جایگاه صنایع دستی در توسعه گردشگری روستای متکازین (استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیای انسانی و آمایش سرزمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

زنجیره ارزش صنایع دستی، یک سیستم اقتصادی شامل مجموعه‌ای از فعالین و فعالیت‌های تجاری است که کسب وکار آن‌ها در امتداد یکدیگر، موجب تکامل و تجارت محصول، از تولید کنندگان ابتدایی به مصرف‌کنندگان نهایی می‌شود و برای هر یک از فعالان شبکه، ارزش اقتصادی خلق می‌کند. از طرفی، صنعت گردشگری نیز به عنوان نزدیکترین صنعت به صنایع‌دستی است که می‌تواند در جهت ایجاد و گسترش بازار صنایع‌دستی، نقش حیاتی ایفا کند. زیرا که خرید سوغات از مهمترین و محبوبترین فعالیت‌های گردشگران محسوب می‌شود لذا، هدف این پژوهش ایجاد موقعیت‌ها و فرصت‌هایی برای مردم محلی و قادر ساختن آن‌ها به مشارکت در بخش گردشگری و کمک به تولید کنندگان محلی در فراهم آوردن کالاها و خدمات لازم و کاهش مقادیر واردات آن محصولات می‌باشد.این تحقیق کاربردی، ساختار زنجیره ارزش صنایع دستی را در روستای متکازین با روش اسنادی و میدانی در سال 1399 تحلیل نموده است. پردازش و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌‌افزارهای SPSS V.23 و Smart PLS V.3 صورت گرفت. این مطالعه مجموعاً در 4 بخش کلی؛ 1- تهیه پرسشنامه تعیین زنجیره ارزش صنایع دستی بر گردشگری روستایی. 2- تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان (اساتید، کارشناسان سازمان های مرتبط، صنعتگران). 3- تحلیل و آنالیز داده ها و 4- شناسایی موثرترین عوامل بر توسعه گردشگری روستایی؛ انجام شد.فرضیه تأثیر زنجیره ارزش صنایع دستی در توسعه گردشگری روستایی با ضریب رگرسیون 0.749 تائید گردید. نتایج نشان می‌دهد دو فعال این زنجیره یعنی تولید کننده و تسهیلگر دولتی بالاترین تاثیر مستقیم و مثبت را در توسعه گردشگری روستایی داشته و دو فعالیت تامین مواد اولیه و تکمیل (بسته بندی) اثرات منفی و معکوس بر توسعه اقتصاد گردشگری داشته است. طبق نتایج، ضریب تاثیر دو سطح فعالین عمده فروش و خرده فروش مقدار اندک و کم ارزشی بوده که در واقعیت نیز حضور فیزیکی بازرگانان و فروشگاه‌های فیزیکی و مجازی، بازارچه‌های دائمی و محلی و شبکه‌های توزیع و پخش در منطقه کمرنگ می‌باشند و فروش این محصولات محدود به نمایشگاه‌های فصلی و سفارشات جزئی بوده است و لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجارت الکترونیک جهت توسعه بازار مشهود و ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The position of handicrafts in the tourism development of Metkazin village (Mazandaran province)

نویسندگان [English]

 • Atefeh Shabani 1
 • Hamidreza Mohammadi 2
 • Masood Mahdavi Hajilui 3
1 PhD student in Geography and Rural Planning, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Human Geography and Land Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Professor and retired faculty of Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Handicrafts value chain is an economic system that includes a set of actors and commercial activities whose business along each other leads to the evolution and trade of the product, from the primary producers to the final consumers, and for each of the actors in the network, economic value. creates On the other hand, the tourism industry is also the closest industry to handicrafts, which can play a vital role in creating and expanding the handicrafts market. Because buying souvenirs is one of the most important and popular activities of tourists, and about 33% of the total travel time is spent on shopping, and on the other hand, souvenirs in the form of handicrafts are very popular among tourists, especially tourists with high income levels. Therefore, the purpose of this research is to create situations and opportunities for local people and enable them to participate in the tourism sector and help local producers in providing the necessary goods and services and reducing the import of those products.
 
Methodology
This applied research has analyzed the value chain structure of handicrafts in Metkazin village with documentary and field methods in 2019. Data processing and analysis were done using SPSS V.23 and Smart PLS V.3 software.
 
