ارزیابی تاب آوری ناحیه خوزستان در برابر سیل با رویکرد مدیریت بحران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ایران.

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فارابی، ایران.

3 دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

ارزیابی و برنامه ریزی مدیریت بحران با رویکرد سوانح طبیعی سیل مولفه‌های زیادی را در بر می‌گیرد. در این راستا یکی از ارکان اساسی مدیریت بحران براساس تاب آوری می‌باشد. با این دیدگاه توجه به الویت‌های برنامه‌ریزی و پژوهشی حال و آینده کشورمان نشان می‌دهد که مدیریت بحران در نواحی سیل خیز یکی از مهمترین اولویت‌های مطالعات و برنامه ریزی توسعه پایدار در کشور مطرح می باشد. ناحیه خوزستان به خاطر ویژگی‌های بارز سیل خیزی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است برسی روند وضع موجود نشان می‌دهد که علیرغم تلاشهای زیادی که در حال انجام است. شرایط اقلیمی ومحیطی رودخانه‌ها، سکونتگاه‌های حوضه نفوذ، فضاهای موجود و ساخت وسازهای انجام گرفته ومکانیابی نادرست زیر ساختها بیانگرچالشهای زیادی درساماندهی وضع موجود در مولفه‌های مختلف مدیریت بحران می‌باشد در این راستا جهت‌گیری اصلی این مقاله ارزیابی تاب‌آوری ناحیه خوزستان در برابر سیل با رویکرد مدیریت بحران می‌باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی و اکتشافی می‌باشد که در این تحقیق ضمن تحلیل علل وقوع سیل و پهنه بندی سیل و خسارتهای ناشی از سیل راهبردهای کاربردی ارائه شده است. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی و اکتشافی می‌باشد. که در این تحقیق با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و سیستم GIS و برداشت های میدانی علل وقوع سیل برسی و تحلیل شده و پس از پهنه بندی مناطق سیل زده و خسارتهای ناشی از سیل راهبردهای کاربردی در افزایش تاب آوری در برابر سیل ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of resilience of Khuzestan region against flood with crisis management approach

نویسندگان [English]

