ارزیابی مسکن اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد (نمونه موردی: اسلامشهر)

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

در دهه های اخیر بدنبال تغییرات عمده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، شهرها گسترش یافته و پیامدهایی همچون کمبود مسکن و زمین مناسب توسعه شهری را به همراه داشته است. از این رو دولت ها همواره به پروژه های مسکن توجه دارند. یکی از این پروژه ها؛ مسکن اجتماعی است که توسط دولت برای اقشار کم درآمد طراحی شده است. بدین منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت مسکن اجتماعی در شهرستان اسلامشهر و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از ابزار پرسشنامه وبا کاربرد آزمون t تک نمونه ای و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که سیاست مسکن اجتماعی نتوانسته است مشکل مسکن گروه کم درآمد در شهرستان اسلامشهر را بهبود بخشد و میزان رضایتمندی افراد از دریافت مسکن اجتماعی پایین می باشد. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که مساکن اجتماعی در شهرستان اسلامشهر شرایط مناسبی ندارند و در هر چهارشاخص ویژگیهای ساخت داخلی، امنیت، شرایط زیست محیطی و دسترسی به خدمات شهری شرایط مطلوبی در این مساکن وجود ندارد که می توان با گروه و طیف بندی دقیق قشرهای کم درآمد، تخصیص اعتبارات کافی و لازم، مطالعه دقیق در انتخاب مکان ساخت این مساکن، طراحی مناسب فضای داخلی مساکن، بهبود وضعیت خدمات رسانی و توجه به ابعاد زیست محیطی این نوع مساکن، گامی مهم برای بهبود و رفع مشکل مسکن گروه های کم درآمد در شهرستان اسلامشهر برداشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of social housing and its effective factors in providing housing for low-income groups (Case study: Islamshahr)

نویسندگان [English]

 • Mohsen Saghaei 1
 • Ahmad Moazeni 1
 • Amir Sanaei Rad 2
1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 PhD student of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent years, following the main political, economical and social changes, cities and towns have expanded which resulted in lack of sufficient housing and proper lands for urban development. Therefore, governments have always been focusing on housing projects. One of these projects is the social housing designed by governments for the low-income classes. For this purpose, the present research study was carried out with the aim of studying the social housing situation in Eslamshahr and the effective factors, by means of a questionnaire, one-sample t-test and structural equation modeling. The findings demonstrate that the social housing policy couldn’t solve the housing problem of the low-income classes in Eslamshahr and the satisfaction level of the people with the social housing is low. Findings of the study show that social houses in Eslamshahr aren’t in favored conditions. These houses are not well-conditioned in terms of the four criteria of interior construction, safety, environmental situation, and access to municipal services. However, by accurate categorization of the low-income classes, allocation of sufficient and necessary funds, careful studies to choose a place to build the houses, proper design of interior space of the houses, improvement of service providing, and taking environmental factors into consideration, we can take a big step to improve and remove the housing problem of low-income classes in Eslamshahr.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social housing
 • internal construction
 • security
 • environmental conditions
 • urban services
 • satisfaction
 • Islamshahr city
 1. احمدی، سید وحید 1384، بررسی نقش و جایگاه دولت در تامین مسکن ، مجله روند، شماره 46، صص 66 – 41 . 2- اینانلو، علی1380 تحلیلی بر عرضه و تقاضای مسکن در شمال شهر قزوین، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 2. بسحاق، محمدرضا ،1394 مدل سازی معادلات ساختاری در علوم انسانی ، انتشارات جامعه شناسان، تهران.
 3. حافظ نیا، محمدرضا1389 ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت(تجدیدنظر اساسی با اضافات)،چاپ هفدهم
 4. دریانی، مهدی، 1384مسکن پایدار(طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد توسعه پایدار)، پایانامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین .
 5. زیاری، کرامت الله، پرهیز، فریاد، مهدنژاد، حافظ، اشتری، حسن، ارزیابی مسکن گروههای درآمدی و ارائه برنامه تأمین مسکن اقشار کم درآمد(نمونه موردی: استان لرستان)، مجله تحقیقات جغرافیایی ،شماره 74، صص 21- 1 .1384
 6. 7- صرامی، حسین1377 تامین مسکن برای کم درآمدها به وسیله تعاونی ها، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 48، صص 101 – 93 .
 7. عبدیان، محمد ارزیابی1389 سیاست مسکن اجتماعی در تامین مسکن گروه کم درآمد (نمونه: شهرستان رباط کریم)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 8. عبدی،محمدعلی،مهدیزادگان، سیما،کردی ، فرزانه،1390 شش دهه برنامه ریزی مسکن در ایران (1387-1327)مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،تهران
 9. مخبر، عباس ،1362 ابعاد اجتماعی مسکن، انتشارات سازمان برنامه و بودجه تهران .
 10. Bourne, I. S., A1981 Gography of Housing, Prentice-Hall, New York.
 11. Bosshaq, M. R., Afzalinia, F., Moradi, H., 2012 Measuring indicators and determining factors affecting sustainable agricultural development in rural areas- A case study of Ravansar, Iran, International Journal of AgriScience Vol. 2, N0. 6, pp 550-557 .
 12. Balchin , P ,1996,Housing in Europe ,Routledge , London ,UK.
 13. Cater, J. & Trevor, J.,1989 Social Geography, Routledge, London.
 14. Cullingworth, B.1997, Planning in the USA: Policies, Issues, and Processes, Routledge, Newyork.
 15. Huchzermeyer, M.,2001 Housing for the poor? Negotiated housing policy in South Africa, Journal of Habitat International, Vol. 25, pp. 303-331.
 16. Knapp, E., 1982 Housing Problems in the Third World: Theoretical Terms of Reference, Methodology, and Four Case Studies in Bogota, Jakarta, Nairobi and Kasama, University of Stuttgart.
 17. Rangwala, S.C., 1998Town Planning, Charatar Publishing House, India.
 18. Sendich, B.,2006 Planning and Urban Standard, Routledge, Newgersy.
 19. Short, J. R.,2006 Urban Theory Acritical Assessment, Routledge, Newyork.
 20. Vincent, I. O. & Joseph, E. O.2001 , Housing policy in Nigeria: towards enablement of private housing development, Journal of Habitat International, Vol. 25, pp. 473-492.
 21. Westaway, M. S. A2006 longitudinal investigation of satisfaction with personal and environmental quality of life in an informal South African housing settlement, Doornkop, Soweto’, Habitat International, vol. 30, No. 1, pp. 175-189.
 22. Yagi, K., A1987 Japanese Touch for Your Home, Codansha International Co.