Results and Discussion
This study is divided into 4 general sections; 1- Preparing a questionnaire to determine the value chain of handicrafts on rural tourism. 2- Completing the questionnaire by experts (professors, experts from related organizations, craftsmen). 3- Data analysis and 4- Identification of the most effective factors on the development of rural tourism; Done.Findings: The hypothesis of the effect of handicrafts value chain on the development of rural tourism was confirmed with a regression coefficient of 0.749. The results show that the two actors of this chain, namely the producer and the government facilitator, had the highest direct and positive impact on the development of rural tourism, and the two activities of supplying raw materials and finishing (packaging) had negative and inverse effects on the development of the tourism economy.
 
 
Conclusion
According to the results, the influence coefficient of the two levels of wholesalers and retailers is small and insignificant, and in reality, the physical presence of merchants and physical and virtual stores, permanent and local markets, and distribution networks in the region are weak and the sale of these Products have been limited to seasonal exhibitions and partial orders, and the need to use new technologies and e-commerce for market development is obvious and necessary.
 
Keywords: value chain; handicrafts ; tourism; tourist; rural areas; Mazandaran

کلیدواژه‌ها [English]

 • value chain
 • handicrafts
 • tourism
 • tourist
 • rural areas
 • Mazandaran
 1. احمدی، سمیرا و موسوی، سید علی اصغر (1393). توسعه صنایع دستی وگردشگری روستایی و تاثیر آن براقتصاد روستاها مطالعه موردی روستاهای بخش کجور شهرستان نوشهر،کنفرانس بین المللی راهکارهاوچالش هابا محوریت منابع طبیعی،محیط زیست وگردشگری ،6-8 اسفند، تبریز.
 2. افتخاری، عبدالرضا و اسماعیل قادری (1381). نقش گردشگری روستایی درتوسعه روستایی نقد وتحلیل چارچوبهای نظریه ای، فصنامه مدرس علوم انسانی، دوره 6، شماره 2، صص. 40-23.
 3. دانش، پایه نسار؛ حبیب، فرح و طغیانی، شیرین (1396). تبیین فرآیند شکل گیری حس مکان در توسعه جدید شهر، مطالعات ملی، دوره 72، شماره4، صص. 155-137.
 4. دیوسالار، اسداله (1395). نفش صنایع دستی دراقتصاد گردشگری روستایی مورد روستاهای کوهپایه ای شهرستان بهشهر، فصلنامه فضاوتوسعه روستایی،دوره 5، شماره 2، صص. 174-161.
 5. شعبانی، عاطفه (1392). قش صنایع دستی درتوسعه گردشگری روستایی، مطالعه موردی دهستان عشرستاق بهشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساری، صص. 150-85.
 6. شعبانی، فاطمه؛ سجادی، ژیلا و توکلی نیا، جمیله (1399). زوال هویت در گسترش و پراکنده روئی شهر، مطالعات ملی، شماره 83 ، صص. 122-106.
 7. فرجام، زینب؛ صادقی پور،احمد و ارسطو، بهروز (1397). تحلیل صنایع دستی بومی درتوسعه گردشگری روستایی،دوفصلنامه علمی پژوهشی هنر، دانشگاه هنراصفهان، دوره 8، شماره 16، صص. 62-53.
 8. کریمیان، حسن و عبدالکریم عطارزاده (1390). نقش انقلاب صنعتی درتحولات صنایع دستی ایران، مطالعات تاریخ اسلام، دوره 3، شماره 12، صص. 118-100.
 9. مرشدی، ،فاطمه و خواجه منصوری، حسن و سارانی،مجید (1392). جایگاه ونقش صنایع دستی درجذب گردشگری، اولین همایش ملی گردشگری و جغرافیا و محیط زیست پایدار،30آبان همدان.
 10. میرزایی، رحمت (1388). تاثیر توسعه گردشگری روستایی بر اشتغال درمنطقه اورامانات کرمانشاه، فصلنامه روستا وتوسعه، دوره 12، شماره 42، صص. 76-49.
 11. میرکتولی، جعفر و راضیه مصدق (1389). بررسی وضعیت گردشگری روستایی ونقش آن دررونق صنایع دستی مورد دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان، مطالعات و پژوهش های شهری ومنطقه ای، دوره2، شماره 7، صص. 154-137.
 12. Ahmadi,S. & Mousavi, A. (2013). development of handicrafts and rural tourism and its impact on rural economy, a case study of villages in Kajur district of Nowshahr city, international conference on solutions and challenges focusing on natural resources, environment and tourism, 6-8 March. [persian].