 • Faraz Estalaji 1
 • Alireza Abbasi Semnani 2
 • Ehsan Alipouri 3
1 M. A of Geography and Urban Planning, Khajeh Nasir al-Din Tusi University, Iran.
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Farabi University, Iran.
3 PhD in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Assessing and planning crisis management with a natural disaster approach involves many components. In this regard, one of the basic pillars of crisis management is resilience. With this view, paying attention to the current and future planning and research priorities of our country shows that crisis management in flood-prone areas is one of the most important priorities for sustainable development studies and planning in the country. Khuzestan region has a special place due to its prominent flood characteristics. An examination of the current situation shows that despite the many efforts that are being made. Climatic and environmental conditions of rivers, basin settlements, existing spaces and completed constructions and incorrect location management of infrastructures indicate many challenges in managing the current situation in various components of crisis management. . The type of research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical and exploratory in terms of method and nature. In this research, practical strategies are presented while analyzing the causes of floods and flood zoning and flood damage. The type of research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical and exploratory in terms of method and nature. In this research, using satellite images and GIS system and field surveys, the causes of floods have been investigated and analyzed, and after zoning the flooded areas and flood damage, practical strategies to increase flood resilience have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resilience
 • Flood
 • Crisis Management
 • Crisis
 • Khuzestan
 1. کمال الهی, (1398). درس‌هایی از سیل های اخیر کشور. مرکزتحقیقات راه،مسکن و شهرسازی.
 2. کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی. ۱۳۹۸. «گزارش مرحله اول». هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها.
 3. Booth, S. A. (2015). Crisis management strategy: Competition and change in modern enterprises: Routledge.
 4. Bostick, T., Connelly, E., Lambert, J. H., & Linkov, I. (2018). Resilience science, policy and investment for civil infrastructure. Reliability Engineering & System Safety, 175, 19-23.
 5. Brown, H. (2019). Infrastructural Ecology: Embedding Resilience in Public Works. Public Works Management & Policy, 24(1), 20-32.
 6. Bruneau, M., Chang, S. E., Eguchi, R. T., Lee, G. C., O’Rourke, T. D., Reinhorn, A. M., . . . Von Winterfeldt, D. (2003). A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. Earthquake spectra, 19(4), 733-752.
 7. Chen, W., Huang, G., Zhang, H., & Wang, W. (2018). Urban inundation response to rainstorm patterns with a coupled hydrodynamic model: A case study in Haidian Island, China. Journal of hydrology, 564, 1022-1035.
 8. Cirianni, F., Fonte, F., Leonardi, G., & Scopelliti, F. (2012). Analysis of lifelines transportation vulnerability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 53, 29-38.
 9. Contreras-Nieto, C., Shan, Y., Lewis, P., & Hartell, J. A. (2019). Bridge maintenance prioritization using analytic hierarchy process and fusion tables. Automation in Construction, 101, 99-110.
 10. Etinay, N., Egbu, C., & Murray, V. (2018). Building urban resilience for disaster risk management and disaster risk reduction. Procedia engineering, 212, 575-582.
 11. Faust, K. M., Abraham, D. M., & McElmurry, S. P. (2016). Water and wastewater infrastructure management in shrinking cities. Public Works Management & Policy, 21(2), 128-156.
 12. 1Hassan, S. I., Dang, L. M., Mehmood, I., Im, S., Choi, C., Kang, J., . . . Moon, H. (2019). Underground sewer pipe condition assessment based on convolutional neural networks. Automation in Construction, 106, 102849.
 13. House‐Peters, L., Pratt, B., & Chang, H. (2010). Effects of urban spatial structure, sociodemographics, and climate on residential water consumption in hillsboro, oregon 1. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 46(3), 461-472.
 14. Ibrahim, A., El-Anwar, O., & Marzouk, M. (2018). Socioeconomic impact assessment of highly dense-urban construction projects. Automation in Construction, 92, 230-241.
 15. Kuliczkowska, E. (2016). The interaction between road traffic safety and the condition of sewers laid under roads. Transportation research part D: transport and environment, 48, 203-213.
 16. Lee, C.-L., Huang, C.-Y., Hsiao, T.-C., Wu, C.-Y., Chen, Y.-C., & Wang, I. (2014). Impact of vehicular networks on emergency medical services in urban areas. International journal of environmental research and public health, 11(11), 11348-11370.
 17. Lewis, T. G. (2019). Critical infrastructure protection in homeland security: defending a networked nation: John Wiley & Sons.
 18. 16) Mayunga, J. S. (2007). Understanding and applying the concept of community disaster resilience: a capital-based approach. Summer academy for social vulnerability and resilience building, 1(1), 1-16.
 19. Morris, J. C., McNamara, M. W., & Belcher, A. (2019). Building Resilience Through Collaboration Between Grassroots Citizen Groups and Governments: Two Case Studies. Public Works Management & Policy, 24(1), 50-62.
 20. Proag, V. (2014). The concept of vulnerability and resilience. Procedia Economics and Finance, 18, 369-376.
 21. Rus, K., Kilar, V., & Koren, D. (2018). Resilience assessment of complex urban systems to natural disasters: A new literature review. International journal of disaster risk reduction, 31, 311-330.
 22. Sellberg, M. M., Ryan, P., Borgström, S., Norström, A. V., & Peterson, G. D. (2018). From resilience thinking to Resilience Planning: Lessons from practice. Journal of environmental management, 217, 906-918.
 23. Smith, K., & Ward, R. (1998). Floods: physical processes and human impacts: John Wiley and Sons Ltd.
 24. Zhang, X., & Li, H. (2018). Urban resilience and urban sustainability: What we know and what do not know? Cities, 72, 141-148.