تغییرات مکانی ترکیبات نفتی سبک (LNAPL)، در آبخوان گسترده شهر صنعتی ری (جنوب تهران)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران.

2 جهاد دانشگاهی شهید بهشتی. تهران.

چکیده

در گستره شهر صنعتی ری واقع در جنوب تهران، فعالیت های نفتی زمینه ساز آلودگی آبخوان شده است، به نحوی که ضخامت ترکیبات نفتی سبک (LNAPL) بر سطح آب زیرزمینی در برخی بخش ها به بیش از 20 متر می رسد. در این راستا، تعیین تغییرات مکانی ضخامت، چگالی و ویسکوزیته LNAPL برای شناخت لازم از کیفیت مواد نفتی موجود در آبخوان بسیار ضروری است. طبق نتایج اندازه گیری در 10 حلقه از چاه های گستره مورد مطالعه، مقدار ضخامت LNAPL در آبخوان مورد مطالعه بین 73/2 تا 305/14 متر، مقدار چگالی نسبی LNAPL بین 78/0 تا 83/0 و مقدار ویسکوزیته بین 60/0 تا 91/1 سانتی استوکس متغیر است. بیشترین مقدار ضخامت LNAPL در بخش شرقی و شمال شرقی گستره مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial changes of light petroleum compounds (LNAPL) in the vast aquifer of Ray Industrial City (south of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Hamireza Naseri 1
  • Sara Saidi 1
  • Kamal Khodai 2
  • Yaser Nikpeyman 2
1 Shahid Beheshti University, Tehran. Iran.
2 Academic jihad of Shahid Beheshti. Tehran.
چکیده [English]

In the area of ​​Ray Industrial City, located in the south of Tehran, oil activities have caused aquifer pollution, so that the thickness of light petroleum compounds (LNAPL) on the surface of the underground water reaches more than 20 meters in some parts. In this regard, it is very necessary to determine the spatial changes of LNAPL thickness, density and viscosity in order to understand the quality of petroleum materials in the aquifer.
According to the measurement results in 10 wells of the studied area, the thickness of LNAPL in the studied aquifer is between 2.73 and 14.305 meters, the relative density of LNAPL is between 0.78 and 0.83, and the viscosity is between 0.60 It varies up to 1.91 centistokes. The largest amount of LNAPL thickness is in the eastern and northeastern part of the studied area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density of Light Petroleum Compounds (LNAPL)
  • Relative Density of LNAPL
  • Wisconsin LNAPL
  • Ray Industrial City