 13. Bendixen, M., Bukasa, K.A. & Abratt, R. )2004(. Brand equity in the business-to-business market. Ind. Mark. Manag. N0.33, pp. 371–380.
 14. Castañeda, Q.E., (1998).. In the Museum of Maya Culture: Touring Chichén Itzá, reviewed by Andrew Sackett. Hisp. Am. Hist. Rev.No. 78, pp. 348–349.
 15. Commission, U.N.W.T. (2007). Tourism Highlights. Edition.
 16. Eftekhari, A and Qadri,I. (2012). The role of rural tourism in rural development, criticism and analysis of theoretical frameworks, Fasnameh Modares Humanities, 6th period,Vol13, No. 2, pp. 23-40. [persian].
 17. Danesh, Paye N,Habib, F; Taghiani, Sh (2016). Explaining the process of forming a sense of place in the new development of the city, National Studies, Vol. 9, No. 72, pp. 137-155. [persian].
 18. Devsalar, E, (2016). Handicrafts in the economy of rural tourism in the case of the foothill villages of Behshahr city, Space and Rural Development Quarterly,Vol. 5, No 2, pp. 161-174. [persian].
 19. Dahdahjani, J. (2019). The role of training in the development of Iranian craftsmanship entrepreneurship. Islam. Art Stud. 15, pp. 148–163.
 20. Deller, S. (2010). Rural poverty, tourism and spatial heterogeneity. Ann. Tour. Res. No. 37, pp.180–205.
 21. Ebrahimi Dehkordi, A. (2019). Evaluation of tourism economy in Mazandaran villages (Case study: Upper Natelkenar Olia village in the central part of Noor city). Geogr. J. Tour. Sp. No. 8, pp.19–31.
 22. Farjam, Z., Sadeghipour, A. & Varasto, B. (2017). Analysis of local handicrafts in the development of rural tourism, Bi-Quarterly Scientific Research Journal of Art, Isfahan University of Arts, 8, No. 16, pp. 53-62. [persian].
 23. Ghadiri Masoum, M., HatamiFar, P. & SeyedMahdi, T. (2016). Rural tourism supply chain evaluation, Mesr rural. Tour. Manag. Stud. J.No. 11, pp. 41–62.
 24. HasanNejad, M. & HakimDust, S. (2014). Strategies for the development of nature tourism in the Javaherdeh area. J. Geogr. Educ. Growth 10, pp. 24–36.
 25. Hemmati, M. (2014). Economic effects of tourism development on the flourishing of Iranian handicrafts. Allameh Tabataba’i University.
 26. Jamal, T., Robinson, M., 2009. The SAGE handbook of tourism studies. Sage Publications.
 27. John, S. (2014). A Study on the Role of Tourism in Promoting Arts and Crafts-A Case Study on Channapatna Toys, in: Proceedings of the Second International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences. pp. 11–13.
 28. Low, J., (2000). The value creation index. J. Intellect. Cap.
 29. Mahdian Brujeni, M. & Ahmadvand, M. (2012). Investigating the capabilities and bottlenecks of rural tourism development using the SWOT model: a case study of Dena region, in: National Conference on Rural Development. civilica, Rasht.
 30. Karimian, H. & Abdul, K. (2013). The role of the industrial revolution in the evolution of handicrafts in Iran, Islamic history studies,Vol. 9, No. 3, pp. 118-100. [persian].
 31. Morshidi, F., Khajeh Mansouri, H. & Vesarani, M. (2012). The position and role of handicrafts in attracting tourism, the first national conference on tourism, geography and sustainable environment, Vol. 1, No. 3, pp. 25-39. [persian].
 32. Mirzaei, R, (2008) The impact of rural tourism development on employment in Oramanat region of Kermanshah, Village and Development QuarterlyVol 12,No3, pp. 76-49. [persian].
 33. Mirktoli, J. & Razieh, M. (2009). Investigating the situation of rural tourism and its role in the development of handicrafts in the case of Southern Estrabad district of Gorgan city, Urban and regional studies and researches, Vol. 2, No. 7, pp. 137-154. [persian].
