داوران شماره 70

  داوران شماره 70

نام و نام خانوادگی

دانشگاه و مرتبه علمی

پست الکترونیک

publons

       

دکتر مجتبی یمانی

استاد دانشگاه تهران

myamani@ut.ac.ir

 

دکتر محمدحسین رامشت

استاد دانشگاه اصفهان

m.h.ramesht@geo.ui.ac.ir

 

دکتر محمدحسین سرایی

استاد دانشگاه یزد

msaraei@yazd.ac.ir

 

دکتر غلامرضا ملکشاهی

دانشیار دانشگاه مازندران

hmalek@umz.ac.ir

 

دکتر محمدرضا رضایی

دانشیار دانشگاه یزد

mrezaei@azd.ac.ir

 

دکتر اکبر کیانی

دانشیار دانشگاه زابل

kianiakbar@uoz.ac.ir

 

دکتر فرزانه ساسانپور

دانشیار دانشگاه خوارزمی

f.sasanpour@gmail.com

 

دکتر عیسی پیری

استادیار دانشگاه زنجان

isapiri@znu.ac.ir

 

دکتر تاج الدین کرمی

استادیار دانشگاه خوارزمی

karamit@khu.ac.ir

 

دکتر علی صادقی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

alisadeghi@geo.ui.ac.ir

 

دکتر علی حسینی

استادیار دانشگاه تهران

a.hosseini@ut.ac.ir

 

دکتر مهرانگیز رضایی

استادیار دانشگاه یزد

rezaee.m@yazd.ac.ir