مولفه های اثرگذار بر پایداری بافت ناکارآمد شهر خرم آباد در برابر مخاطرات طبیعی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی. تهران.

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی مولفه های اثرگذار برمیزان پایداری بافت ناکارآمد شهرخرم آباد در برابر مخاطرات طبیعی با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی پیمایشی تدوین شده است. در این مقاله، ابتدا مخاطرات تهدیدکننده بافت ناکارآمد شهر خرم آباد معرفی شدند. در ادامه به تحلیل عوامل اثرگذار بر بازآفرینی بافت با استفاده از تکنیک دیماتل پرداخته شد. مهم ترین مخاطرات تهدیدکننده بافت سیل و زلزله می باشند. پنج عامل اصلی: اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، محیط زیستی و کالبدی به عنوان عوامل اثرگذار بر بازآفرینی مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به نتایج این تحقیق، در مقوله بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر خرم آباد، عواملی چون بهره گیری از مشارکت عمومی، توجه به نوع فعالیت اقتصادی ساکنین بافت، ویژگی کیفی ابنیه موجود در بافت، اثرگذاری عوامل غیررسمی مدیریتی بر بافت و ویژگی های محیطی می بایستی از عمده عوامل اثرگذار بر بازآفرینی پایدار بافت ناکارآمد شهر خرم آباد می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the stability of the inefficient texture of Khorram Abad against natural hazards

نویسندگان [English]

  • Zohre Fani
  • Jamile Tavakolnia
  • Hekmat Amiri
  • Maryam Biravandzade
Shahid Beheshti University. Tehran.
چکیده [English]

The current research was developed with the aim of investigating the factors affecting the stability of the inefficient structure of Khorram Abad city against natural hazards with a descriptive-analytical method based on survey documentary sources. In this article, the dangers threatening the inefficient fabric of Khorram Abad city were first introduced. In the following, the factors affecting tissue regeneration were analyzed using the Dimetal technique. The most important threats to the context are floods and earthquakes. Five main factors: social, economic, physical, environmental and physical were studied as influencing factors on regeneration. According to the results of this research, in the category of regeneration of the ineffective texture of Khorramabad city, factors such as the use of public participation, attention to the type of economic activity of the residents of the texture, the qualitative characteristics of the buildings in the texture, the effect of informal management factors on the texture and environmental characteristics. They should be one of the main factors influencing the sustainable regeneration of the ineffective tissue of Khorram Abad city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable regeneration
  • natural hazards
  • inefficient texture
  • Khorramabad city