In the quantitative section, the statistical population includes all tourists who visited Kermanshah for one year and finally 381 people were selected according Morgan table. The results of Amos analysis confirmed all the research hypotheses and showed that satisfaction has a positive and significant effect on the behavioral intentions of the tourists and its coefficient was 0.83. Given that this coefficient is positive, its effect is direct, that is, by changing one unit (increase), satisfaction increases by 0.86 percent of behavioral intentions. Therefore, satisfaction has a direct and positive impact on the behavioral intentions of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral intentions
 • environmentalists
 • tourism
 • satisfaction
 1. ابراهیم‌پور، حبیب.، سید نقوی، میرعلی. و یعقوبی، نورمحمد. (1390). عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل (مطالعة موردی منطقة گردشگری سرعین) ، فصلنامه مطالعات گردشگری، ش 14
 2. جوانمرد،حبیب الله،حسینی،سمانه(1392). تعیین ارتباط بین تصویر ذهنی از فروشگاه،بعد مسافت،رضایت مشتری و نیات رفتاری خریداران(مطالعه موردی:فروشگاه زنجیره ای شهروند تهران)،مدیریت بازرگانی،شماره 20،پاییز.
 3. تقی پوریان، محمدجواد ؛ یزدانی، رضا و محمد زمان آقایی فر(1397). نقش تصویر ذهنی برند مقصد بر تمایلا  رفتاری گردشگران مطالعه موردی: گردشگران غرب استان مازندران، نشریه گردشگری شهری، دوره 5، شماره 4.
 4. تقی پوریان، محمدجواد ؛ یزدانی، رضا و محمد زمان آقایی فر(1397). نقش تصویر ذهنی برند مقصد بر تمایلا  رفتاری گردشگران مطالعه موردی: گردشگران غرب استان مازندران، نشریه گردشگری شهری، دوره 5، شماره 4.
 5. جوانمرد، حبیب الله، حسینی، سمانه (1392). تعیین ارتباط بین تصویر ذهنی از فروشگاه، بعد مسافت، رضایت مشتری و نیا رفتاری خریداران)مطالعه موردی:فروشگاه زنجیره ای شهروند تهران(، مدیریت بازرگانی، شماره 20، پاییز
 6. حقیقی،محمد، کیماسی،مسعود(1382). وفاداری خدمت:اثرات کیفیت خدمات ونقش میانجی رضایت مشتری ،فصلنامه دانش مدیریت ،شماره 60 - 61
 7. رجوعی، مرتضی، مجدی یزدی،کاظم، شیخ الاسلامی،زینب،(1397)، بررسی عوامل مؤثر بر نیات رفتاری مشتریان هتل‌های پنج ستاره مشهد،فصلنامه علمی- پژوهشی گردشگری و توسعه،دوره7،شماره2
 8. رضائیان، علیرضا ( 1384 ) مبانی رفتار سازمانی، چاپ ششم تهران،انتشارات سمت.
 9. زیاری، کرامت اله.؛ امانپور، سعید، امیری فهلیانی، محمدرضا. (1392)، بررسی عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری شهری با تأکید بر عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگران (نمونه موردی: شهر نورآباد ممسنی)، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، شماره 37
 10. شیرخدایی،میثم،علیزاده ثانی،محسن،آملی دیواه،فریده،(1395)، بررسی تاثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاری در گردشگری سلامت (مورد مطالعه: آبگرم معدنی لاویج)،فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری،دوره 5،شماره17
 11. صمدی،منصور،حاجی پور،بهمن، فارسی زاده،حسین(1387) ، نارسایی در ارائه خدمات ،استراتژی های احیاء خدمات و تاثیرآنها بر رفتار مصرف کننده . نشریه مدیریت بازرگانی،مقاله پنجم،دوره 1 ،شماره 1 ،پاییز
 12. صمدی،منصور،حاجی پور،بهمن، دهقان، میثمر(1388) بررسی تاثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران . اندیشه مدیریت ،سال سوم ، شماره دوم ، پاییز و زمستان
 13. عباسی, داوود و زهرا فرهودی، ۱۳۹۴، گردشگری وحفاظت از محیط زیست، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، همدان، شرکت سپیدار طبیعت الوند.
