داوران شماره 73

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

 

 

 

دکتر رحیم سرور

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

Sarvarh83@gmail.com

      دکتر عباس بخشنده نصرت

استاد دانشگاه خوارزمی

abakhshanden@yahoo.com

دکتر یدالله کریمی پور

استاد دانشگاه خوارزمی

k.karimipour@gmail.com

دکتر زهرا حجازی زاده

استاد دانشگاه خوارزمی

z.hedjazizade@gmail.com

دکتر قاسم عزیزی

استاد دانشگاه تهران

ghazizi@ut.ac.ir

دکتر محمود احمدی

دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

ma_ahmadi@sbu.ac.ir

دکتر سعید کامیابی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

saeidkamyabi@gmail.com

دکتر مرتضی اسماعیل نژاد

دانشیار دانشگاه بیرجند

esmailnejad.m@birjand.ac.ir

دکتر حمدالله سجاسی قیداری

دانشگاه فردوسی مشهد

ssojasi@um.ac.ir

دکتر حبیب اله فصیحی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

fasihi@khu.ac.ir

دکتر علی صادقی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

a.sadeghi@cfu.ac.ir

دکتر وحیدکیانی

استادیار دانشگاه بیرجند

vkiani@birjand.ac.ir

دکتر محمود اکبری

استادیار دانشگاه یاسوج

Yahoo.com Mahmoodakbari91@

دکترمحمدامین خراسانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

Khorasani_ma@ut.ac.ir

دکتر امید مبارکی

استادیار دانشگاه مراغه

omidmobaraki@gmail.com