داوران شماره 72

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

 

 

 

دکتر مسعود صفایی پور

استاد دانشگاه شهید چمران

Safaee_p@scu.ac.ir

        دکتر سعید ملکی

استاد دانشگاه شهیدچمران

maleki@scu.ac.ir

دکتر یدالله کریمی پور

استاد دانشگاه خوارزمی

k.karimipour@gmail.com

دکتر زهرا حجازی زاده

استاد دانشگاه خوارزمی

z.hedjazizade@gmail.com

دکتر بهادر زارعی

دانشیاردانشگاه تهران

b.zarei@ut.ac.ir

دکتر محمود احمدی

دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

ma_ahmadi@sbu.ac.ir

دکتر حمیدرضا محمدی

دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

h_mohammadi@sbu.ac.ir

دکتر نادر زالی

دانشیار دانشگاه گیلان

n.zali54@gmail.com

دکتر افشین متقی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

lashgari@yazd.ac.ir

دکتر علی صادقی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

a.sadeghi@cfu.ac.ir

دکتر سید عباس احمدی

استادیار دانشگاه تهران

Abbas_ahmadi@ut.ac.ir

دکتر علی توکلان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

a.tavaolan@srbiau.ac.ir

دکتر آزیتا رجبی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

azitarajabi@yahoo.com

دکتر حافظ مهدنژاد

استادیار دانشگاه سیدجم الدین اسدابادی

h.mahdnejad@gmail.com