نقش کارگاههای شیرپزی در شکل‌گیری جریان های فضایی مورد مطالعه: سکونتگاههای نواحی هشترود و چاراویماق (آذربایجان شرقی)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, گروه جغرافیای انسانی و آمایش, ایران,

2 دانشگاه پیام نور, گروه جغرافیا, ایران.

3 دانشگاه پیام نور مرکز چناران, گروه جغرافیا, ایران.

4 دانشگاه پیام نور, ایران.

چکیده

   جریان های فضایی مبتنی بر تعامل و روابط روستایی شهری هستند که به انواع جریان های مختلف افراد، کالا، پول و سرمایه، اطلاعات و نوآوری بین کانون های روستایی و مراکز شهری قابل تفکیک هستند. شکل‌گیری این جریانها مستلزم فراهم‌آمدن بسترهای لازم ساختاری کارکردی است. آنچه در این بین از اهمیت ویژه برخوردار است، پرهیز از رویکردهای مبتنی بر جدایی سکونتگاههای روستایی و شهری و در مقابل تکیه بر پیوستگی اجتماعی اقتصادی روستایی شهری است. در کشورهای درحال توسعه آنچه در عمل مانع از شکل‌گیری این گونه شبکه‌های منطقه‌ای است، به عوامل و نیروهای متنوعی بازمی‌گردد که شناسایی آنها در راستای توسعه روستایی شهری اهمیتی ویژه دارد. البته در این میان، تسهیل گری نهادها و دستگاههای عمرانی و توسعه‌ای، در کنار مشارکت جدی روستاییان می‌تواند نقشی موثر ایفا نماید. این مقاله کوشش دارد با بررسی نحوه عمل کارگاههای شیرپزی در محدوده شهرستان های هشترود و چاراویماق به شناسایی چگونگی ایفای نقش این گونه کارگاهها در شکل‌پذیری روابط و پیوندهای روستایی شهری و تشکیل جریان های محلی و ناحیه‌ای بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of milk making workshops in the formation of studied spatial flows: the settlements of Hashtroud and Charavimaq districts (East Azerbaijan)

نویسندگان [English]

  • Abbas saidi 1
  • Mostafa Taleshi 2
  • Rayhane Soltani Moghadas 3
  • Asadolah Heydari 4
1 Shahid Beheshti University, Faculty of Earth Sciences, Department of Human Geography and Applied Sciences, Iran.
2 Shahid Beheshti University, Faculty of Earth Sciences, Department of Human Geography and Applied Sciences, Iran.
3 Payam Noor University, Center of Chenaran, Department of Geography, Iran.
4 Payam Noor University, Iran
چکیده [English]

Spatial flows are based on rural-urban interaction and relations, which can be separated into different types of flows of people, goods, money and capital, information and innovation between rural centers and urban centers. The formation of these flows requires the provision of the necessary structural and functional platforms. What is particularly important in this regard is avoiding approaches based on the separation of rural and urban settlements and instead relying on rural-urban socio-economic continuity. In developing countries, what actually hinders the formation of such regional networks is due to various factors and forces, whose identification is particularly important in the direction of rural-urban development. Of course, in the meantime, the facilitation of construction and development institutions and agencies, along with the serious participation of the villagers, can play an effective role. This article tries to identify the role of such workshops in the formation of urban-rural relationships and the formation of local and regional flows by examining the operation of milk-making workshops in Hashtroud and Charavimaq cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial flow
  • regional networks
  • rural-urban linkages
  • structural-functional scanning
  • Hashtrod
  • Charavimaq