مقایسه میزان گرایش ناسیونالیستی و وطن پرستی میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران

نویسندگان

1 جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، ایران.

2 دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، ایران.

3 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

میهن دوستی و وطن پرستی مفاهیم کهنی هستند که ریشه در احساس تعلق به مکان دارند. هر انسانی نسبت به مکانی که در آن زاده شده یا مدت مدیدی در آن مکان زندگی کرده ورشد و نمو داشته است، احساس تعلق می کند. در عین حال ناسیونالیسم یا ملی گرایی مفهومی سیاسی و نوین است. مفهومی که به باور بسیاری از اندیشمندان ریشه آن را از قرن هجدهم به بعد باید جست. شکل گیری ناسیونالیسم وابسته به مفهوم نوین ملت است. این پژوهش در پی آن است که با توجه به رواج احساسات وطن پرستانه و ملی گرایانه در میان اقشار مختلف جامعه و به ویژه جامعه دانشگاهی کشور، میزان این احساسات را در میان دانشجویان دانشگاه تهران سنجیده و میزان این گرایشات را در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران مقایسه کند و به رابطه ای میان این احساسات و جنسیت دانشجویان پی ببرد. بدین منظور از دو روش کتابخانه ای و میدانی جهت جمع آوری اطلاعات و داده های موردنیاز استفاده شده است و تحلیل داده های حاصل از کار میدانی (روش پرسشنامه ای)، توسط نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که این احساسات در میان دختران دانشجو رواج بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

مقایسه میزان گرایش ناسیونالیستی و وطن پرستی میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران

نویسندگان [English]

  • Javad Hassanzade 1
  • Afshin Karami 2
  • Zahra Pishgahifard 3
1 Political geography of Tehran University, Iran.
2 PhD in Political Geography, University of Tehran, Iran.
3 Professor of Political Geography, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Patriotism and patriotism are ancient concepts that are rooted in the feeling of belonging to a place. Every human being has a sense of belonging to the place where he was born or lived and developed for a long time. At the same time, nationalism is a political and new concept. A concept that many thinkers believe has its roots from the 18th century onwards. The formation of nationalism is dependent on the new concept of the nation. This research aims to measure the extent of these feelings among the students of Tehran University and the extent of these tendencies among male and female students, considering the prevalence of patriotic and nationalistic feelings among different sections of the society and especially the academic community of the country. University of Tehran to compare and find a relationship between these feelings and gender of students. For this purpose, two library and field methods have been used to collect the required information and data, and the data analysis from the field work (questionnaire method) has been done by SPSS software. The results show that these feelings are more prevalent among female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nationalism
  • patriotism
  • nation
  • University of Tehran