 34. Medina, L.K. (2003). Commoditizing culture: Tourism and Maya identity. Ann. Tour. Res. No. 30, pp. 353–368.
 35. Metkazin Village [WWW Document] (2021). Broadcast. Iran. URL http://mazandaran.irib.ir/-/metkazin village.
 36. Mousavi, M., Aftab, A., Majnuni, A. & Nirumande Shishvan, S. (2019). Rural tourism development with emphasis on infrastructure investment priorities. Case study: East Azarbaijan province. Geogr. Plan. Sp. Q. J. 9, pp. 39–54.
 37. Normann, R. & Ramirez, R. (1993). From value chain to value constellation: Designing interactive strategy. Harv. Bus. Rev. No. 71, pp. 65–77.
 38. Norušis, M.J., 1991. The SPSS guide to data analysis for SPSS/PC+. SPSS Inc.
 39. Rahmatnia, E., Shirani, S. & Ahmadi, Z. (2013). Evaluation of tourism capabilities and potentials of Bazman region of Sistan and Baluchestan province using strategic model (SOWT), in: Fourth Regional Conference on Challenges and Strategies for Development in Deprived Areas. Islamic Azad University, Kahnuj.
 40. Redfield, R. (1941). The folk culture of Yucatan.
 41. Rezaei, M., Ghanbari, S., Doostomogagdam, H. & Poesh, Z., (2018a). Investigating and assessing the capabilities and bottlenecks of rural tourism development (case study: Khashan city). Geogr. Hum. Relationships, No.1, pp. 1178–1202.
 42. Rezaei, M., Ghanbari, S., Dusti Moghadam, H., Puyesh, Z. & Dusti Moghadam, M. (2018b). Investigating and evaluating the capabilities and bottlenecks of rural tourism development (Case study: Khash city). J. Geogr. Hum. Relations, No.1, pp. 1178–1202.
 43. Roberts, L. & Hall, D. (2001). Rural tourism and recreation: Principles to practice. CABI.
 44. Roostika, R., Wahyuningsih, T. & Haryono, S. (2015). The impacts of external competitiveness factors in the handicrafts industry. Polish J. Manag. Stud. 12, pp.166–176.
 45. Shabani, A. (2012). The role of handicrafts in the development of rural tourism, a case study of Asherstaq Behshahr village, Sari Islamic Azad University master's thesis, pp. 150-85. [persian].
 46. Shabani, F., Sajjadi, J. & Tavakolnia, J. (2019). Deterioration of identity in the expansion and dispersion of the city, National Studies, Vol. 15, No. 83, pp. 106-122. [persian]
 47. Taherpourmansour, M. & Salehi, S. (2020). Analysis of social reasons for the destruction of rural water resources (Case study: rural areas of Mazandaran). Hum. Geogr. Res.
 48. The International Trade center, (2010). Inclusive Tourism: Linking the Handifraft Sector to Tourim Market [WWW Document]. ITC. URL https://www.intracen.org/
 49. Urry, J., Larsen, J. (2011). The tourist gaze 3.0. Sage.
 50. Walmsley, D.J. (2003). Rural tourism: A case of lifestyle-led opportunities. Aust. Geogr. No. 34, pp. 61–72.
 51. Woods, M. (2004). Rural geography: Processes, responses and experiences in rural restructuring. Sage.
 52. Yang, S., Huang, G.Q., Song, H., & Liang, L. (2009). Game-theoretic approach to competition dynamics in tourism supply chains. J. Travel Res. No. 47, pp. 425–439
 53. Yavari, H. (2011). Recognition of Iranian handicrafts. Mehkame, Tehran.
 54. Yavari, H. & NoorMah, F. (2005). An Attitude Towards World Craft Developments, 2nd ed. Sureh Mehr, Tehran.
 55. Zhang, X., Song, H. & Huang, G.Q. (2009). Tourism supply chain management: A new research agenda. Tour. Manag.No.30, PP. 345–358.
 56. Ziaee, M., Mahmoudzade, S.M. & Shahi, T. (2017). Prioritization of factors influencing on implementing green supply chain management in tourism industry. Geogr. Dev. Iran. No. 15, pp. 19–34.