تحلیل شاخص های حدی دما درآشکارسازی تغییر اقلیم خراسان بزرگ

نویسندگان

1 گروه اقلیم، دانشگاه شهید بهشتی, ایران,

2 دانشگاه شهید بهشتی, ایران.

3 پژوهشکده هواشناسی, ایران.

چکیده

تغییرات آب و هوایی با تغییر الگوهای اقلیمی و به هم ریختن نظم اکوسیستم ها، عواقب جدی بر محیط زیست وارد می کند. تغییر در این الگوها می تواند به گرم شدن جهانی هوا و پیامد وقوع سیل ها، گرما و سرماهای شدید، تکرار بیشتر خشکسالی ها و... منجر شود. این امر در خراسان بزرگ به سبب وسعت زیاد و ویژگی های طبیعی خاص و عواملی مانند وجود رشته کوه های مرتفع و مناطق کویری، دوری از پهنه های آبی و وزش بادهای مختلف موجب گوناگونی آب وهوا در هر یک از مناطق آن شده است. هدف از این پژوهش بررسی 16 شاخص حدی دما در منطقه خراسان بزرگ به منظور آشکارسازی تغییرات اقلیمی است. روش کار از 25 سال آمار دمای روزانه ایستگاه های سینوپتیک (14 ایستگاه) طی سال های 2011-1987 براساس تحلیل اماری استفاده گردید. نتایج نشان داد، ایستگاه های محدودی از جمله قوچان و سبزوار در تعدادی از نمایه های حدی دما (CSDI،TR20،TNX،FD،TN10P) روند کاهشی را نشان می دهند، در سایر ایستگاه ها در بیش از 90 درصد درچار تغییرات دمایی از نوع گرمایشی می باشند. در بین شاخص ها، در مرتبه اول، شاخص های روزهای تابستانی، روزهای گرم، حداکثر دمای حداکثر، شب های گرم، طول دوره گرم، 100 درصد روند افزایشی و شاخص روزهای سرد 100 درصد روند کاهشی را نشان می دهند. همچنین شاخص های شب های حاره ای و حداکثر دمای حداقل، حداقل دمای حداقل با بیش از 85 درصد روند افزایشی و شاخص شب های سرد با 85 درصد روند کاهشی در مرتبه دوم قرار دارند. در مرتبه سوم، شاخص-های حداقل دمای حداکثر، طول فصل رشد به ترتیب با 71 و 69 درصد روند افزایشی و شاخص روزهای یخبندان با 71 درصد روند کاهشی قرار دارند. از این رو می توان نتیجه گرفت خراسان بزرگ، تغییرات شدید دمایی را، از نوع گرمایشی طی 25 سال اخیر تجربه کرده است و با توجه به رفتارسنجی شاخص ها شدت این نوع تغییرات در دهه های آتی افزایش بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of extreme temperature indicators in the detection of climate change in Greater Khorasan

نویسندگان [English]

  • Mahmood Ahmadi 1
  • Hassan Lashkari 1
  • Ghasem Keykhosravi 2
  • Majid Azadi 3
1 Department of Climate, Shahid Beheshti University, Iran.
2
3 Meteorology Research Institute, Iran
چکیده [English]

Climate change has serious consequences on the environment by changing climatic patterns and disrupting the order of ecosystems. Changes in these patterns can lead to global warming and the consequences of floods, extreme heat and cold, more frequent droughts, etc. This is due to the great size and special natural features of Khorasan and factors such as the presence of high mountain ranges and desert areas, distance from water bodies, and different winds, which have caused a variety of climates in each of its regions. The purpose of this research is to investigate 16 temperature limit indicators in Greater Khorasan region in order to reveal climate changes. Methodology: 25 years of daily temperature statistics of synoptic stations (14 stations) during 1987-2011 were used based on statistical analysis. The results showed that limited stations such as Qochan and Sabzevar show a decreasing trend in a number of temperature limit profiles (CSDI, TR20, TNX, FD, TN10P), in other stations more than 90% are experiencing temperature changes from They are heating type. Among the indices, in the first order, the indices of summer days, hot days, maximum maximum temperature, hot nights, length of hot period, 100% increase trend and cold days index 100% show a decrease trend. Also, the indicators of hot nights and maximum minimum temperature, minimum temperature with more than 85% increasing trend and cold nights index with 85% decreasing trend are in the second place. In the third place, the indicators of the minimum and maximum temperature, the length of the growing season are increasing with 71 and 69%, respectively, and the index of freezing days with 71% of the decreasing trend. Therefore, it can be concluded that Greater Khorasan has experienced severe temperature changes, such as heating, during the last 25 years, and according to the behavior of the indicators, the intensity of these changes has increased in the coming decades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • extreme temperature indicators
  • Khorasan Bozor