 14. قاسمی، مهدیه و نجار زاده، محمد (1394). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و ارتباط آن با توصیه شفاهی به دیگران )مطالعه موردی: گردشگران ورودی شهر اصفهان(، گردشگری شهری، تابستان 1394، دوره 2، شماره 2، صص. 153 -165
 15. قبادپور, مریم، ۱۳۹۲، گردشگری و نقش آن در محیط زیست پایدار، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه
 16. محجوب ، مروارید، رنجبریان، بهرام و زاهدی،محمد، (1394)، تحلیل تاثیر مولفه‎های حسی بر رضایت و نیات رفتاری گردشگران خارجی (مورد مطالعه: هتل‎های چهار و پنج ستاره شهر اصفهان)،فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری،دوره 4،شماره15
 17. مصطفوی،مائده السادات،رنجبریان،بهرام ،قربانی،حسن،(1395)، تحلیل تأثیر فاصله اجتماعی ادراک شده بر نیات رفتاری گردشگران بین‌المللی سفر کرده به جزیره آزاد کیش با تأکید بر ریسک ادراک شده و رضایت‌مندی،پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران،دوره 5،شماره3
 18. معصومی، مسعود،(1388).،درآمدی بر رویکردها در برنامه ریزی توسعه گردشگری محلی، شهری و منطقه ای، چاپ اول. تهران: سمیرا
 19. موون، جان مینور، میشل(1388)، رفتار مصرف کننده،عوامل بیرونی،متنرجم : عبناس صنالح اردستانی و محمد رضا سعدی، انتشارات جهان نو، تهران، چاپ دوم
 20. ولایی، عیسی، (1384) ، الگوهای رفتار با طبیعت( محیط زیست )از دیدگاه قرآن و سنت، رشته علوم قرآن و احادیث، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ، پایان نامه دکتری ،استاد راهنما دکتر محمد علی لسانی فشارکی
 21. یاسوری، مجید. شاکری نیا، ایرج. شفیعی ماسوله، سیده سمیرا. (1394). ارتباط رضایتمندی، دلبستگی و مقاصد رفتاری گردشگران (مورد مطالعه: گردشگران بندر انزلی)، مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال چهارم، شماره 13.
 22. Barbour, J.  (1993). Ethics in an age of technology, San Francisco: Harper Collines.
 23. Cam, T. (2011) Explaining Tourists Satisfaction and Intention to Revisit NhaTrang, Vietnam, Master Thesis in Fisheries and Aquaculture Management and Economics, The Norwegian College of Fishery Science University of Tromso, Norway & Nha Trang University, Vietnam.
 24. Cho, Y. , Thyroff, A. , Rapert, M. , Park, S. , & Lee, H. (2013). To be or not to be green: Exploring individualism and collectivism as antecedents of environmental behavior. Journal of Business Research, 66
 25. Clemes, M. D. , J. H. -C. Wu,& Hu, B. -D (2009). "An empirical study of behavioral intentions in the Taiwan hotelindustry. " Innovative Marketing 5 (3) 25-Hammitt, W. E. (2000). The relation between being away and privacy in urban forests recreation environments. Environment and Behavior, 32
 26.  Hinds, J. , & Sparks, P. (2008). Engaging with the natural environment: The role of affective connection and identity. Journal of Environmental Psychology, 28 27- Husted, B. , Russo, M. , Meza, C. , & Tilleman, S. (2014). An exploratory study of environmental attitudes and the willingness to pay for environmental certification in Mexico. Journal of Business Research, 67, 891–899.
 27. Inglis, J. , Deery, M. and Whitelaw, P. (2008). The development of place attachment in parks, The Sustainable Tourism Cooperative Research Centre,Australia.
 28. Jani, D. & Han, H. (2011). “Investigating the key factors affecting behavioral intentions:Evidencefrom afull-service restaurant setting”,International Journal of marketing,Contemporary HospitalityManagement, 23 (7(
 29. Lai, P. , Hsu, Y. , & Nepal, S. (2013). Representing the landscape of Yushan national park. Annals of Tourism Research, 43
 30. Lee, J. , Kyle, G. , & Scott, D. (2012). The mediating effect of place attachment on the relationship between festival satisfaction and loyalty to the festival hosting destination. Journal of Travel Research, 51(6)
 31. Lin, C. H. , Sher, P. J. , & Shih, H. Y. (2006). Past progress and future directions in conceptualizing customer perceived value. International Joumal of Service Industry Management, Vol. 16, No. ¾
 32. Milenkovska, Violeta (2011). Contemporary tendencies in the Tourism Operation. University of Tourism and Management Skopje (UTMS), Journal of Economics, Vol 8, pp: 37–50.
 33. Olaru, D. ,Purchase, S. & Peterson, N. (2008). “From customer value to repurchase intentions and recommendations”, Journal of Business and Industrial Marketing, 23
 34. Oluyinka, O. (2011). Psychological predictors of attitude towards seeking professional psychological help in a Nigerian university student population. South African Journal of Psychology, 41)3(
 35. Tudoran, A. , Olsen, S. , & Dopico, D. (2012). Satisfaction strength and intention to purchase a new product. Journal of Consumer Behavior, 11(5(
 36. Zhong, L. , Deng, J. , Song, Z. and Ding, P. (2011). Research on environmental impacts of tourism in China: Progress and prospect, Journal of Environmental Management, 92(11): 2972-2983.