داوران محترم مجله جغرافیا

 

درخواست نشریه از داوران جهت ثبت نام و ثبت داوری در پابلونز(publons)

شیوه ثبت نام در پابلونز

 

داوران محترم نشریه جغرافیا 

نام و نام خانوادگی

دانشگاه ومرتبه علمی

پست الکترونیک

publons

دکتر مسعود صفایی پور

استاد دانشگاه شهید چمران

Safaee_p@scu.ac.ir

 

  دکتر سعید ملکی

استاد دانشگاه شهیدچمران

maleki@scu.ac.ir

 

دکتر یدالله کریمی پور

استاد دانشگاه خوارزمی

k.karimipour@gmail.com

 

دکتر زهرا حجازی زاده

استاد دانشگاه خوارزمی

z.hedjazizade@gmail.com

 

دکتر بهادر زارعی

دانشیاردانشگاه تهران

b.zarei@ut.ac.ir

 

دکتر محمود احمدی

دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

ma_ahmadi@sbu.ac.ir

 

دکتر حمیدرضا محمدی

دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

h_mohammadi@sbu.ac.ir

 

دکتر نادر زالی

دانشیار دانشگاه گیلان

n.zali54@gmail.com

 

دکتر افشین متقی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

lashgari@yazd.ac.ir

 

دکتر علی صادقی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

a.sadeghi@cfu.ac.ir

 

دکتر سید عباس احمدی

استادیار دانشگاه تهران

Abbas_ahmadi@ut.ac.ir

 

دکتر علی توکلان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

a.tavaolan@srbiau.ac.ir

 

دکتر آزیتا رجبی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

azitarajabi@yahoo.com

 

دکتر حافظ مهدنژاد

استادیار دانشگاه سیدجم الدین اسدابادی

h.mahdnejad@gmail.com

 

دکتر رحیم سرور

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

Sarvarh83@gmail.com

 

       دکترعباس بخشنده نصرت

استاد دانشگاه خوارزمی

abakhshanden@yahoo.com

 

دکتر یدالله کریمی پور

استاد دانشگاه خوارزمی

k.karimipour@gmail.com

 

دکتر زهرا حجازی زاده

استاد دانشگاه خوارزمی

z.hedjazizade@gmail.com

 

دکتر قاسم عزیزی

استاد دانشگاه تهران

ghazizi@ut.ac.ir

 

دکتر سعید کامیابی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

saeidkamyabi@gmail.com

 

دکتر مرتضی اسماعیل نژاد

دانشیار دانشگاه بیرجند

esmailnejad.m@birjand.ac.ir

 

دکتر حمدالله سجاسی قیداری

دانشگاه فردوسی مشهد

ssojasi@um.ac.ir

 

دکتر حبیب اله فصیحی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

fasihi@khu.ac.ir

 

دکتر علی صادقی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

a.sadeghi@cfu.ac.ir

 

دکتر وحیدکیانی

استادیار دانشگاه بیرجند

vkiani@birjand.ac.ir

 

دکتر محمود اکبری

استادیار دانشگاه یاسوج

Yahoo.com Mahmoodakbari91@

 

دکترمحمدامین خراسانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

Khorasani_ma@ut.ac.ir

 

دکتر امید مبارکی

استادیار دانشگاه مراغه

omidmobaraki@gmail.com

 

دکتر قاسم عزیزی

استاد دانشگاه تهران

ghazizi@ut.ac.ir

 

دکتر محمود احمدی

دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

ma_ahmadi@sbu.ac.ir

 

دکتر سعید کامیابی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

saeidkamyabi@gmail.com

 

دکتر مرتضی اسماعیل نژاد

دانشیار دانشگاه بیرجند

esmailnejad.m@birjand.ac.ir

 

دکتر حمدالله سجاسی قیداری

دانشگاه فردوسی مشهد

ssojasi@um.ac.ir

 

دکتر حبیب اله فصیحی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

fasihi@khu.ac.ir

 

دکتر علی صادقی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

a.sadeghi@cfu.ac.ir

 

دکتر وحیدکیانی

استادیار دانشگاه بیرجند

vkiani@birjand.ac.ir

 

دکتر محمود اکبری

استادیار دانشگاه یاسوج

Yahoo.com Mahmoodakbari91@

 

دکترمحمدامین خراسانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

Khorasani_ma@ut.ac.ir

 

دکتر امید مبارکی

استادیار دانشگاه مراغه

omidmobaraki@gmail.com

 

دکتر حسن افراخته

استاد دانشگاه خوارزمی

afrakhte@khu.ac.ir

 

             دکتر سعید ملکی

استاد دانشگاه شهیدچمران

maleki@scu.ac.ir

 

دکتر احسان لشگری

دانشیار دانشگاه یزد

lashgari@yazd.ac.ir

 

دکتر حمیدرضا محمدی

دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

h_mohammadi@sbu.ac.ir

 

دکتر سیدحسین میرموسوی

دانشیار دانشگاه زنجان

Hossein.mousavi047@gmail.com

 

دکتر هادی سلطانی فرد

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

hsoltanifard@gmaol.com

 

دکتر زینب کرکه آبادی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

z.karkehabadi@yahoo.com

 

دکتر سعید نگهبان

استادیار دانشگاه شیراز

snegahban@shiraz.ac.ir

 

دکتر حسین مختاری هشی

استادیار دانشگاه اصفهان

hoseain@gmail.com

 

دکتر میثم میرزایی تبار

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

m.mirzaetabar@gmail.com

 

دکتر مصطفی قادری حاجت

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

m.ghaderihajat#modares.ac.ir

 

دکتر زهرا ترکاشوند

استادیار دانشگاه تهران

ztorkashvand@ut.ac.ir

 

دکتر عبدالمجید احمدی

استادیار دانشگاه بزرگمهر قائن

Majid.ahmadi@buqaen.ac.ir